En av Norges beste arbeidsplasser!

Report this content

Av 100 bedrifter i kategorien 50-199 ansatte er Advania Norge kåret til 13. beste arbeidsplass i Norge. Virksomhetene som scorer høyt i kåringen kjennetegnes av at medarbeidere føler seg sett og hørt, har sterk fellesskapsfølelse og stolthet for arbeidet.

Dette er vi stolte av! Vi ser utmerkelsen som bevis på at Advania er et godt sted å være, at vi tilrettelegger for- og har fokus på medarbeiderne våre. En god arbeidsplass er viktig, ikke minst for et selskap som vårt hvor hodene og hjertene betyr så mye for hva vi tilbyr kundene våre. Kulturarbeidet i Advania er en viktig muskel for alt vi gjør”, sier Espen Hartz, CEO i Advania.

Kultur viktig for vekst
Advania er i betydelig vekst, både organisk og gjennom oppkjøp. “For å tåle vekst er det avgjørende å ta vare på våre medarbeidere - kulturbærerne. Kulturen har avgjørende betydning for å lykkes med integrering av nye selskap og nye kollegaer.”, sier HR-Manager Silje Korshavn Grønstad.

Advania fikk 25 nye medarbeidere i 2018 og mottok over 300 søknader. Flere rekrutteringer er på trappene og nye kollegaer vil bli godt mottatt. Lagånd og samhold fremkommer som særlige kjennetegn ved kulturen. Samarbeid, kompetansedeling og teamspirit er også i tråd med selskapets strategi for medarbeiderutvikling.

Advania har siden sin første sertifisering i 2016 vist god fremgang. Det er ingen tvil om at selskapets målrettede arbeid for en god arbeidsplass gir resultater”, sier Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work.  

Involvering, åpenhet, ledelse
Silje Korshavn Grønstad peker på tre suksesskriterier for fremgang og gode resultater:

For det første involveres alle i arbeidet. “Vi løfter alltid resultatene tilbake til medarbeiderne og gir de ansatte oppfølgingsansvar for konkrete tiltak. Vi gjennomfører ikke enkelte stunts, men jobber dedikert og kontinuerlig.”

For det andre er selskapet helt åpen om resultatene og hvordan det jobbes med forbedring.
“Alle i Advania kan følge status på kulturarbeidet, se hvilke tiltak som er foreslått og hvilke som er besluttet. Vi har kjørt samme prosess siden 2016 hvilket gir forutsigbarhet.”

Den tredje forklaringen er forankring i toppledelsen.
"Great Place to Work er på agendaen på ledergruppens månedlige møter.”

Upartisk vurdering
HR-Manageren anser Great Place to Work som en verdifull måling av tillitsbasert bedriftskultur bygget opp rundt medarbeiders relasjon til ledelse, jobben og kollegaer. Hun opplever at Great Place to Work gir en upartisk vurdering og konkrete verktøy for arbeid med forbedringer.

Om Great Place to Work 

  • Gjennomføres i 50 land
  • Global standard for hva som kjennetegner gode arbeidsplasser
  • Modellen er basert på 30 år med forskning og data innsamlet i undersøkelsen Trust Index
  • Måler opplevelse av arbeidsmiljøet fordelt på dimensjonene troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap
  • Hvert selskap blir nøye vurdert gjennom analyse av anonyme svar på mer enn 50 spørsmål, sammen med kartlegging av selskapenes kultur og praksiser som analyseres og vurderes gjennom Culture Audit.

www.greatplacetowork.no

Om årets undersøkelse i Norge 

For 16. året på rad er kåring av beste arbeidsplasser gjennomført i Norge. Grunnlaget for kåringen består av respons fra 217 virksomheter og over 30 000 medarbeidere. Undersøkelse viser at de beste arbeidsplassene i Norge har en åpen kultur der ledelsen inkluderer medarbeidere i viktige avgjørelser, søker innspill og idéer og oppleves som åpne og tilgjengelige. I de beste virksomhetene svarer 83 prosent at ledelsen søker og svarer oppriktig på forslag og idéer. Dette er 23 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. I tillegg viser undersøkelsen at de beste er gode på å involvere de ansatte i beslutninger som påvirker arbeidet deres, har muligheter for faglig utvikling og tydelig viser at ekstra arbeidsinnsats settes pris på. Virksomhetene på topp i kåringen er genuint opptatt av de ansattes vel og ve. Hele 79 prosent av ansatte i Norges Beste Arbeidsplasser føler at ledelsen viser en oppriktig interesse for dem som person, ikke bare ansatt; sammenlignet med landsgjennomsnittet på 55 prosent. I tillegg forteller 81 prosent at de føler at de blir oppmuntret til å finne balanse mellom arbeidsliv og privatliv, mot gjennomsnittet på 58 prosent. 89 prosent av medarbeiderne blant vinnerne er fornøyde med måten virksomheten bidrar til samfunnet på, og hele 90 prosent er stolt av å fortelle andre at de arbeider der. Dette sammenlignet med landsgjennomsnittet på 71 prosent.

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

Silje Korshavn Grønstad, HR-Manager Advania Norge tlf: +47 99355240, silje.korshavn.gronstad@advania.no

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker