Gode økonomiske resultater for Alstom 2015/16

  • Kommersielt rekordår
  • Svært gode driftsresultater
  • Styrket balanse
  • 2020 mål står fast

Mellom 1. april 2015 og 31. mars 2016 oppnådde Alstom et økonomisk rekordresultat med en ordreinngang på 10,6 milliarder euro, og en ordrereserve på 30,4 milliarder euro. I samme periode økte salget med 12 prosent (7 prosent organisk) og landet på 6,9 milliarder euro. Justert driftsresultat steg til 366 millioner euro, 23 prosent høyere enn ifjor, noe som førte til en justert EBIT margin på 5,3 prosent.

Nettoresultat var 3,0 milliarder euro som følge av salget av energivirksomheten til General Electric og etter effekten av ekstraordinære nedskrivninger, hovedsakelig i Frankrike.

Alstom drar nytte av en meget sterk balanse. Netto gjeld falt betydelig til 0,2 milliarder euro per 31 mars 2016 sammenlignet med 3,1 milliarder euro per 31 mars 2015. Egenkapital utgjorde 3,3 milliarder euro per 31. mars 2016.

Etter kontant avkastning til aksjonærene på 3,2 milliarder euro gjennom det offentlige tilbakekjøpstilbudet, vil styret foreslå at det ikke betales utbytte på neste generalforsamling.

Nøkkeltall

(i millioner euro) 2014/15 2015/16 %   endringrapportert %   endringorganisk
Faktiske tall
Ordrereserve 28,394 30,363 7% 14%
Ordreinngang 10,046 10,636 6% 7%
Salg 6,163 6,881 12% 7%
Justert EBIT 298 366 23%
Justert EBIT margin 4.8% 5.3%
Nettoresultat (719) 3,001
Fri kontantstrøm (429) (2,614)
Netto kontantstrøm / (gjeld) (3,143) (203)

«2015/16 er det andre rekordåret på rad for Alstom, delvis på grunn av et stort e-Locos prosjekt i India og suksess i alle våre regioner og for alle våre produkter. Salgsveksten har overgått forventningene, med over 5 prosent gjennomsnittlig organisk vekst de siste fire årene. Det justerte EBIT resultatet gikk opp med over 20 prosent. Balansen er styrket gjennom transaksjonen med General Electric. Gjennomføringen av strategien vil fortsette som planlagt og vil ta oss til våre 2020-mål » sier Henri Poupart-Lafarge, Alstom styreformann og CEO.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
+46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Som en leverandør av bærekraftige mobilitetsløsninger, utvikler og markedsfører Alstom systemer, produkter og tjenester for jernbanesektoren. Alstom tilbyr det bredeste utvalget av løsninger på markedet - fra høyhastighetstog til t-baner og trikker - tilpassede tjenester (vedlikehold,modernisering), infrastruktur og signalløsninger. Alstom er verdensledende innen integrerte jernbanesystemer. Alstom hadde en omsetning på 6,9 milliarder euro og bokførte ordrer på 10,6 milliarder euro i regnskapsåret 2015/16. Alstom har hovedkontor i Frankrike, er til stede i over 60 land og har ca 31 000 ansatte. I Norden har vi ca 450 ansatte og vi har vårt hovedkontor i Stockholm. . www.alstom.com/nordics

Om oss

Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,1 milliarder euro og booket ordre for 12,1 milliaarder euro i året 2018/19. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 36.300 personer. I Norden har Alstom ca 450 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics