Vedtak av opsjonsprogram og tildeling av opsjoner

Styret i Acta Holding ASA har i styremøte den 14. august 2012 vedtatt et opsjonsprogram for utvalgte ledere i Actakonsernet, med en total ramme på 12,5 millioner aksjeopsjoner. Ordningen er en del av et incentivprogram i Actakonsernet som både skal bidra til å skape gode resultater samt bidra til å tiltrekke seg nye ansatte i tillegg til å beholde nåværende.

Den 15. august 2012 tildeles 7,75 millioner aksjeopsjoner til 11 ledere i Actakonsernet. Resterende aksjeopsjoner innenfor den gitte rammen vil bli tildelt andre ledere i konsernet på et senere tidspunkt. 

Etter tildelingen den 15. august 2012 vil det totalt være utstedt opsjoner på 13,26 millioner aksjer.

Innløsningskursen for opsjonene skal være 105 % av aksjens sluttkurs på tildelingsdatoen. Innløsningskursen skal imidlertid reduseres med utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt.

Aksjeopsjoner som er tildelt den 15. august 2012 kan innløses med 1/3 i en periode på tre (3) handelsdager etter at 2. kvartalsresultatet for 2013 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs, med 1/3 i en periode på tre (3) handelsdager etter at 2. kvartalsresultatet for 2014 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs og med 1/3 i en periode på tre (3) handelsdager etter at 2. kvartalsresultat for 2015 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs.

Tildelinger til primærinnsidere i Actakonsernet fremgår av eget vedlegg til denne børsmeldingen.

Kontaktperson:
Merete Haugli, styreleder Acta Holding ASA – telefon 996 07 000

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker