Moelven tjente over 200 millioner

Med et driftsresultat for 2014 på NOK 204 millioner leverte Moelven Industrier ASA et resultat som er det beste siden 2010.

Konsernet og eierne kan altså glede seg over en driftsresultatframgang på NOK 248 millioner sammenliknet med året 2013.

Konsernet økte aktiviteten med hele 10,2% i 2014. Samlet for året omsatte konsernet for NOK 8.828 millioner, hvilket representerer en inntektsøkning på NOK 819 millioner fra året før. Driftsresultatet og driftsinntektene for fjerde kvartal ble også bedre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor, og endte henholdsvis på NOK 48 millioner (NOK 36 millioner 4. kvartal 2013) og NOK 2.151 millioner (NOK 2.097 millioner).

Gledelig
Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen gleder seg over resultatframgangen.

- Det er summen av en bedre balanse mellom råvare- og ferdigvarepriser, et betydelig høyre aktivitetsnivå i markedene vi opererer i, bedrede valutaforhold og interne forbedringstiltak som har bidratt til framgangen, sier Kristiansen.

Aktivitetsvekst
Kristiansen forteller at samtlige av Moelvens tre divisjoner opplevde god aktivitetsvekst i 2014.

- Når det gjelder de enkelte divisjonenes driftsresultat opplever alle divisjonene en betydelig forbedring fra året før. Det er svært tilfredsstillende. Prosjektdivisjonen Byggsystemer har dessverre hatt en resultatmessig tilbakegang i forhold til budsjett, men gikk ut av 2014 med en meget god og sunn ordrereserve. I tillegg påbegynner og ferdigstiller divisjonens bedrifter i Norge og Sverige i 2015 en rekke store prosjekter – blant annet verdens høyeste trehus lokalisert i Bergen. Vi har derfor tro på vesentlig resultatforbedringer for divisjonen i året som kommer, sier Kristiansen.

Kronekurs
En svakere norsk og svensk krone har også påvirket resultatet positivt for konsernet. Det er i særlig grad Moelvens eksportrettede enheter som i første rekke drar nytte av dette.

- Både NOK og SEK har gjennom 2014 svekket seg betydelig målt mot de fleste valutaer. Målt mot EUR, GBP og USD, som er konsernets viktigste eksportvalutaer, er valutakursene nå på nivåer som helt klart gir konsernet bedret konkurransekraft på eksportmarkedene, sier Kristansen.

Omstilling
Han minner allikevel om at Moelven er i en omstillingsprosess. Konsernledelsen la høsten 2014 fram en strategi overfor Moelvens styre som peker ut retningen og de viktigste satsingsområdene for konsernet de neste fem årene.

- Mange av Moelvens bedrifter gjør det veldig bra, mens andre har et godt stykke igjen før de når resultatmålene. Avkastningen på sysselsatt kapital ble forbedret til 6,8 prosent (-1,5). Moelvens avkastningsmål over en konjunktursyklus er 13 prosent og i strategiarbeidet høsten 2014 er det utarbeidet overordnede rammer og tiltak for å nå dette. Vi kommer til å jobbe ufortrødent videre for å bedre konkurransekraften. Derfor er det viktig for meg å presisere – uavhengig av resultatframgangen – at det blir minst like stort trykk i dette arbeidet framover. Mitt inntrykk er at budskapene når fram og vi ser klare forbedringer i flere av våre selskap, sier Kristiansen.

For ytterligere informasjon:
Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Se hele rapporten på webben: kvartalsrapport.moelven.no/2014/Q4

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker