Moelvens beste resultat siden 2007

Driftsresultatet i andre kvartal økte til NOK 175 millioner mot 48 millioner samme periode i 2015. Det er konsernets beste kvartalsresultat siden 2007.

Samtidig økte Moelvens driftsresultat akkumulert for første halvår til NOK 205 millioner (NOK 70 millioner samme periode året før). Det er en forbedring av driftsresultatet i 2. kvartal og årets første halve år på henholdsvis NOK 127 millioner og NOK 135 millioner sammenliknet med samme perioder i 2015.

Fornøyd konsernsjef
Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA er godt fornøyd med innsatsen og resultatet.

- Tallene viser en kraftig forbedring av driftsresultatet sammenliknet med samme perioder i fjor. Vi må faktisk tilbake til før finanskrisen – altså i året 2007 – før vi finner bedre resultat. Jeg er godt fornøyd og takker alle ansatte for innsatsen, sier Kristiansen.

Forbedret med 46 prosent
Hensyntatt gjennomførte nedskrivninger og kostnadskorreksjoner i 2. kvartal i 2015 på til sammen NOK 70 millioner, ble driftsresultatet forbedret med 46 prosent.

- Det gode resultatet skyldes en kombinasjon av generelt positive markedsforhold og virkninger av interne forbedringstiltak, sier Kristansen.

Omsetningen økte betydelig
Omsetningen i kvartalet økte også betydelig sammenlignet med samme perioder i fjor. Driftsinntektene i 2. kvartal økte med 11,5 prosent til NOK 2 930 millioner (2 628). For første halvår økte driftsinntektene med 11,9 prosent til 5 535 millioner (4 944).

- For juni kunne vi for første gang i Moelvens historie notere oss driftsinntekter i én måned som rundet NOK en milliard kroner, og vi har nå en årlig omsetningstakt på over NOK 10 milliarder. Årsakene er hovedsakelig økte volumer, sier Kristiansen.

Det finnes forbedringspotensialer
Til tross for forbedringer finnes det fortsatt enheter som påvirker konsernets resultat negativt.

- I handlingsplanen for driftsforbedring og strukturering av konsernet som ligger i den langsiktige strategiplanen som er lagt for å nå konsernets lønnsomhetsmål er det allokert betydelige ressurser til forbedringsarbeid ved disse enhetene. Programmet fortsetter med høy intensitet og vil bidra til økt lønnsomhet i den underliggende driften, sier Kristiansen.

Ny låneavtale på plass
En ny langsiktig låneavtale for konsernet som erstattet tidligere låneavtaler ble inngått i juni.

- Å ha finansieringen i orden med tilfredsstillende avtaler med bankene er svært viktig for oss, og er en sikkerhet for videre drift og utvikling i konsernet, sier konsernsjefen.

Gode utsikter
Det forventes stabil utvikling i markedet for Moelvens tremekaniske virksomhet. I prosjektvirksomhetene fortsetter den positive trenden med god etterspørsel både i Norge og Sverige for limtre og moduler samt i Sverige for innredninger. Unntaket er den norske innredningsvirksomheten hvor markedet er vikende. Kapasitetstilpasninger vil bli nødvendig.

- For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Konsernet har et godt utgangspunkt for videre forbedringer. I sum forventes resultatet for 2016 å bli noe bedre enn i 2015. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent, sier Morten Kristiansen.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Dokumenter og linker