Resultatet etter tre kvartaler viser: Fortsatt vekst og gode resultater for Moelven

Moelven-konsernets samlede driftsinntekter for tre kvartaler ble 3570,9 millioner kroner (NOK) mot NOK 2567,0 mill på samme tid i fjor. Veksten skyldes i hovedsak overtakelsen av treindustrien i Forestia AS. Driftsresultatet, inkludert tilbakeførte midler fra den svenske kollektive pensjonsforsikringen SPP med NOK 34,3 mill, ble NOK 162,9 millioner kroner, mot NOK 57,6 på samme tid i fjor.
- Konsernet har vekst innenfor alle forretningsområder. Størst fremgang har treindustrien. For øvrig har våre svenske selskap innenfor Bygg & Prosjekt og Innredninger en bedre ordrereserve enn normalt, sier konsernsjef Frode Alhaug.


I utdrag fra styrets rapport per 3. kvartal 2000, heter det:

”Driftsinntekter og resultat
Driftsinntektene i årets ni første måneder ble NOK 3570,9 mill mot NOK 2567,0 mill på samme tid i fjor. Omsetningsveksten er størst innen Treindustri, og knytter
seg hovedsakelig til overtagelsen av Forestia AS. Driftsresultatet ble NOK 162,9 mill (57,6). Dersom virksomheten i Forestia AS inkluderes i 1999, ville resultatet etter ni måneder i fjor vært NOK 60 mill. For tredje kvartal var driftsinntektene NOK 1162,2 mill (815,3) og driftsresultatet var NOK 74,9 mill (19,3).
Driftsresultatet i tredje kvartal inneholder engangsinntekter på NOK 34,3 mill som følge av tilbakebetaling av pensjonspremie fra den svenske kollektive pensjonsforsikringen SPP. NOK 8,9 mill av beløpet er tilbakebetalt kontant, mens det resterende vil bli tilbakebetalt i løpet av de kommende fem år. Resultateffekten i tredje kvartal er fordelt på hvert enkelt datterselskap i henhold til
deres faktiske andel.

Ordinært resultat etter ni måneder, før beregnet skatt, ble NOK 105,9 mill (23,0).
Ordinært resultat etter beregnet skatt, og minoritetsinteresser, ble NOK 96,3 mill. Resultat per aksje utgjorde NOK 0,83 (0,15). Kontantstrøm fra driften etter ni måneder var NOK 203,0 mill, og tilsvarte NOK 1,74 (1,14) per aksje.
Antall ansatte i konsernet ved utgangen av tredje kvartal var 3147 (2373). Dersom det tas hensyn til Forestia AS, ville antall ansatte ved utgangen av tredje kvartal i fjor vært 3196.

Det er i tredje kvartal gjennomført salg av aksjer til ansatte. Det var i alt 329 ansatte som benyttet seg av tilbudet, og de kjøpte til sammen 1,3 mill aksjer. Etter at salget er gjennomført, eier de ansatte i konsernet til sammen cirka 2 mill aksjer, tilsvarende 1,7 prosent av utestående aksjer.

Balanse og finansiering
Totalkapitalen ved utgangen av tredje kvartal var NOK 2625,5 mill (1972,4).
Økningen skyldes hovedsakelig overtagelsen av Forestia. Sysselsatt kapital var NOK 1940 mill (1421). I løpet av tredje kvartal er sysselsatt kapital redusert med NOK 104 mill. Avkastning på sysselsatt kapital i årets første ni måneder var 12,6 prosent (5,5).
Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av tredje kvartal NOK 1029 mill (760) og likviditetsreserven var NOK 511 mill (346). Investeringer i produksjonsmidler i årets første ni måneder var NOK 54 mill.
Konsernets egenkapital var NOK 911,4 (661,3), tilsvarende en egenkapitalandel på 34,7 prosent. Per aksje utgjorde egenkapitalen NOK 7,83 (8,61).
Styret i Moelven Industrier har fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 11,9 mill egne aksjer, tilsvarende 10 prosent av aksjekapitalen. Beholdningen av egne aksjer var ved utgangen av tredje kvartal 1,8 mill.

Utsikter
Utsiktene for fjerde kvartal er gjennomgående gode for de fleste av konsernets virksomheter. Ordresituasjonen for Bygg og Prosjekt og Innredningsgruppens svenske virksomheter er bedre enn normalt. Det er utviklet nye markedskonsepter som vil øke Moelvens markedsandeler for foredlede trevarer i Sverige. Det er ikke utsikt til vesentlige endringer i prisene for sagde trevarer av gran, mens prisene for produkter av furu har vist en forsiktig oppgang. Styret opprettholder sin forventning om at årets resultat vil bli vesentlig bedre enn i fjor.”

Moelv, 30. oktober 2000,
Oddvar Hemsøe, informasjonssjef

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor.


<br>Dersom pressen ønsker ytterligere kommentarer fra konsernsjef Frode Alhaug, skal dette avtales med sekretær Ingebjørg Koppang på telefon 62 34 71 08. <br>Finansdirektør Hans Rindal treffes på mobiltelefon 90 69 69 10 – etter klokken 10.00. <br> <br>Øvrig informasjon, grafer, tabeller m.m. er lagt ut på internett, og finnes: <br>1. enten på meldingssystemet til Oslo Børs, <br>2. på Hugin: http://www.huginonline.no/MOE, eller <br>via Moelvens web-sider: http://www.moelven.com <br>

Dokumenter og linker