Resultatforbedring i Moelven

Report this content

Moelven Industrier ASA forbedret sitt driftsresultat etter 3. kvartal i år med NOK 53,7 mill sammenlignet med samme periode forrige år. Driftsresultatet ble NOK 107,5 mill mot NOK 53,8 mill etter 3. kvartal i fjor. Driftsinntektene etter 3. kvartal var NOK 3.443,1 mill mot NOK 3.268,2 mill etter 3. kvartal i fjor - en økning på NOK 174,9 mill

Resultatet etter skatt og minoritetsinteresser etter 3. kvartal var NOK 56,6 mill mot NOK 8,3 mill for tilsvarende periode i fjor. Finanskostnadene har gått ned fra NOK 43,6 mill per tredje kvartal i fjor til NOK 30,7 mill etter tilsvarende periode i år.
 
Dette går fram av Moelvens kvartalsrapport for 3. kvartal 2002 som ble offentliggjort onsdag. Resultatframgangen skyldes delvis at regnskapet for samme periode i fjor var belastet med engangskostnader på NOK 39 mill i forbindelse med avviklingen av to sagbruk og to høvellinjer. Men sagbrukene i Moelven Treindustri viser en klar resultatframgang også etter at det korrigeres for engangskostnadene. Byggmodulvirksomheten innen Moelven Byggindustri har et svakere resultat enn i fjor.
 
For tredje kvartal isolert sett, var driftsinntektene i Moelven NOK 1064,5 mill mot NOK 1017,1 mill i fjor. Driftsresultatet for 3. kvartal var NOK 31,6 mill mot NOK - 18,5 mill i tredje kvartal i fjor. Korrigert for engangskostnader var driftsresultatet for tredje kvartal i fjor NOK 20,5 mill.
 
Fornøyd konsernsjef
Konsernsjef Bo Borgström i Moelven Industrier sier at resultatet etter tredje kvartal er bra. - Jeg er godt fornøyd med resultatet selv om Moelven Byggindustri ikke har nådd sine budsjettmål. Likevel ser jeg positivt på situasjonen for vår byggindustri fordi vi nå har en god ordreinngang blant annet med en stor kontrakt om leveranser av byggmoduler til Snøhvitutbyggingen, sier Borgström. Konsernsjefen er imidlertid generelt bekymret for konsekvensene av den sterke norske kronekursen. - Det skaper en viss usikkerhet for vår norske virksomheter. Når det gjelder utviklingen for virksomhetene våre i Sverige er den noe bedre og jeg forventer en utvikling i Sverige i 2003 på samme nivå som for inneværende år, sier konsernsjef Bo Borgström.
 
Her er styrets rapport etter tredje kvartal i år:
 
"KONSERNET: Konsernet har som en følge av endringene i eierskap, i løpet av de siste månedene gjennomført en strategiprosess og strategien for de kommende år ble vedtatt av styret i september. Den vedtatte strategien innebærer at konsernet i hovedtrekk skal videreføres i den form det har, men at ressursene i økende grad skal konsentreres om virksomhet i Sverige, Norge og Danmark. 
 
Moelven Treindustri, som består av sagbruk, høvlerier og limtrefabrikker, vil fortsatt være en aktiv deltaker i utviklingen av den tremekaniske industrien i regionen. Det vil bli lagt vekt på å øke andelen trebaserte byggevarer solgt via byggevarehandelen i Skandinavia, og for den prosjektrettede delen av limtrevirksomheten vil det bli satset på å utvikle bærende konstruksjoner i tre som også innbefatter andre produkter slik som finerbjelker.
 
Moelven Byggindustri vil fortsette arbeidet med å styrke sine posisjoner
innen byggmoduler og modulbaserte innredningsprodukter ytterligere.
Dette vil skje både gjennom organisk vekst og oppkjøp.
 
