Resultatet etter tre kvartaler 2001: Engangskostnader preger Moelvens resultat

- Driftsresultatet etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill.
- Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader på NOK 39 mill i tredje kvartal, men styrker konkurransekraften på sikt.
- God ordrereserve for bedriftene innen Moelven Byggindustri.
- En viss bedring av prisene for industritre i fjerde kvartal.
- Vanskelige avsetningsmuligheter for limtre internasjonalt.
- En uvanlig svak svensk krone medvirker til sterk konkurranse fra svenske leverandører i det norske markedet for trebaserte byggevarer.


Han understreker imidlertid at den løpende driften likevel er bedre enn ventet og at Moelvens konkurranseevne er styrket etter at en har tatt avviklingskostnadene. - Flere av Moelvens virksomheter har fortsatt meget god lønnsomhet og gode ordrereserver mot vinteren, sier konsernsjef Frode Alhaug.

I utdrag fra kvartalsrapporten per tredje kvartal 2001 fra styret i Moelven Industrier ASA, heter det:

"Driftsinntekter og resultat
Konsernets driftsinntekter etter tre kvartaler var NOK 3268,2 mill, en nedgang sammenlignet med året før (3570,9). Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere internasjonale priser for industritre og trebaserte byggevarer, og lavere volum som følge av markedstilpassede driftsformer.
Korrigert for poster som ikke er av gjentagende karakter, var driftsresultatet etter tre kvartaler NOK 92,8 mill (128,6). Svekkelsen av resultatet for den løpende virksomheten skyldes lavere priser for industritre.
Som en følge av nedleggelsene av sagbrukene Knappåssågen og Romedal, og avviklingen av to høvellinjer på Hen, er konsernets resultat belastet med engangskostnader på NOK 39,0 mill i tredje kvartal. Nedleggelsene er en
beklagelig, men nødvendig del av det kontinuerlige arbeidet med å forbedre konsernets konkurransekraft og dermed sikre den fremtidige lønnsomheten. Omstruktureringen bidrar til redusert behov for import av tømmer, bedre utnyttelse av eksisterende anlegg og redusert behov for vedlikeholdsinvesteringer i fremtiden. Det er lagt vekt på å gjennomføre omstruktureringen på en måte som ivaretar aksjonærer og ansattes interesser på en best mulig måte.
Driftsresultatet etter tre kvartaler, inkludert engangsposter, ble NOK 53,8 mill, sammenlignet med NOK 162,9 mill på samme tid i fjor. I driftsresultatet for i fjor inngikk det positive engangsposter på NOK 34,3 mill knyttet til tilbakebetaling av pensjonsmidler for svenske virksomheter.
Netto finanskostnader utgjorde NOK 43,3 mill (57,0). Nedgangen skyldes lavere kapitalbinding. Resultatet etter finanskostnader ble NOK 10,5 mill (105,9). Etter beregnet skatt ble resultatet NOK 8,3 mill (96,3). Resultatet per aksje etter tre kvartaler ble NOK 0,07 (0,82)
Kontantstrøm fra resultatposter var NOK 151,1 mill (194,4), tilsvarende NOK 1,31 per aksje (1,67). Siden det i periodens resultatregnskap inngår engangsposter i forbindelse med omstruktureringer som til dels ikke er av kontant karakter og som vil bidra til bedrede fremtidige resultater, gir utviklingen i kontantstrøm per aksje det mest korrekte uttrykk for den underliggende økonomiske utviklingen i konsernet.
For tredje kvartal isolert, var konsernets driftsinntekter NOK 1051,7 mill (1162,2). Korrigert for ikke gjentagende poster, ble driftsresultatet NOK 20,5 mill (40,6). Når nedleggingskostnader inkluderes, ble driftsresultatet NOK -18,5 mill (74,9). Kontantstrøm per aksje for tredje kvartal isolert sett ble NOK 0,39 (0,52).
Antall ansatte i konsernet ved utgangen av tredje kvartal var 3007 (3147). Sykefraværet var 7,6% (7,1).

Balanse og finansiering

Totalkapitalen var ved utgangen av tredje kvartal NOK 2383,8 mill (2625,5).

Sysselsatt kapital var NOK 1693 mill (1940) og netto rentebærende gjeld var NOK 805 mill (1029). Investeringer i produksjonsmidler etter tre kvartaler var NOK 95 mill (54), hvor av NOK 29 mill (31) er påløpt i tredje kvartal.
Den reduserte kapitalbindingen skyldes integrasjonsarbeidet som er gjennomført etter overtagelsen av Forestia, en svekkelse av den svenske kronen og noe lavere aktivitet enn på samme tid i fjor. Rentabiliteten på sysselsatt kapital etter tre kvartaler var 5,1 prosent (12,9).
Likviditetsreserven var ved utgangen av andre kvartal NOK 530,6 mill (510,8). Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på konsernets lån var ved utgangen av tredje kvartal 3 år.
Egenkapitalen var ved utgangen av tredje kvartal NOK 888,4 mill (911,4). Dette gir en egenkapitalandel på 37,3 prosent (34,7) og en egenkapital per aksje på NOK 7,73 (7,53).

Utsikter
Resultatutsiktene for Moelvens Treindustri er ikke tilfredsstillende, men de interne omstruktureringene som nå gjennomføres, kombinert med noe bedre priser for enkelte kvaliteter industritre, vil bidra til en bedring av resultatene. De svake konjunkturutsiktene internasjonalt gjør at ytterligere resultatforbedringer på kort sikt fortsatt må komme fra interne tiltak. Det er igangsatt et arbeid for å utrede synergieffekter mellom Moelven og Finnforest, uten at dette vil gi positive resultateffekter i inneværende år.
Arbeidet konsentrerer seg om å utnytte de to organisasjonsenes komplementære styrker og samordne bruken av ressurser. Dette forventes å gi en positiv effekt på sikt.
Innen Moelven Byggindustri har alle bedriftene tilfredsstillende aktivitet, og styret forventer et resultat i denne virksomheten på nivå med året før.
For konsernet samlet, forventes det en bedring av resultatet fra den løpende virksomheten i fjerde kvartal.


Moelv, 26. oktober 2001,
informasjonsavdelingen

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Frode Alhaug treffes på telefon 62347101 (alternativt mobiltelefon 90 64 48 75) , og finansdirektør Hans Rindal på telefon 62347216 (mobiltelefon 90 69 69 10). <BR> <BR>Kvartalsrapporten er lagt ut på internett, og finnes: <BR>1. enten på meldingssystemet til Oslo Børs, <BR>2. på Hugin: http://www.huginonline.no/MOE, eller <BR>via Moelvens web-sider: http://www.moelven.com <BR>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner