Historisk resultat for Moelven

Moelven har økt driftresultatet med NOK 175 mill sammenliknet med tilsvarende kvartal året før og har satt resultatrekord med NOK 226 mill for årets første kvartal. Konsernet har for første kvartal driftsinntekter på NOK 1.989 mill sammenliknet med NOK 1.557 mill året før. Resultat før skatt ble NOK 218 mill (42).

Det er de meget gode markedsforholdene som er hovedårsaken til resultatforbedringen. - Siden første kvartal i 2006 er det også gjennomført flere interne effektiviseringstiltak som også bidrar til resultatforbedringen på NOK 174,9 mill. Selv om effektiviseringstiltakene som er gjennomført i sum står for en mindre del av resultatforbedringen enn det som kan tilskrives markedsforholdene, vil tiltakene som er gjennomført bidra til å sikre konsernet en tilfredsstillende lønnsomhet når markedsforholdene stabiliserer seg på et mer normalt nivå, sier konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA.

Tre ikke urimelig dyrt
Den høye aktiviteten i Europa innen bygg og anlegg fortsatte i første kvartal og bidro til en sesongmessig meget høy etterspørsel etter konsernets produkter og tjenester. - Slik vi ser det har trebaserte byggevarer ikke blitt urimelig dyre. Tre, som er en vesentlig del av materialene som blir benyttet i norske og svenske trehus, vil ikke utgjøre mer en 5-8 prosent av de totale kostnadene, selv etter prisøkningene. Det må kunne sies å være en mindre andel, sier Rindal.
 
Konsernsjefen finner seg heller ikke i å bli beskyldt for å være kortsiktig. - Nei, vi har ikke latt oss friste til det. Moelven legger heller stor vekt på de langsiktige kunderelasjonene og har økt volumet i hjemmemarkedene selv om eksport av industritre hadde gitt oss fem prosent bedre driftsmargin. Hadde vår høvleridivisjons volumer blitt solgt på eksport, hadde vi ligget an til å ha et resultat som hadde blitt høyere i år. Vi investerer med andre ord i langsiktige kunderelasjoner i Skandinavia i år, slik de nå ser ut, sier Rindal.
 
Fokus på kostnadsstyring
- I stedet for å ha fokus på priser, har vi de siste årene hatt fokus på kostnadsreduksjoner og effektiviseringsprosesser. Fra 2002 til 2006 har driftsinntektene økt med omkring NOK 2 mrd, mens antall ansatte kun har økt med 90. Dette betyr en økning i omsetning per ansatt fra NOK 1 480 mill i 2002 til NOK 2 085 mill i 2006. Vi vokser med andre ord vesentlig mer i aktivitet enn i kostnader.
 
Rindal legger til at driftsmarginer på rundt 15 prosent, slik de nå er i Moelvens sagbruksvirksomhet, er unormalt høyt. - Det er så høyt at både tilbud og etterspørsel kommer til å tilpasse seg og marginene synke. Likevel vil marginene over tid ikke kunne være så lave som de har vært. I Moelven er det i de senere årene investert vesentlige beløp i maskiner og annet utstyr for å tilfredsstille markedenes økende behov for kvalitet i leveransene. Driftsmarginer på de lave nivåene vi har sett de siste årene, vil gjøre at industrien langsomt bygges ned i takt med at maskinene slites ut. Med marginer under 5 prosent, tilpasser industrien seg med en nedbygging, sier Rindal.
 
Tiltak mot økt sykefravær
I første kvartal 2007 var totalt sykefravær 6,57 prosent (6,20). Sykefravær grunnet langtidssykemeldte utgjorde 2,85 prosent (2,80). Etter å ha vært stabilt synkende en periode, økte sykefraværet i første kvartal. Det blir derfor iverksatt ytterligere tiltak for å kartlegge årsakene til økningen og å redusere fraværet igjen ned mot den langsiktige målsettingen på 5 prosent. Et av tiltakene som er iverksatt fra 1. april er helseforsikring av samtlige ansatte i Norge og Sverige. I Danmark finnes det allerede en tilsvarende ordning. Forsikringen innebærer at ansatte som blir syke skal komme raskere til spesialist og behandling i de tilfellene det offentlige helsevesenet ikke strekker til. Et pilotprosjekt som er gjennomført ved to av konsernets datterselskaper har vist meget gode resultater.
 
Gode utsikter
Samlet forventer styret at den positive utviklingen i markedsforholdene i Skandinavia fortsetter i andre kvartal, men at andre halvår vil vise en utflating. Aktivitetsnivået i Sverige forventes å holde seg høyt noe lenger enn i Danmark og Norge. Samlet etterspørsel etter konsernets produkter og tjenester forventes å bli høyere enn året før.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
CFO Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Kommunikasjons- og personaldirektør Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil 90713701
Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68
 
 
Rapporten kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker