Moelven Industrier - Driftsresultat på 75,9 mill i Moelven første halvår

Moelven Industrier ASA forbedret sitt driftsresultat første halvår i år sammenlignet med første halvår i fjor. Driftsresultatet ble NOK 75,9 mill mot NOK 72,3 mill for første halvår 2001. Ordinært resultat før skattekostnad var på NOK 55,3 mill mot NOK 43,5 mill første halvår i fjor, mens resultatet etter skatt var NOK 40,2 mill. (32,0). Konsernets driftsinntekter første halvår var NOK 2378,6 mill. mot NOK 2251,1 mill for samme periode i fjor. Dette går fram av styrets rapport for første halvår som ble lagt fram onsdag.

For annet kvartal isolert sett, var driftsinntektene NOK 1246,0 mill (1150,5) og driftsresultatet NOK 52,6 mill (39,9) som er ett av de beste kvartalsresultat i Moelven de siste årene.  Resultatet etter skatt var NOK 30,3 mill (18,7). Resultatfremgangen skyldes i første rekke forretningsområdet Treindustri. Dessuten gir god utnyttelse av produksjonsmildene og arbeidskapitalen lav kapitalbinding og lavere finanskostander enn i fjor. Styret forventer et resultat for året som helhet som er noe bedre enn i foregående år.
 
Godt fornøyd konsersjef
Den nye konsernsjefen i Moelven Industrier ASA, Bo B. Borgström, er godt fornøyd med halvårsresultatet. Han sier at resultatet er i samsvar med budsjettet og at Moelven har oppnådd dette resultatet til tross for problemene knyttet til den sterke norske kronekursen og markedsbetingelser innen byggsektoren som har fraveket fra den beregnede utviklingen. - Byggmarkedene i Skandinavia kommer også under det andre halvåret å oppvise store regionale forskjeller som vil presse vår evne til kundetilpasning og fleksibilitet, sier Borgström.
 
Han viser til Moelvens strategiske valg om å fokusere så langt der er mulig på sine hjemmemarkeder i Skandinavia. - Det er en riktig strategi som gir oss muligheten til med et bredt produktsoritment av trebaserte produkter ytterligere å forbedre vår service til hovedmålgruppene som er byggsektoren, industrikundene og distribusjonen. Halvårsresultatet viser at vi er på rett vei til å bli å nå vårt mål om å bli  Skandinavias ledende leverandør av trebaserte byggprodukter og tjenester. Vi vet at byggmarkedene i Skandinavia blir krevende annet halvår, men vi vil arbeide hardt for å nå våre resultatmål, sier konsernsjef Bo B. Borgström.
 
Her er styrets rapport for første halvår:
 
"KONSERNET
Moelven Industrier ASA ble etter vedtak på den ordinære generalforsamlingen søkt strøket fra notering på Oslo Børs.  Dette ble gjennomført med 28. mai som siste noteringsdag.  Selskapet har i dag 1001 aksjonærer, hvorav de fire største aksjonærer kontrollerer 99,5 prosent av aksjene.  Disse aksjonærene er Metsäliitto Osuuskunta med 16,3 prosent,  Finnforest Oyj, som er et heleid datterselskap av Metsäliitto Osuuskunta,  med 60,9 prosent, Glommen Fond AS med 14,8 prosent og Mjøsen Skogeierforening med 7,5 prosent.  Alle de fire aksjonærene har langsiktige interesser innen tremekanisk industri.  De har også inngått en aksjonæravtale for eierskapet i Moelven og har til hensikt å videreutvikle Moelven som en ledende leverandør av trebaserte byggevarer og tilhørende tjenester med tyngdepunkt i Skandinavia.
 
 
 
Som en følge av den endrede aksjonærsituasjonen fratrådte konsernsjef Frode Alhaug sin stilling med virkning fra 1. juli.  Bo B. Borgström, visekonsernsjef i Finnforest med ansvar for Skandinavia, har tiltrådt som ny konsernsjef i Moelven med virkning fra samme dag. 
 
Driftsinntekter og resultat
Konsernets driftsinntekter i første halvår var NOK 2378,6 mill, sammenlignet med NOK 2251,1 mill for samme periode året før.  Det er særlig salget av byggevarer av tre og byggmoduler som bidrar til økningen.  Driftsresultat var NOK 75,9 mill (72,3), og det er ingen større endringer i driftsresultat for noen av virksomhetsområdene sammenlignet med foregående år.  Finanskostnadene utgjorde NOK 21,2 mill, hvilket er lavere enn året før (29,6).  Nedgangen skyldes en lavere kapitalbinding og et lavere rentenivå, særlig for svenske kroner.  Ordinært resultat før skattekostnad var på NOK 55,3 mill (43,5), mens resultatet etter skatt var NOK 40,2 mill (32,0).  Resultatet per aksje utgjør NOK 0,35 (0,28).
 
For annet kvartal isolert sett, var driftsinntektene NOK 1246,0 mill (1150,5) og driftsresultatet NOK 52,6 mill (39,9).  Resultatet etter skatt var NOK 30,3 mill (18,7), tilsvarende NOK 0,26 (0,16) per aksje.  Resultatfremgangen skyldes i første rekke forretningsområdet Treindustri.
 
Balanse og finansiering
Ved utgangen av annet kvartal hadde konsernet eiendeler tilsvarende NOK 2454,4 mill (2497,3).  Sysselsatt kapital utgjorde NOK 1701 mill (1830).  Den reduserte kapitalbindingen skyldes bedre utnyttelse av produksjonsmidlene, bedre styring av arbeidskapitalen og en svakere svensk krone. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital i først halvår var 9,1 prosent (8,4) og i annet kvartal isolert  12,4 prosent (9,1).  Økningen skyldes både et bedret driftsresultat og redusert   kapitalbinding.
 
Netto rentebærende gjeld var NOK 782 mill (915) og likviditetsreserven var NOK 504,9 mill (862,6).  Likviditetsreserven er hovedsakelig av langsiktig karakter og gir konsernet god finansiell handlefrihet.  Egenkapitalen utgjorde NOK 918,7 mill (914,8), tilsvarende en egenkapitalandel på 37,4 prosent (36,6).
Kontantstrømmen fra resultatposter var i første halvår NOK 111,6 mill (106,0), tilsvarende NOK 0,96 per aksje (0,92).  Investeringer i varige anleggsmidler var i første halvår NOK 41,9 mill (65,6).  
 
FORRETNINGSOMRÅDENE
 
Treindustri
Driftsinntektene innen Moelven Treindustrigruppen har vært noe større enn i foregående år på tross av nedleggelser av tre produksjonsenheter.  For sagbrukene i Moelven Timber har produksjon og salg gått som forutsatt.  Etterspørselen har vært god for produkter av både gran og furu, og utviklingen ser ut til å fortsette i annet halvår.  Dette kan medføre en prisøkning for de fleste produkttyper, regnet i kjøperlandets valuta.  En usedvanlig sterk norsk krone vil likevel føre til at lønnsomheten ved eksport fra Norge i mange tilfeller forblir utilfredsstillende.  Høvleriene i Moelven Wood har også hatt god etterspørsel etter de fleste produkter.  Dette gjelder særlig for produkter til konstruksjonsformål og den økte satsingen på markedsføring og distribusjon har gitt gode resultater. 
 
Limtrevirksomhetene møter fremdeles meget sterk priskonkurranse for standardprodukter i de internasjonale markedene.  Som en følge av dette og den ugunstige norske valutasituasjonen, er det i løpet av første halvår gjennomført større endringer i de norske fabrikkene og produksjonen er nå i større grad konsentrert om kundetilpassede produkter for leveranser i nærmarkedene.  Dette har hatt en negativ innvirkning på resultatet i perioden, men vil å få en positiv resultateffekt i fremtiden.  Konsernets svenske limtrevirksomhet har også noe høyere leveranser av kundetilpassede produkter til nærmarkedet enn på samme tid i fjor.  Den svenske virksomheten har imidlertid et bedre utgangspunkt for eksport av standardprodukter og halvparten av leveransene går til utvalgte industrikunder, fremfor alt i Japan.
 
Driftsinntektene for Moelven Treindustri var i første halvår NOK 1759,8 mill (1710,4) og driftsresul-tatet var NOK 60,8 mill (44,1).  For annet kvartal isolert, var driftsinntektene NOK 936,6 mill (880,0) og driftsresultatet NOK 46,3 mill (21,8).
 
Byggindustri
Driftsinntektene for Moelven Byggindustri var i første halvår noe høyere enn året før.  Markedsforholdene har vært noe vanskeligere enn forutsatt for flere av områdets virksomheter og økningen i driftsinntektene skyldes hovedsakelig overtagelse av ny virksomhet innen Byggmoduler.  Etterspørselen etter innredningsprodukter til yrkesbygg har vært negativt påvirket av lavere nybyggaktivitet i flere regioner både i Sverige og Norge.  I tillegg har det varslede bortfallet av investeringsavgiften i Norge ført til en viss forskyvning av bestillinger innen rehabilitering.  Dette har ført til at ordrereserven for tredje kvartal er bedre enn normalt, mens det svenske markedet preges av lavere aktivitet hos enkelte større kunder. 
 
For Byggmoduler har aktiviteten vært normalt god i første halvår, men ordresammensettingen har ført til ujevn kapasitetsutnyttelse.  Det har også vært visse problemer med effektiviteten i en av virksomhetene, noe som har hatt negativ innvirkning på resultatet.  Ordrereserven for Byggmoduler er mindre enn normalt ved inngangen til tredje kvartal.
Driftsinntektene for Moelven Byggindustri i første halvår var NOK 628,6 mill (551,9) og driftsresultatet ble NOK 22,5 mill (27,2).  For andre kvartal isolert, var driftsinntektene NOK 312,9 mill (274,7) og drifts-resultatet NOK 9,3 mill (15,9).
 
Øvrige virksomheter
I området øvrige virksomheter inngår konsernets morselskap, enkelte enheter som leverer felles tjenester som IT og finans til konsernets operative virksomhet og enkelte mindre aktiviteter som ikke anses som kjernevirksomhet.  Driftsinntektene i første halvår var NOK 33,6 mill (30,3) og driftsresultatet var NOK -7,4 mill (1,0).  For andre kvartal isolert, var driftsinntektene NOK 17,7 mill (15,5) og driftsresultatet NOK -3,0 mill (2,2). 
 
UTSIKTER
Moelven Treindustri forventer fortsatt god aktivitet og noe bedrede priser for industritre av gran og furu i annet halvår.  For høvlede produkter og andre trebaserte byggevarer, forventes prisene å forbli stabile.  Den sterke norske kronen vil medføre et vist press på inntjeningen i tredje kvartal.  For Moelven Byggindustri forventes aktiviteten i annet halvår å bli på samme nivå. Styret forventer at konsernets resultat skal bli noe bedre enn i foregående år".
 
Jessheim, 12. juli 2002.
Styret i Moelven Industrier ASA
 
For mer informasjon bruk vedlagte link:
 

Ønskes ytterligere kommentarer kan konsernsjef Bo Borgström kontaktes på <!-- hugin-supplied --><br> telf. 358 500 714 311 eller finansdirektør Hans Rindal på telf. 90 69 69 10 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> -- <!-- hugin-supplied --><br> Moelven Industrier ASA er en av Skandinavias ledende leverandører av byggevarer og tilhørende tjenester. Konsernet har 42 operative enheter i Norge og Sverige og til sammen 3200 ansatte.