Rekordresultat for Moelven

 • Økning i driftsresultatet fra NOK 89,6 mill i 1999 til NOK 223,0 mill i 2000.
 • Utbytte foreslås økt fra NOK 0,25 per aksje i 1999 til NOK 0,35 per aksje i 2000.
 • Integrasjonen av de nylig ervervede treindustriselskapene går etter planen, med positiv resultateffekt på mer enn NOK 50 mill i 2000.
 • Resultatet i fjerde kvartal er negativt påvirket av uvanlig store nedbørsmengder.


  På de markeder vi satser har vi økende markedsandeler innenfor alle våre produktområder, sier konsernsjef Frode Alhaug.

  I utdrag fra styrets rapport per 4. kvartal / foreløpig årsregnskap 2000, heter det:

  ”Driftsinntekter og resultat
  Driftsinntektene i år 2000 utgjorde NOK 4745,9 mill (mot NOK 3525,7 i 1999). Dersom driftsinntektene for ervervede virksomheter inkluderes for hele året, økte driftsinntektene med NOK 111 mill i forhold til året før. Økningen i driftsinntekter skyldes oppkjøp og bedrede markedsforhold for Moelven Treindustri.
  Driftsresultatet ble NOK 223,0 mill (89,6), og inkluderer engangsinntekter knyttet til pensjonsordninger og salg av virksomheter på NOK 45,3 mill (3,3). I forbindelse med overtagelsen av Forestia, ble det avsatt en restruktureringsreserve på NOK 30,0 mill. I år 2000 er det påløpt NOK 22,0 mill i kostnader som er ført mot denne reserven. Ut fra vurdering av de tiltak som skal iverksettes innen virkesforsyning, et prosjekt som berører våre virksomheter både i Norge og Sverige, er det besluttet å avsette ytterligere NOK 10 mill til omstruktureringsformål.
  Netto finanskostnader utgjorde NOK 63,4 mill (43,1) og ordinært resultat før skattekostnad ble NOK 159,6 mill (46,5). Skattekostnaden på ordinært resultat er NOK 26,0 mill, hvorav NOK 3 mill er betalbar. Skattekostnaden er redusert med NOK 20,0 mill som en følge av fremførbare underskudd i enkelte svenske datterselskaper. Årsresultatet ble NOK 133,6 mill (33,9). Dette utgjør NOK 1,14 (0,37) per aksje.
  I fjerde kvartal var driftsinntektene NOK 1175,0 mill (958,7) og driftsresultatet var NOK 60,1 mill (31,9). Driften ble påvirket negativt av uvanlig store nedbørsmengder i deler av Skandinavia. Dette gjelder særlig Moelven Timber. Netto finanskostnader var NOK 6,4 mill (8,5) og ordinært resultat etter beregnet skattekostnad var NOK 53,7 mill (23,5), tilsvarende NOK 0,32 per aksje (0,21).

  Balanse og finansiering
  Ved årets utgang var totalkapitalen NOK 2342,5 mill (1927,5). Totalkapitalen er økt med NOK 467,5 mill som en følge av kjøp og salg av virksomheter, mens den som en følge av driften er redusert med NOK 52,5 mill. Sysselsatt kapital var NOK 1596 mill (1309) og avkastningen på sysselsatt kapital ble 15,3 prosent (6,9). Dersom Forestia inkluderes for hele året, blir avkastning på sysselsatt kapital 13,8 prosent. Netto rentebærende gjeld var NOK 719 mill (680) ved årets utgang og konsernets likviditetsreserve var NOK 666,2 mill (374,7).
  Tilbakekjøp av egne aksjer gjennomført i år 2000, utgjorde til sammen 4.432.000 og beholdningen av egne aksjer utgjorde ved årets slutt 4.434.071. Aksjene har en gjennomsnittlig anskaffelseskost på NOK 8,03 per aksje. Egenkapitalen var NOK 877,0 mill (629,1) etter disponering av årets resultat, hvilket tilsvarte en egenkapitalandel på 37,4 prosent (32,6). Egenkapitalen utgjorde NOK 7,65 (6,79) per aksje. Egenkapitalen er vurdert under forutsetningen om fortsatt drift.

  Disponering av årets resultat
  Morselskapet, Moelven Industrier ASA, viser et årsresultat til disposisjon på NOK 32,2 mill etter mottatt konsernbidrag på NOK 35,8 mill. Styret foreslår at det for regnskapsåret 2000 utbetales et utbytte på NOK 0,35 per aksje (0,25), tilsvarende NOK 41,7 mill (23,2).

  Utsikter
  For Moelven Treindustri er prisene i markedene for industritre noe svakere ved starten av 2001 enn de var året før og de internasjonale konjunkturutsiktene kan medføre lavere etterspørsel i deler av året. Markedsutsiktene for trebaserte byggevarer i Skandinavia er imidlertid gode, og dette sammen med interne, resultatforbedrende tiltak og integrering av de ervervede virksomheter, antas å kompensere for de mulig svakere konjunkturene i det internasjonale markedet. Det norske yrkesbyggmarkedet forventes ikke å bli bedre på kort sikt, mens etterspørselen i Sverige fortsatt er god. Ordrebeholdningen for Moelven Byggindustris virksomheter er god ved starten av året. Samlet sett vurderer styret år 2001 til å bli på linje med foregående år.


  Moelv, 15. februar 2001,
  informasjonsavdelingen

  For 4. kvartals rapport, følg vedlagte link:

  For ytterligere kommentarer kan <BR>konsernsjef Frode Alhaug <BR>treffes på mobiltelefon 90 64 48 75, <BR>og <BR>finansdirektør Hans Rindal på <BR>mobiltelefon 90 69 69 10. <BR> <BR>Øvrig informasjon, grafer, tabeller m.m. er lagt ut på internett, og finnes: <BR>1. enten på meldingssystemet til Oslo Børs, <BR>2. på Hugin:<a href="http://www.huginonline.no/MOE"> http://www.huginonline.no/MOE</a>, eller <BR>via Moelvens web-sider:<a href="http://www.moelven.com">http://www.moelven.com</a>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker