Godt resultat for Moelven i et vanskelig internasjonalt marked

Det foreløpige regnskapet for Moelven Industrier ASA i 2001 viser et driftsresultat på NOK 92,7 mill mot NOK 223 mill året før. Det svakere driftsresultatet er påvirket av at engangskostnader på i alt NOK 39,2 mill til avvikling av produksjonsanlegg belaster regnskapet i 2001. Driftsresultatet året før var påvirket av engangsinntekter på NOK 34,3 mill i tilbakeføring av for mye betalt pensjonspremie. Det foreløpige regnskapet viser også at driftsinntektene i 2001 ble på NOK 4516,4 mill mot NOK 4745,9 mill i 2000. Styret foreslår et utbytte på NOK 0,25 (0,35) per aksje for 2001.Konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA sier at resultatet for 2001 er tilfredsstillende tatt i betraktning den krevende internasjonale markedssituasjonen for trebaserte byggevarer. - Vi har dessuten valgt å ta store engangsavskrivninger gjennom nedlegging av produksjonslinjer og produksjonsselskap i Norge og Sverige. De omstruktureringer vi har foretatt gjør at Moelven nå er mindre sårbar for svingninger i etterspørselen etter våre produkter enn tidligere. Sammenlignet med andre selskap i bransjen gjør Moelven det bra. Det er videre grunn til å understreke at Moelven Byggindustri, som opererer på det skandinaviske hjemmemarkedet, også i 2001 har hatt god vekst og gode resultater, sier Alhaug.

I kvartalsrapporten per fjerde kvartal 2001 fra styret i Moelven Industrier ASA, heter det:

"Hovedtrekk
I løpet av året har eierforholdene til konsernet endret seg vesentlig og nordiske skogeierorganisasjoner kontrollerer nå, direkte eller indirekte, 97,5 prosent av aksjene. De nye eierne representerer en gruppe med langsiktig interesse i utvikling av den trebaserte byggeindustrien og de har et kapitalgrunnlag som gjør det mulig å bidra aktivt til den videre utviklingen av industrien. Det er inngått en aksjonæravtale mellom eierne som er førende for den videre utviklingen av konsernet, og sammensetningen av styrende organer er endret slik at den reflekterer eiersituasjonen.
Hovedeieren, Finnforest Oyj, driver dessuten likeartet virksomhet. Virksomheten i er stor grad komplementerende fordi den har sitt tyngdepunkt utenfor Skandinavia og har enkelte andre trebaserte virksomhetsområder som produksjon av finerplater og finerbjelker. Selv om aksjonærene er enige om å videreføre Moelven som en selvstendig enhet, vil det være gevinster å hente i å koordinere virksomheten i de to konsernene Finnforest og Moelven, særlig på markedssiden, og det er igangsatt et arbeid for å virkeliggjøre dette.

Driftsmessig har året vært preget av fortsatt konsolidering og gjennomføring av mange mindre tiltak for å forbedre driften, både innen Moelven Treindustri og Moelven Byggindustri. De siste tiltakene i forbindelse med overtagelsen av Forestia er gjennomført i løpet av året og styret anser at de økonomiske konsekvensene av sammenslåingen er som forutsatt på oppkjøpstidspunktet. Det er særlig kostnadsbesparende tiltak som en følge av koordinering av produksjonen som har gitt en varig bedret konkurranseposisjon for konsernets treindustri.

Driftsinntekter og resultat
Driftsinntektene i år 2001 utgjorde NOK 4516,4 mill (mot NOK 4745,9 i 2000). Nedgangen skyldes i hovedsak avvikling og salg av virksomheter innen Moelven Treindustri, et svakere marked for industritre og limtre, og en svakere svensk krone. Driftsresultatet ble NOK 92,7 mill (223,0).
Driftsresultatet er vesentlig lavere enn året før. En vesentlig del av dette skyldes at engangskostnader på i alt NOK 39,2 mill knyttet til avvikling av produksjonsanlegg belaster regnskapet i 2001, mens regnskapet året før var positivt påvirket av engangsinntekter på NOK 34,3 mill knyttet til tilbakeføring av for mye betalt pensjonspremie. Kontantstrømmen fra driften, før det tas hensyn til endringer i arbeidskapital og investeringer, ble NOK 194,8 mill (250,7). Kontantstrømmen er ikke i samme grad som resultatet påvirket av engangsposter og gir derfor et riktigere inntrykk av utviklingen i den underliggende driften. Reduksjonen i kontantstrøm kan hovedsakelig henføres til svakere priser på industritre og limtre.
I forbindelse med overtagelsen av Forestia AS, ble det avsatt en restruktureringsreserve på NOK 40,0 mill. I år 2001 er det påløpt NOK 16,0 mill (22,0) i kostnader som er ført mot denne reserven.
Netto finanskostnader utgjorde NOK 53,7 mill (64,3) og ordinært resultat før skattekostnad ble NOK 39,1 mill (159,6). Skattekostnaden på ordinært resultat er NOK 12,7 mill, hvorav 5,1 mill vil være betalbar. Årsresultatet ble NOK 26,9 mill (135,3). Dette utgjør NOK 0,23 (1,16) per aksje. Til sammenligning utgjorde kontantstrømmen fra driften NOK 1,69 per aksje (2,15).
Driftsinntektene i fjerde kvartal var NOK 1248,2 mill (1175,0) og driftsresultatet var NOK 38,9 mill (60,1). Utviklingen i driftsinntekter og -resultat viser at de gjennomførte omstillinger har gitt et positivt bidrag til konsernets lønnsomhet. Bindingen i arbeidskapital har vært høyere enn normalt for årstiden og netto finanskostnader var NOK 10,1 mill (6,4). Ordinært resultat for kvartalet isolert, ble NOK 18,6 mill (39,0), hvilket tilsvarte NOK 0,16 per aksje (0,33).

Ansatte og miljø
Det har ikke vært større endringer i konsernets samlede sysselsetting i løpet av året. Det ble utført 3048 årsverk i år 2001 (2949) og konsernet hadde ved utgangen av året 3149 ansatte (3046).
Sykefraværet utgjorde 7,48 % (7,42), tilsvarende hele arbeidsdager 53326 (50138). Antall rapporterte arbeidsulykker med personskader var 121 (96), hvorav 85 skader medførte fravær (86). Dette gir en H-verdi (antall fraværsskader per million arbeidede timer) på 16,82 (17,74).

Investeringer
Årets investeringer i varige driftsmidler, eksklusive tilgang og avgang som en følge av kjøp og salg av virksomheter, var NOK 105 mill (77). Investeringene består av en rekke mindre prosjekter som i utgangspunktet er nødvendige erstatningsinvesteringer, men der anledningen også er benyttet til å redusere andre kostnader, øke kvaliteten og/eller kapasiteten i de eksisterende anleggene. Årets investeringer utgjør 68 prosent av konsernets avskrivninger, hvilket er noe høyere enn i fjor (48), men på linje med tidligere år.

Balanse og finansiering
Ved årets utgang var totalkapitalen NOK 2392,7 mill (2345,2). Sysselsatt kapital var ved årets utgang NOK 1651 (1598), mens den netto rentebærende gjelden var NOK 772,6 mill (719,6). Det er ved årsskiftet en høyere beholdning av tømmer ved konsernets sagbruk enn normalt for årstiden. I tillegg er det innen Moelven Byggindustri høyere prosjektbeholdninger enn normalt. Bindingen av arbeidskapital er forventet å normalisere seg i forhold til årstiden i løpet av første kvartal.
Konsernets likviditetsreserve var NOK 601,1 mill ved årets utgang. Dette er tilpasset de sesongmessige variasjoner som normalt følger av konsernets virksomhet.

Anvendelse av årets resultat
Styret har fortsatt en målsetting om at en vesentlig del av årets resultat skal komme aksjonærene til gode i form av utbytte. For regnskapsåret 2001 foreslår styret et utbytte på NOK 0,25 (0,35) per aksje, totalt NOK 29,7 mill (41,7).

Utsikter
Den internasjonale konjunkturutviklingen gjør at markedsutsiktene for industritre og limtre i mange markeder ikke vil bedres før i annet halvår 2002. Dette vil ha en negativ innvirkning på lønnsomheten i deler av konsernets treindustri, men omstruktureringen som er gjennomført gjør at konsernet samlet sett er mindre eksponert for svingninger i etterspørselen for denne type produkter enn hva tilfellet har vært tidligere. Aktiviteten i de skandinaviske hjemmemarkedene antas å forbli på nivå med året før og for Moelven Byggindustri er ordresituasjonen for første kvartal 2002 noe bedre enn normalt for årstiden. Samlet sett vurderer styret resultatet for 2002 til å bli noe bedre enn i foregående år", heter det kvartalsrapporten per fjerde kvartal 2001 fra styret i Moelven Industrier ASA.

Moelv, 4. februar 2002,
informasjonsavdelingen


4. kvartal 2001 rapport:

For ytterligere kommentarer kan <br>konsernsjef Frode Alhaug treffes på <br>telefon 62347101 (mobiltelefon 90 64 48 75) , og <br>finansdirektør Hans Rindal på <br>telefon 62347216 (mobiltelefon 90 69 69 10). <br> <br>Kvartalsrapporten er lagt ut på internett, og finnes: <br>1. enten på meldingssystemet til Oslo Børs, <br>2. på Hugin: http://www.huginonline.no/MOE, eller <br>via Moelvens web-sider: http://www.moelven.com <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker