Moelven danner råvareselskap sammen med Bergkvist-Insjön og AB Karl Hedin


Sammen med de to svenske treindustrikonsernene Bergkvist-Insjön og AB Karl Hedin, danner Moelven Industrier ASA et felles råvareselskap i Sverige. Hensikten er å sikre partene en langsiktig og rasjonell råvareforsyning til sine sagbruk. I praksis blir dagens råvareinnkjøp i de tre respektive selskaper omorganisert til et nytt felles selskap under navnet WEDA Skog AB. Selskapet vil årlig kjøpe cirka tre millioner kubikkmeter tømmer til en verdi av SEK 1.500 millioner. WEDA Skog AB får sitt hovedkontor i Karlstad. VD Lars-Erik Eld i Sågverkens Riksförbund er ansatt som VD. Dannelsen av WEDA Skog AB vil gi en betydelig rasjonaliseringseffekt i forhold til dagens situasjon.


- De sagbrukene som har den laveste kostnad og beste verdiskapningen fra skog til ferdige trevarer, er de som på lang sikt også kan sikre skogeierne den beste lønnsomheten. Sammen med Axel Bergkvist AB og AB Karl Hedin etablerer vi nå en effektiv, felles organisasjon for å håndtere råvarestrømmen fra skogen til sagbrukene. Vi regner med at vi i sum vil oppnå betydelig økonomiske effekter ved denne samordningen. Gjennom WEDA Skog AB blir råvareinnkjøpene samordnet i en felles organisasjon. Det er i seg selv mer rasjonelt enn å operere hver for oss. Dette gir oss store muligheter for logistikkoptimering. Dagens krysstransport koster skogbruket og industrien store beløp hvert år, sier han.

VD Ulf Bergkvist i Bergkvist-Insjön mener man heretter vil kunne oppnå flere stordriftsfordeler.
- Med opprettelse av selskapet WEDA Skog AB vil vi komme opp i volumer som gjør at vi i større grad kan tilpasse våre tilbud til de forskjellige kategorier skogeiere. Dette vil bli en prioritert utviklingsoppgave for WEDA, noe som igjen gjør det enklere å knytte til seg spesialkompetanse innen fagområdet, sier han.

Karl Hedin peker på behovet for spesialisering av produksjonen ved sagbrukene.
- I mine selskap pågår det en kontinuerlig prosess med å utvikle produksjonen ved våre sagbruk. Et stadig tilbakevendende faktum er behovet for større tømmerflyt for igjen å kunne spesialisere produksjonen. Det vil vi kunne oppnå gjennom opprettelsen av WEDA, sier han.


Bilag til pressemelding 1999.09.23

Moelven Industrier ASA

Moelven Industrier ASA er et norsk industrikonsern notert på Oslo Børs. Konsernet har 2350 ansatte og en samlet årsomsetning på NOK 3.500 millioner. Moelven organiserer sine virksomheter i fem forretningsområder: Moelven EuroTimber AS (sagbruk), Moelven EuroWood AS (foredling), Moelven Innredningsgruppen AS (systeminnredninger for næringsbygg fra selskapene Nordia AS og Eurowand AB), Moelven Limtregruppen AS samt Bygg og Prosjekt som blant annet leverer prefabrikkerte byggmoduler, elektro- og engineringtjenester.
Moelven EuroTimber AS har seks av sine i alt ni sagbruk i Sverige, omsetter for NOK 1.600 millioner kroner og produserer en million kubikkmeter saget trevare. Moelven EuroTimber har halvparten av sine foredlingsvirksomheter i Sverige
Moelven EuroWood omsetter årlig for NOK 670 millioner og foredler cirka 350.00 kubikkmeter trevarer.

AB Karl Hedin

Sågverken inom AB Karl Hedin som finns i Karbenning och Krylbo producerar 290.000 m3sv färdiga trävaror. Koncernen med huvudkontor i Fagersta vidareförädlar trävaror i egna hyvlerier och emballagefabriker samt bedriver en omfattande byggfackhandel på tio orter i Mälardalen.
Trävarurörelsens omsättning uppgick 1998 till 745 mSEK och koncernen hade 370 anställda.

Bergkvist-Insjön

Produktionen av sågade trävaror vid Bergkvist-Insjön uppgår till c:a 200.000 m3sv och leverans-volymen tillsammans med handelsrörelsen i Bergkvist-Växjö uppgår till c:a 325.000 m3sv. En betydande del av leveransvolymen, c:a 90.000 m3sv, levereras till slutförbrukare i Japan.
Koncernens nettoomsättning uppgår till c:a 525 mSEK och antalet anställda är 175.
Befintliga samarbeten mellan AB Karl Hedin och Bergkvist-Insjön som kvarstår även efter bildandet av gemensamt råvarubolag
Utanför Ludvika finns Hagge Såg AB som är ett klentimmerverk ägt av Hedin-Bergkvist AB. Sågproduktionen uppgår till c:a 40.000 m3sv. Vid Hagge Såg AB sker också impregnering av c:a 20.000 m3sv per år. WEDA övertager ansvaret för råvaruförsörjningen till Hagge Såg AB.
Genom ett svenskt holdingbolag äger AB Karl Hedin och Bergkvist-Insjön tillsammans 50 % av två sågverk i Baltikum. AS Toftan i Estland och Vika Wood Ltd i Lettland bedriver f n en verksamhet som i årstakt har produktionsvolymen 160.000 m3sv.

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner