Moelven tjente NOK 45,5 millioner

Driftsinntektene for Moelven i årets andre kvartal endte på NOK 2.186 millioner,  og var dermed på nivå med samme periode i fjor. Driftsresultatet ble NOK 45,5 millioner, hvilket er NOK 10 millioner mindre enn tilsvarende periode i fjor.

Konsernsjef Hans Rindal forklarer resultatet med at det har vært få driftsforstyrrelser i perioden, og sammen med det kontinuerlige forbedringsarbeidet som pågår i konsernet, bidro dette til at foredlingskostnadene utviklet seg positivt.

- Råvarekostnaden er også noe redusert sammenlignet med fjoråret. Samlet kompenserer dette likevel ikke fullt ut for fallende ferdigvarepriser innen enkelte markedssegmenter, og det samlede driftsresultatet for kvartalet ble lavere enn for samme periode i fjor. Jeg er likevel fornøyd med at vi har et positivt driftsresultat i kvartalet i alle tre divisjoner – også der hvor markedsforholdene er mest utfordrende, sier Rindal.

Normal sesong
Moelvens konsernsjef forklarer at selskapet har hatt en normal sesongmessig forbedring av etterspørselen i mange markeder.

- Dette er mest merkbart for byggevaredivisjonen Wood. Aktiviteten, særlig i Norge, men også til dels i Sverige, er i en særstilling i Europa. I andre markeder merker vi den økonomiske usikkerheten godt. Det nærmeste av disse er Danmark, sier Rindal.

Ulemper med svak euro
Eksportindustrien må på sett og vis betale en pris for en ordnet økonomi i hjemlandet. Mesteparten av Moelvens eksport går fra svenske sagbruk som merker at konkurrentene nå har fordeler av en svak euro. Moelvens norske enheter er i større grad hjemmekonkurrerende, men merker økt utenlandsk interesse for å selge til det norske markedet. Dette er også til dels drevet av en sterk valuta over tid.

Akseptabelt i prosjektmarkedene
For de prosjektorienterte selskapene i Moelvens byggsystemdivisjon har aktiviteten i det svenske markedet falt noe og en del kunder blitt mer avventende gjennom andre kvartal. I Norge har aktiviteten innen bygginnredning vært god, og de øvrige selskapene har hatt et normalt aktivitetsnivå.

-
Vi har et positivt resultat, men det burde vært større. Vi har derfor en del å ta fatt på også etter ferien, og det gjør vi, avslutter Rindal.

Utsikter
Utviklingen i 2012 har blitt noe svakere enn det hovedscenario som ble lagt til grunn ved inngangen av året. Europa er sterkt preget av gjeldskrisen og svak økonomisk utvikling.

Det forventes ingen snarlig økning i etterspørselen etter industritre i Europa. Positive signaler fra andre områder som Midtøsten, Nord Afrika og USA indikerer likevel at en bedring i markedsbalansen for industritre internasjonalt kan forventes.

For Wood selskapene forventes aktiviteten i Norge og Sverige å opprettholdes på et akseptabelt nivå - spesielt innen ROT-segmentet. Ordrereserven for Byggsystemer sikrer en normal og god aktivitet i andre halvår.

Samlet forventer styret at konsernets resultat for 2012 blir bedre enn for 2011.

For ytterligere informasjon

Konsernsjef Hans Rindal, +47 90696910 
Finansdirektør Morten Sveiverud, +47 90980667 
Ass. Finansdirektør Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701
Kommunikasjonsrådgiver Tom E. Holmlund, +47 91 668 668

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Tags:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia