Moelven tjente NOK 22 millioner på driften i første kvartal

Driftsresultatet på NOK 22 millioner i årets første kvartal er en nedgang på NOK 32 millioner sammenliknet med første kvartal i 2014.

Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen sier at resultatnedgangen i hovedsak skyldes at regnskapet er belastet med prisjusteringer på varebeholdningene innenfor divisjonene Wood og Timber som driver sagbruk og høvlerier (tremekanikk) i Norge og Sverige.

- I tillegg er det i kvartalet gjennomført nedskrivninger innen Moelven Elektro knyttet til avslutning av prosjekter. Den samlede nedskrivingen i elektrovirksomheten og effekten av prisjusteringer i tremekanikken påvirker resultatet negativt med 26 millioner, sier Kristiansen.

Mye å glede seg over
Tross resultatnedgangen ser Kristiansen mye å glede seg over.

- I vinterperioden er det normalt lavere aktivitet, særlig innenfor divisjonen Wood. Om vi skal sammenlikne samme periode året før, var 1. kvartal i 2014 et kvartal der sammensetning av markedsforhold, råvarepriser og ferdigvarepriser virket positivt på konsernets resultat. I år har vi hatt en motsatt situasjon. I sum blir altså årets første kvartal rent driftsmessig på nivå med tilsvarende periode året før, sier Kristiansen.

Om konsernsjefen skal trekke fram suksesshistorier, mener han at plywoodbedriften Moelven Vänerply AB er et godt eksempel.

- Moelven Vänerply – hvor det ble gjennomført betydelige investeringer i 2013 og 2014 – forbedret driftsresultatet med omkring 4,5 millioner sammenliknet med første kvartal 2014, sier Kristiansen.

Øker inntektene
For konsernet økte driftsinntektene i første kvartal med 2,5% til NOK 2.316 millioner (2.260). Divisjonen Timber omsatte omtrent som i samme periode i fjor. Divisjonen Wood har åtte prosents nedgang, hvilket skyldes en unormalt høy vareutlevering under samme periode året før.

- Divisjonen Byggsystemer opplever en gledelig vekst i driftsinntektene med 105 millioner. Bedriftene i divisjonen har fortsatt en sunn og godt sammensatt ordrereserve – særlig innen boligsegmentet, sier Kristiansen.

Noen svakere enheter
Til tross for at resultatet – sesongen og nedskrivninger tatt i betraktning - er positivt, sier Kristiansen at det fortsatt finnes enheter med til dels svake resultater som også påvirker konsernets resultat negativt.

- I handlingsplanen som er lagt for å nå konsernets målsatte lønnsomhet er det allokert betydelige ressurser til forbedringsarbeid ved disse enhetene. Dette arbeidet vil pågå med høy intensitet gjennom hele 2015, sier Kristiansen.

Resultatmessig fordelt på divisjonene i Moelven leverer både Timber og Wood et svakere driftsresultat, mens Byggsystemer leverer noe bedre.

Framtidsutsikter
Etterspørselen etter industritre er fortsatt god i mange markeder, samtidig som tilbudet også har økt etter en periode med høye produksjonsnivåer, spesielt for granprodukter.

Det forventes en fortsatt svak vekst i boligbyggingen i Norge. I Sverige er boligbyggingen økende, men fra et lavt nivå. Den vesentligste andelen av konsernets leveranser går til ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg), som er mer stabilt enn nybyggmarkedet.

Byggsystemdivisjonen har ved inngangen til andre kvartal en bedre og mer diversifisert ordrebeholdning enn på samme tid i fjor. Divisjonens selskaper har tilpasset kapasitet og kostnadsstruktur til de rådende markedsforhold.

Det har vært gunstige driftsforhold i vinter. Tilfanget av sagtømmer har vært bra. Det forventes fortsatt høy aktivitet i skogen fram mot sommeren.

Styret forventer at konsernets underliggende drift og resultat forbedres ytterligere i 2015.

 
For ytterligere informasjon:

Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

   http://kvartalsrapport.moelven.no/2015/Q1/

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker