POSITIVE DRIFTSRESULTATER PER ANDRE TERTIAL 1998

Utdrag fra styrets rapport:

«Driftsinntekter og resultat - Konsern
Driftsinntekter for første og andre tertial 1998 var NOK 1.890 mill. mot NOK 1.527 mill. i 1997. Av økningen på NOK 360 mill. fra forrige år kommer NOK 229 mill. fra de nye selskapene Westwood og Notnäs. Driftsinntektene i de øvrige Moelven-selskapene
er noe høyere enn foregående år med en samlet vekst på cirka 10 prosent

Resultatutviklingen i andre tertial er som forventet og i noen grad belastet av omstillingsarbeidet i de nye selskapene. Markedssituasjonen for treindustri og limtre
har ikke gitt rom for bedrede marginer i perioden, men tertialet viser positive driftsresultater. Driftsresultatet for konsernet etter avskrivninger var NOK 25,6 mill.
per andre tertial mot NOK 81,1 mill. i 1997.
Ordinære avskrivninger per andre tertial samlet var NOK 57,4 mill. mot NOK 45,8 mill. i 1997. Dette gir en positiv cashflow på NOK 83,0 mill. før investeringer og finansposter.
Netto finansielle poster per andre tertial var minus NOK 28,6 mill. og resultatet før skatt ble etter dette minus NOK 2,6 mill., hvorav Moelvens nye engasjement i Sverige belaster resultatet med NOK 13,7 mill. Konsernets skatteposisjon er slik at det ikke vil oppstå skatt på norske eller svenske selskaper i 1998.
Forretningsområdene Bygg og Prosjekt og Innredninger går i henhold til forventninger og har god utvikling i andre tertial.

Omstilling
Arbeidet for å få de nye selskapene Westwood og Notnäs lønnsomme, går etter planen. Det er gjennomført rasjonaliseringer, innført nye driftsopplegg og lagt nye markedsstrategier. Samordning med Moelvens øvrige treindustriselskaper for å øke den totale verdiskapning går som forutsatt, men selskapenes tømmertilgang i andre tertial har vært begrenset som følge av mye nedbør og vanskelige driftsforhold i skogen. Dette vil i en periode begrense produksjonsvolumet og forsinke den målbare effekten av omstillingsarbeidet.
Også innen Limtre pågår store omstillinger. Sammenslutningen av dansk limtreindustri var vellykket med positiv resultatutvikling.
I september er det inngått en intensjonsavtale mellom tre hovedaktører i Norge med sikte på å danne et felleseiet norsk limtreselskap.

Finansielle forhold
Konsernets totalkapital var ved utgangen av andre tertial NOK 1.872 mill. mot NOK 1.143 mill. i 1997. Veksten tilsvarer den totalkapital som inngikk i de nye selskapene Westwood og Notnäs med tilsammen NOK 580 mill., samt en midlertidig økning av driftskapitalen i Bygg og Prosjekt som i løpet av september reduseres med cirka NOK 100 mill. Totalkapitalen vil i løpet av tredje tertial reduseres med over NOK 150 mill. Konsernets netto rentebærende gjeld per 31.8 var NOK 770 mill. mot NOK 425 mill. samme tid i 1997, og vil på samme måte som totalkapitalen reduseres i tredje tertial.

Egenkapitalen er NOK 610 mill., en økning fra NOK 346 mill. forrige år. Dette gir en egenkapitalandel på ca. 32 prosent, som er samme nivå som 1997.

Det er så langt i år gjennomført investeringer eksklusive oppkjøp på NOK 60 mill, som utgjør hovedparten av årets investeringer.


Ved utgangen av andre tertial var cirka 85 prosent av konsernets rentebærende gjeld i svenske kroner, hvilket er en naturlig følge av det betydelige omfang konsernets virksomhet har fått i Sverige.

Av dette har cirka ¼ fast rente, mens det resterende har flyende rente. I forbindelse med en pågående refinansiering av de tidligere Westwood og Notnäs elskapene, vil andelen gjeld med fast rente øke.

Den øvrige gjelden er hovedsakelig i norske kroner og med langsiktig rentebinding.

Utsikter
For treindustri er utsiktene videre positive i forhold til foregående to tertial. Den våte høsten har begrenset tilgangen på skurtømmer i hele Norden og også fra Russland. Dette har ført til svært begrensete tømmerlagre og nedgang i produksjon både i Norge, Sverige og Finland. Lagrene av ferdigvarer er lave i Europa og hos produsentene, og i løpet av september er det inngått kontrakter på gran til bedre priser enn sommerens nivå. Tømmerprisene er gjennom sommeren og tidlig høstmåneder noe redusert. Det endelige prisnivået for tømmer er ikke avtalt i alle regioner, men det er forventninger om at råvarekostnader for konsernet vil bli liggende på et nivå som er 4 - 6 prosent lavere enn sist vinter. Resultatutviklingen i Moelvens nye selskaper Westwood og Notnäs var ikke tilfredsstillende ved overtakelsen. Arbeidet med å finne bedret driftsform og derigjennom økt lønnsomhet går etter planen, men resultateffekten forsinkes noe som følge av svak tømmerinngang. De vurderinger som ble lagt til grunn for ervervet står fast og de underliggende potensiale i forbedringer og synergieffekter for Moelvens øvrige selskaper er de samme. Ved inngangen til tredje tertial er samordnings-effektene i ferd med å synliggjøres, og koordinering av markedsaktiviteter og tømmerinnkjøp/logistikk viser positive resultater. Det må fortsatt påregnes at de nye selskapene vil belaste resultatet i Treindustrigruppen i 4 - 6 måneder. Samlet vurdering er positiv for treindustri for tredje tertial og inngangen til neste år.
Limtreselskapene vil ikke kunne gi store bidrag i tredje tertial, men bedre resultatene i forhold til hittil i år.
Initiativet til å samle den nordiske limtrebransje på færre beslutningstakere vil gi positive resultater på mellomlang og lengre sikt, men noen vesentlig effekt vil dette ikke få inneværende år.

For forretningsområdene Innredninger og Bygg og Prosjekt er utviklingen positiv. Selskapene har god ordrereserve og god spredning innen sine forskjellige markedssegment. Moelvens virksomheter er bare i begrenset grad avhengig av nybyggmarkedet på Østlandet.

Konsernets aktiviteter i Russland er godt avstemt risikomessig.
Selskapets industrielle engasjement er begrenset til en 1/3 eierpost i det nyåpnede
Moelven Energo OOO. De første eksportkontrakter fra dette selskapet er tegnet.
Selskapets budsjetterte tømmerkjøp for eksport til Norge og Sverige er i prinsippet avklart for inneværende år, og de interne uroligheter politisk og økonomisk synes ikke å hindre våre planer for neste år.
Konsernets finansielle stilling er på samme gode nivå som ved inngangen til året.»

Moelv, 2. oktober 1998
Styret i Moelven Industrier ASA

For ytterligere kommentarer, kontakt konsernsjef Frode Alhaug,
telefon 62 34 71 01
Se også på Internett: Hugin Online og http://www.moelven.com

Full tertialrapport inklusive tall er klar for nedlasting på: http://www.huginonline.no/MOE/PRES/moe98t2_no.pdf

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner