Moelven tjente 48 millioner

I årets 2. kvartal tjente Moelven NOK 48 millioner på driften. Det er NOK 35 millioner mindre enn tilsvarende periode i 2014. Men før nedskrivninger og kostnadskorreksjoner viser den underliggende driften et bedret resultat.

Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA mener at det underliggende resultatet gir et bilde på at konsernet viser gode takter.

- I utgangspunktet ser vi et bedre 2. kvartal nå i år enn tilsvarende periode året før, og vi ser resultatene av effektiviseringstiltak i flere bedrifter. Ytterligere effektiviseringstiltak er initiert i kvartalet og har belastet driftsresultatet for andre kvartal med en nedskrivning på NOK 48 millioner knyttet til beslutningen om salg eller avvikling av virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB. Utover denne engangseffekten er det etter en gjennomgang av prosjektporteføljen i elektrovirksomheten regnskapsført kostnadskorreksjoner på NOK 22 millioner. For konsernet samlet er regnskapet for 2015 akkumulert belastet med NOK 78 millioner i nedskrivninger og nedvurdering av prosjekter, sier Kristiansen.

Akseptabelt resultat
Prisene i det internasjonale skurlastmarkedet var i sum noe lavere enn i andre kvartal året før, men Timberdivisjonen klarte allikevel et akseptabelt driftsresultat før engangseffekter på NOK 26 millioner. Etter nedskrivninger endte kvartalet med et negativt resultat for Timber.

I Byggsystemdivisjonen er det spesielt byggmodul- og bygginnredningsvirksomhetene i Sverige som står for resultatforbedringen. Divisjonen Wood står for den resultatmessig sterkeste framgangen.

Høyere aktivitetsnivå
Samtlige divisjoner hadde et høyere aktivitetsnivå enn i tilsvarende periode i 2014. Konsernet opplevde tilfredsstillende etterspørsel etter produkter fra den tremekaniske delen (wood- og timberdivisjonen). Det var også et godt aktivitetsnivå med en sunn og godt sammensatt ordrereserve i divisjonen Byggsystemer - særlig for boligmoduler. Driftsinntektene i kvartalet økte med 10 % sammenlignet med samme periode i fjor til NOK 2 628 millioner (2 390).

- Den sesongmessige aktivitets- og omsetningsøkningen var imidlertid mer normal i 2015 enn i 2014, da varslede prisøkninger innen byggevarehandelen fra 1. april 2014 medførte en høyere omsetning i slutten av fjorårets første kvartal, sier Morten Kristiansen.

Bra utsikter
Etterspørselen etter industritre forventes å forbli god i mange markeder. I tillegg forventes det fortsatt høy aktivitet i tømmermarkedet i tredje kvartal.

Det forventes en fortsatt svak vekst i boligbyggingen i Norge. I Sverige er boligbyggingen økende, men fra et lavt nivå. En vesentlig del av konsernets leveranser går til ROT-markedet, som er mer stabilt enn nybyggmarkedet. Aktivitetsnivået forventes å følge normale sesongmessige variasjoner med et høyt aktivitetsnivå i tredje kvartal og en reduksjon mot slutten av fjerde kvartal.

Aktivitetsnivået innen større prosjekter i bygg- og anleggsektoren i Skandinavia forventes å forbli på nivå med 2014 med normale sesongvariasjoner gjennom året.

Forbedringsarbeidet fortsetter
Det er iverksatt en handlingsplan med et antall tiltak og prosjekter med tett oppfølging for å forbedre resultatene i løpende drift, sikre bedre konkurransekraft og vekst på lang sikt og redusere risikoen for tap knyttet til enkeltprosjekter.

- Dette arbeidet vil fortsette med høy intensitet sammen med arbeidet med å effektivisere kapitalbruken. Styret forventer at tiltakene samlet vil øke konsernets kontantstrøm gjennom en konjunktursyklus betydelig og over tid bidra til å nå konsernets mål om avkastning på sysselsatt kapital på 13,0 prosent, sier Kristiansen.

For ytterligere informasjon:
Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

http://kvartalsrapport.moelven.no/2015/Q2/

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Tags:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker