MOE: Størst framgang for treindustrien

Moelven-konsernets samlede driftsinntekter per 1. kvartal 2000 var NOK 923 mill mot NOK 811,8 mill på samme tid i fjor, en økning på 14 prosent. Dette gir et driftsresultat på NOK 30,4 mill., og representerer nær en fordobling mot NOK 17,9 mill. for samme periode i fjor. Resultatframgangen er størst innenfor treindustrien.
- Framgangen skyldes hovedsakelig effekter av interne tiltak og et høyere produksjonsvolum. Etterspørselen i de fleste markeder er god. Kombinert med en viss økning i prisene på granprodukter mot slutten av fjoråret, bidrar dette positivt til helheten, sier konsernsjef Frode Alhaug.


I utdrag fra styrets rapport per 1. kvartal 2000, heter det:

”KONSERNET
Konsernet har fremgang i både driftsinntekter og resultat i første kvartal. Fremgangen er størst for Treindustrien, mens de andre områdene har en relativt stabil utvikling.

Samordningen mellom Moelvens Treindustri og Forestia AS går på de fleste punkter som forventet. Sammenslåingen er imidlertid foreløpig ikke formelt gjennomført i påvente av Konkurransetilsynets godkjenning. Kvartalsregnskapet inkluderer derfor ikke resultatet av Forestias aktivitet. For å vise effektene av sammenslåingen med Forestia AS, inneholder kvartalsrapporten proformatall der Forestias resultat er inkludert.

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntektene i første kvartal ble NOK 923,3 mill mot NOK 811,8 mill på samme tid i fjor. Omsetningsveksten knytter seg hovedsakelig til treindustri- og limtreselskapene. Driftsresultatet ble NOK 30,4 mill (17,9), som er en betydelig bedring fra året før. Ordinært resultat før beregnet skatt ble NOK 17,3 (6,2). Konsernets beregnede skatt er på NOK 4,8 mill, men som en følge av konsernets skatteposisjoner, vil ikke skatten bli betalbar. Ordinært resultat etter beregnet skatt og minoritetsinteresser ble NOK 12,3 mill. Resultat per aksje utgjorde NOK 0,13. Kontantstrøm fra driften var i første kvartal NOK 46,7 mill hvilket tilsvarte NOK 0,50 per aksje.

Antall ansatte i konsernet ved utgangen av første kvartal var 2373 (2300).

Balanse og finansiering

Totalkapitalen var ved utgangen av første kvartal NOK 2164 mill (2049). Økningen skyldes større beholdninger og fordringer, mens varige driftsmidler er noe lavere enn på samme tid i fjor. En styrking av den svenske kronen utgjør NOK 20 mill av økningen sammenlignet med året før. Sysselsatt kapital var NOK 1521 mill (1467). I løpet av første kvartal er sysselsatt kapital økt med NOK 212, hvilket er noe mer enn normalt for årstiden. Avkastning på sysselsatt kapital var i første kvartal 8,6 prosent (6,0).

Netto rentebærende gjeld var NOK 867 mill (822) og likviditetsreserven var NOK 234 mill (272). Investeringer i produksjonsmidler var NOK 11 mill, som er på nivå med året før. Konsernets egenkapital var NOK 653 (645), tilsvarende en egenkapitalandel på 30,2 %. Per aksje utgjorde egenkapitalen NOK 7,06 (6,97).

Konsernet – proforma som om Forestia AS var overtatt per 01.01.2000.

Dersom det tas hensyn til resultatet i Forestia AS i første kvartal, øker driftsinntektene til NOK 1208 mill mot NOK 1093 mill for virksomhetene sett samlet i første kvartal i fjor. Driftsresultatet ble NOK 38 mill (17) og ordinært resultat før beregnet skatt ble NOK 18 mill (-2). Kontantstrøm fra driften ble NOK 59 mill (38). Dersom transaksjonen hadde vært gjennomført, ville antall aksjer økt til 119 mill. Resultat per aksje i første kvartal ville blitt NOK 0,11 og kontantstrøm per aksje ville vært NOK 0,50.

Ved utgangen av første kvartal ville totalkapitalen vært NOK 2615 mill og sysselsatt kapital ville vært NOK 1975 mill. Netto rentebærende gjeld ville økt til NOK 1121 og egenkapitalen ville økt til NOK 854 mill., noe som gir en egenkapitalandel på i overkant av 32 %.

I forbindelse med avtaleinngåelsen om Forestia AS, inngikk Moelven en låneavtale som vil styrke konsernets likviditetsreserve med Euro 50 mill når oppkjøpet blir gjennomført. Den økte langsiktige finansieringen og en egenkapitalandel på i overkant av 32 %, gir Konsernet en god finansiell handlefrihet også etter sammenslåingen.

Antall ansatte ville økt med 787 til 3160.
UTSIKTER

For trevarer ser etterspørselen i andre og tredje kvartal ut til å bli god både i hjemmemarkedene og på eksport. Prisene for produkter av furu viser bedring. For granprodukter dempes den positive prisutviklingen de siste seks måneder av Euroens svake utvikling. I tillegg er utbudet av svake kvaliteter større enn normalt i Tyskland, Frankrike og Nederland etter vårens vindfall. For limtrevirksomheten forventes aktiviteten å øke frem mot sommeren. Bygg & Prosjekt og Innredninger forventes å ha en aktivitet på nivå med foregående år, men med en fortsatt vridning fra det norske til det svenske markedet. Styret forventer at årsresultatet for Bygg & Prosjekt blir noe svakere enn i foregående år, mens resultatet for Limtre og Innredninger forventes å bli på samme nivå som i fjor. For Treindustrien ( Timber og Wood), og for konsernet samlet, forventes resultatet å bli bedre enn for 1999”.

For 1. kvartalsrapport, følg linken nedenfor:
http://reports.huginonline.com/781154.pdf

Moelv, 12. mai 2000 <br> <br>Oddvar Hemsøe, informasjonssjef <br> <br> <br> <br>Dersom pressen ønsker ytterligere kommentarer, er konsernsjef Frode Alhaug å treffe på mobiltelefon 90 64 48 75, og finansdirektør Hans Rindal på 90 69 69 10 – etter klokken 10.00. <br>Kommentarer kan også avtales på telefon 62 34 71 08. <br> <br>Øvrig informasjon, grafer, tabeller m.m. er lagt ut på internett, og finnes: <br>1. enten på meldingssystemet til Oslo Børs, <br>2. på Hugin: http://www.huginonline.no/MOE, eller <br>3. på Moelvens web-sider: http://www.moelven.com <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner