Slik skal nordmenns boliger bli grønnere

Gjennom Enova får norske husholdninger nå tilgang til nye støtteordninger for energisparing og oppvarmingsløsninger. Hva med støtte til en energirådgiver eller til å kaste ut oljefyren? Her er de nye tiltakene som skal gjøre deg og meg grønnere. 

- Over en fjerdedel av energien i Norge går til boliger, og vi ønsker å gjøre boligeierne mer oppmerksomme på gode energitiltak i egen bolig ved hjelp av våre tilbud. Nye tilbud til huseierne er derfor blant annet støtte til energirådgiver og støtte til å bytte ut oljefyren med en fornybar oppvarmingskilde, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad. 

Trenden i nybyggmarkedet er at det tas i bruk langt mer energieffektive løsninger enn for noen år tilbake. Nå ønsker Enova å øke fokuset på energioppgradering av eksisterende boliger.

- De fleste av boligene som står her i dag vil også være her om 50 år. Vi må derfor få til en energiomlegging i eksisterende boliger som vil gi en langsiktig virkning i form av redusert energibruk og reduserte klimautslipp, sier Nakstad.

Vis meg din bolig

Nordmenn bruker 60 milliarder årlig til oppgradering av boliger. Med de nye tilbudene ønsker Enova at husholdningene skal bruke en større andel av kronene til energitiltak. For å få mer kunnskap om, og få oversikt over hvilke energitiltak du bør gjøre kan du nå få støtte til en energikartlegging av boligen.

-En kvalifisert energirådgiver gjør en vurdering av boligen og lager en tiltaksplan som peker på hvilke oppgraderinger som bør gjøres for å redusere energibruken. Energirådgiveren vil også energimerke boligen, sier Nakstad. 

Du kan få inntil 5 000 kroner i støtte fra Enova for en slik energigjennomgang. Velger du å oppgradere boligen i tråd med tiltaksplanen kan du også få støtte til dette på opptil 125 000 kroner. Støtten vil blant annet være avhengig av ambisjonsnivå og at boligeieren selv investerer en god del penger i tiltakene. 

1 av 3 opptatt av energimerke

Velger du å oppgradere boligen kan du oppnå et bedre energimerke, og da kan det også være penger å tjene når du en gang skal selge boligen. Oppmerksomheten om energimerke-ordningen er økende. 1 av 3 nordmenn er villig til å betale mer for en bolig med et godt energimerke, viser ferske tall fra en undersøkelse Enova nettopp har gjennomført.

Ut med oljefyren

Du kan også få støtte til solfangere, sentrale varmestyringssystem og til omlegging fra elektrisk oppvarming til andre fornybare varmekilder. Bor du i en av de 60 000 husstandene som ennå har oljekjel, kan du nå også få støtte til å bytte ut denne med en fornybar varmekilde.  En oljekjel slipper i snitt ut nærmere seks tonn CO2i løpet av året.

- Støtte til utfasing av oljekjel har vært etterspurt fra boligeierne. Med denne støtteordningen gir vi de som ønsker å kvitte seg med oljekjelen og installere en fornybar energikilde inntil 25 000 kroner i støtte, forteller Nakstad.

Trondheim 13. mai 2013

Kontaktpersoner:

Tor Brekke, Markedssjef Bolig, tel. 902 96 172

Geir Nysetvold, Direktør for Strategi og kommunikasjon, tel. 905 96 520

Faktaboks, Enovas nye støtteordninger

Enova skal fremme økt bruk av andre energibærere enn elektrisitet, naturgass og olje til oppvarming. Foretaket jobber for mer velfungerende markeder for effektive energi, miljø- og klimavennlige løsninger, blant annet gjennom rådgivning og støtteordninger til privatpersoner og næringsliv. 

Husholdninger kan nå få støtte til:

  1. 1.     Energirådgivning
  2. 2.     Energioppgradering av boligen
  3. 3.     Utfasing av oljekjel
  4. 4.     Omlegging av el-basert til fornybar vannbåren oppvarming
  5. 5.     Sentralt styringssystem
  6. 6.     Solfanger
  7. 7.     Støtte til passivhus og lavenergibolig (gjelder kun nybygg)
  8. 8.     For borettslag og sameier finnes egne støttetilbud

Les mer om programmene på enova.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia