Slik fikk Eon orden på dampkondensatet ved hjelp av METTLER TOLEDOs TOC-analyse

Report this content

Eons kraftvarmeanlegg i Norrköping hadde problemer med for høye TOC-konsentrasjoner i det inngående kondensatet fra sin kunde Lantmännen Agroetanol som ligger ved siden av Eon. Dette førte til produksjonstap og stress i begge selskapene. Løsningen ble METTLER TOLEDOs sanntidsovervåking.

– Nå har vi kontroll på TOC-innholdet i sanntid, og vi rekker å bremse innstrømmingen til kjelene hvis måleresultatene er alarmerende høye. Det er en stor lettelse for oss som arbeider i varmeproduksjonen, ikke minst med tanke på maskinparkens levetid på lang sikt, sier Britt-Marie Tureson, kjemiingeniør i Eon

I Ekoindustriparken på Händelö utenfor Norrköping lever selskapene i symbiose med hverandre. Prosessdamp fra Eons kraftvarmeverk går via en luftledning til Agroetanols anlegg på nabotomten der den utgjør energiråvare i fabrikkens destilleri og fôrtørkeanlegg. Restprodukter fra Agroetanols etanolfremstilling blir senere til biogass hos Svensk Biogas. Den samme fabrikken leverer også karbondioksid til Agas kullsyreproduksjon og pellets som går til landbruket som dyrefôr. Kondensatet fra Agroetanols produksjon går i retur til Eon for å bli gjenbrukt som matevann til kjeler og videre med damp til turbiner.

Det er et avansert kretsløp som har fungert relativt bekymringsfritt siden det ble innført på begynnelsen av 2000 tallet – med noen unntak. I enkelte tilfeller har returkondensatet fra Agroetanol hatt for høye TOC-verdier pga. lekkasje eller havari med varmevekslere, noe som har ført til uønskede produksjonsavbrudd hos både Eon og Agroetanol. 

– Høye TOC-nivåer kan forårsake korrosjon i dampkjelene våre, noe som er bekymringsfullt. Det er svært viktig at vi får informasjon om avvikende TOC-verdier før kondensatet rekker å bli tilbakeført til kjelene, sier Britt-Marie Tureson i Eon.

Løsningen på problemet ble å installere METTLER TOLEDOs sanntidsanalyse 5000TOCi på fire steder i energikretsløpet. Siden i fjor har det vært utplassert to TOC-målere ved Agroetanols utløp og to tilsvarende målere ved Eons innløp samt en turbiditetsmåler ved inndampingen hos Agroetanol.

Dermed har begge selskapene kontroll i sanntid på eventuelle TOC-forurensninger.

– Med METTLER TOLEDOs nettbaserte overvåkingssystem har vi fått den døgnkontinuerlige overvåkingen av dampen som vi har savnet og det er en stor lettelse for vårt drifts- og vedlikeholdspersonell. Produksjonsavbrudd er kostbart for selskapet og en stressfaktor i arbeidet, sier kjemiingeniør Britt-Marie Tureson i Eon 

Tidligere har Eon vært tvunget til å dumpe returkondensat pga. for høyt TOC-innhold, forklarer hun. Problemet var at det tidligere overvåkingssystemet ikke rakk å oppdage eventuelle avvik i tide. Systemet foretok for få målinger i den innkommende strømmen – bare én måling hvert 20. minutt – noe som var for lite med tanke på at det tar kondensatet 15 minutter å bli transportert fra Agroetanol til Eon. I enkelte tilfeller kunne mange kubikkmeter forurenset kondensat komme inn Eons anlegg.   

Nå er situasjonen en annen. Med METTLER-TOLEDOs 5000TOCi skjer TOC-målingen kontinuerlig med en svartid på under 60 sekunder. Vannet som passerer systemet, gjennomgår en fortløpende    UV-oksidasjon ved hjelp av en høyintensiv UV-lampe. Eventuelle TOC-forurensninger oppdages nå automatisk ved utløpet hos Agroetanol og kan dumpes før kondensatet når varmeverket.

Rikard Norman, automasjonsingeniør og arbeidsleder i Agroetanol, er fornøyd.

– Med METTLER TOLEDOs sanntidsmåler kan vi reagere umiddelbart hvis systemet melder om for høye TOC-nivåer, og siden systemet er online, får vi også advarselen nøyaktig på samme tid som Eon får den. Det har gjort samarbeidet mellom selskapene betydelig enklere.

I tillegg til de fire faste installasjonene har Agroetanol kjøpt METTLER TOLEDOs bærbare TOC-måler – 450TOC. Den bærbare analysen har blitt en stor og viktig ressurs i selskapets løpende flerpunktsmålinger av TOC, forteller Rikard Norman.

– Det bærbare analyseapparatet gjør det betydelig enklere å gjennomføre undersøkende detektivarbeid, bl.a. i fôrtørkeavdelingen og destilleriavdelingen. Nå kan vi foreta målinger på delstrømmer istedenfor å gjøre endringer i håp om at dette vil gi resultater på totalstrømmen. 

Fakta

Eon Händelöverket utenfor Norrköping ble bygget i 1982 og er i dag et av Sveriges største kraftverk. Anlegget produserer både strøm, varme og prosessdamp. Brukt brensel består av 95% avfall og biodrivstoff. Kapasiteten er ca 400 megawatt varme og 129 megawatt elektrisitet. Händelöverket er en del av en unik energikombinasjon der en klynge av energiselskaper og prosessindustri i Norrköping bruker hverandres biprodukter.

Energikombinasjonen inkluderer også Lantmännen Agroetanols anlegg på Händelö, som er et storskala bioraffineri med korn som hovedråvare. I tillegg til etanol produserer fabrikken råvarer til jordbruk og karbondioksid for Agas kullsyreproduksjon. Den årlige produksjonskapasiteten utgjør 230 000 kubikkmeter etanol og 200 000 tonn råstoff under produktnavnet Agrodrank, samt ca. 90 000 tonn karbondioksid. Lantmännen Agroetanol er Nordens største produsent av bærekraftig etanol.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Atle Soloy
'+47 905 63 245
atle.soloy@mt.com

 

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till www.mt.com/pro

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

– Nå har vi kontroll på TOC-innholdet i sanntid, og vi rekker å bremse innstrømmingen til kjelene hvis måleresultatene er alarmerende høye.
Britt-Marie Tureson, kjemiingeniør i Eon