Så fick Eon ordning på ångkondensatet genom METTLER TOLEDOs TOC-analys

Report this content

Eons kraftvärmeanläggning i Norrköping hade problem med för höga TOC-koncentrationer i det ingående kondensatet från sin kund Lantmännen Agroetanol, som ligger granne med Eon. Följden blev produktionsbortfall och jobbstress på båda företagen. Lösningen blev METTLER TOLEDOs realtidsbevakning.

– Nu har vi koll på TOC-halterna i realtid, och vi hinner bromsa inflödet till pannorna om mätresultaten skulle vara alarmerande höga. Det är en stor lättnad för oss som jobbar i värmeproduktionen, inte minst med tanke på maskinparkens långsiktiga livslängd, säger Britt-Marie Tureson, kemiingenjör på Eon.

I Ekoindustriparken på Händelö utanför Norrköping lever företagen i symbios med varandra. Processånga från Eons kraftvärmeverk går via en luftledning till Agroetanols anläggning på granntomten där den utgör energiråvara i fabrikens destilleri och fodertork. Restprodukter från Agroetanols etanoltillverkning blir sedan till biogas hos Svensk Biogas. Samma fabrik levererar även koldioxid till Agas kolsyreproduktion och pellets som går till lantbruket som djurfoder. Kondensatet efter Agroetanols produktion går i retur till Eon för att återanvändas som matarvatten till pannor och vidare med ånga till turbiner.

Det är ett raffinerat kretslopp som har fungerat ganska bekymmersfritt sedan det introducerades i början av 2000-talet - med några undantag. Vid enstaka tillfällen har returkondensatet från Agroetanol dragits med för höga TOC-värden på grund av läckage eller haveri med värmeväxlare, vilket resulterat i ovälkomna produktionsavbrott hos både Eon och Agroetanol. 

– Höga TOC-nivåer kan orsaka korrosion i våra ångpannor, vilket är bekymmersamt. Det är mycket viktigt att vi får information om avvikande TOC-värden innan kondensatet hinner återföras till pannorna, säger Britt-Marie Tureson på Eon.

Lösningen på problemet blev att installera METTLER TOLEDOs realtidsanalys 5000TOCi på fyra ställen i energikombinatet. Sedan i fjol finns två TOC-mätare vid Agroetanols utflöde, och två motsvarande mätare vid Eons inflöde, liksom en turbiditetsmätare vid indunstningen hos Agroetanol.

Därmed har båda företagen realtidskoll på eventuella TOC-föroreningar.

– Med METTLER TOLEDOs onlinebaserade bevakningssystem har vi fått den dygnet runt-bevakning på ångan som vi tidigare saknat, vilket inneburit en stor lättnad för vår drifts- och underhållspersonal. Produktionsstopp är kostsamma för företaget och ett stressmoment i arbetet, säger kemiingenjör Britt-Marie Tureson på Eon. 

Tidigare har Eon tvingats dumpa returkondensat på grund av för höga TOC-halter, förklarar hon. Problemet var att det tidigare bevakningssystemet inte hann upptäcka eventuella avvikelser i tid. Systemet gjorde för få nedslag i det inkommande flödet – endast en mätning var tjugonde minut -  vilket var för lite med tanke på att det tar kondensatet 15 minuter att transporteras från Agroetanol till Eon. Vid enstaka tillfällen kunde många kubikmeter förorenat kondensat leta sig in i Eons anläggning.   

Nu är situationen en annan. Med METTLER-TOLEDOs 5000TOCi sker TOC-mätningen kontinuerligt med en svarstid på mindre än 60 sekunder. Vattnet som passerar systemet genomgår en fortlöpande UV-oxidation med hjälp av en högintensiv UV-lampa. Eventuella TOC-föroreningar upptäcks nu automatiskt vid utflödet hos Agroetanol och kan dumpas innan kondensatet når värmeverket.

Rikard Norman, automationsingenjör och arbetsledare på Agroetanol, är nöjd.

– Med METTLER TOLEDOs realtidsmätare kan vi agera direkt om systemet meddelar att TOC-nivåerna är för höga, och eftersom systemet är online får vi dessutom varningen exakt samtidigt som Eon får den. Det har underlättat samarbetet mellan företagen avsevärt.

Utöver de fyra fasta installationerna köpte Agroetanol METTLER TOLEDOs portabla TOC-mätare, 450TOC. Den portabla analysen har blivit en stor tillgång i företagets löpande flerpunktsmätningar av TOC, berättar Rikard Norman.

– Den bärbara analysatorn gör det betydligt enklare att genomföra detektivarbete, bland annat  i fodertorkavdelningen och destilleriavdelningen. Nu kan vi mäta på delströmmar istället för att göra ändringar i förhoppningen att detta ska ge resultat på det totala flödet. 

Fakta

Eon Händelöverket utanför Norrköping byggdes 1982 och är idag ett av Sveriges största kraftvärmeverk. Anläggningen producerar både el, värme och processånga. Bränslet som används består till 95 procent av avfall och biobränslen. Kapaciteten är cirka 400 megawatt värme och 129 megawatt el. Händelöverket ingår i ett unikt energikombinat där ett kluster av energiföretag och processindustri i Norrköping använder varandras biprodukter.

I energikombinatet ingår också Lantmännen Agroetanols anläggning på Händelö, som är ett storskaligt bioraffinaderi med spannmål som huvudsaklig råvara. Förutom etanol tillverkar fabriken foderråvara till lantbruket och koldioxid för Agas kolsyreproduktion. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 230 000 kubikmeter etanol och 200 000 ton foderråvara under produktnamnet Agrodrank, samt cirka 90 000 ton koldioxid. Lantmännen Agroetanol är Nordens största tillverkare av hållbar etanol.

För frågor, vänligen kontakta:

Atle Soloy
'+47 905 63 245
atle.soloy@mt.com

METTLER Toledos division processanalys, utvecklar och tillverkar instrument och sensorer som används för mätning och styrning av processer, för mätningar av pH, löst syre och syre i gasform, löst ozon, grumlighet/turbiditet, redox/ORP, resistivitet/konduktivitet, totalt organiskt kol, TOC. METTLER TOLEDO processanalys består av två affärsenheter, Ingold och Thornton, vars produkter ofta används inom branscher såsom:

• Läkemedel och bioteknik
• Kemiska processindustrier och raffinaderier
• Bryggerier samt vid produktion av livsmedel och drycker
• Kraftproduktion och ånggenerering
• Mikroelektronisk tillverkning

För ytterligare information, se http://www.mt.com/pro

Taggar:

Media

Media

Citat

– Nu har vi koll på TOC-halterna i realtid, och vi hinner bromsa inflödet till pannorna om mätresultaten skulle vara alarmerande höga.
Britt-Marie Tureson, Kemiingenjör Eon