I forhold til konsernets hovedaksjonær, Finnforest Oyj, vil effektivitetsgevinstene bl.a. bli realisert ved at det gjennomføres en geografisk arbeidsdeling der Moelven-konsernet hovedsakelig konsentrerer seg om det skandinaviske markedet, mens andre deler av Finnforest Corporation har hovedansvaret for andre regioner.  Flere av enhetene både innen Moelven og Finnforest, driver virksomhet som gjør det nødvendig med salg på tvers av regionene.  Dette salget vil bli opprettholdt og eventuelle effektivitetsgevinster i å samordne salg og/eller distribusjon, vil bli tatt ut.
 
Driftsinntekter og resultat: Konsernets driftsinntekter etter ni måneder var NOK 3443,1 mill (3268,2)  Økningen skyldes i første rekke økt salg av  trebaserte byggevarer og byggmoduler. Driftsresultatet var NOK 107,5 mill (53,8). Bedringen skyldes delvis at regnskapet for samme periode i fjor var belastet med engangskostnader på NOK 39 mill i forbindelse med avviklingen av to sagbruk og to høvellinjer.  Sagbrukene innen Moelven Treindustri viser imidlertid en klar resultatfremgang også etter at det korrigeres for engangskostnadene, mens byggmodulvirksomheten innen Moelven Byggindustri har et svakere resultat. 
Finanskostnadene var NOK 30,7 mill (43,6) og nedgangen sammenlignet med foregående år skyldes en bedre styring av arbeidskapitalen både innen treindustrien og byggindustrien. 
 
Ordinært resultat etter finanskostnader utgjorde NOK 76,2 mill (10,5), mens resultat etter skatt og minoritetsinteresser var NOK 56,6 mill (8,3), tilsvarende NOK 0,49 per aksje (0,07).
 
For tredje kvartal isolert sett, var driftsinntektene NOK 1064,5 mill (1017,1) og driftsresultatet var NOK 31,6 mill (-18,5). Korrigert for engangskostnader, var driftsresultatet i tredje kvartal i foregående år NOK 20,5 mill Også for kvartalet isolert sett, står sagbrukene innen Moelven Treindustri for den største fremgangen, mens byggmodulvirksomheten i Moelven Byggindustri har et svakere resultat enn året før. Resultatet etter skatter og minoritetsinteresser var NOK 16,4 mill (-23,7), sammenlignet med et resultat eksklusive engangskostnader på NOK 4,3 mill Resultatet per aksje for kvartalet utgjorde NOK 0,14.
 
Balanse og finansiering: Ved utgangen av tredje kvartal, hadde konsernet samlede eiendeler tilsvarende NOK 2315,6 mill (2383,8), og sysselsatt kapital utgjorde NOK 1555 mill (1701). Kapitalbindingen er lavere enn normalt for årstiden.  Avkastningen på sysselsatt kapital var 8,9 prosent (5,1) i årets ni første måneder, mens den for tredje kvartal isolert sett var 7,8 prosent (2,4).  Netto rentebærende gjeld var NOK 622 mill (805) og likviditetsreserven var NOK 631 mill (531).  Likviditetsreserven er i hovedsak i form av langsiktige trekkrettigheter.  Egenkapitalen var NOK 933,4 mill (888,4) og tilsvarte en egenkapitalandel på 40,3 prosent (37,3).  Kontantstrømmen fra resultatposter var i årets første ni måneder NOK 181,0 mill (151,1), tilsvarende NOK 1,60 per aksje (1,31).  Investeringer i varige anleggsmidler hittil år er NOK 78 mill (95).
 
FORRETNINGSOMRÅDENE
 
TREINDUSTRI: Markedsforholdene for de fleste av virksomhetene innenfor Moelven Treindustri har vært gode i tredje kvartal og utsiktene for resten av året er stabile. For industritre fra virksomhetsområdet Timber, har prisene i lokal valuta vært stabile eller noe stigende i de fleste markeder. For enhetene som ligger i Norge, medfører den sterke norske kronen et marginpress. Etterspørselen etter bearbeidede
byggevarer fra høvleriene og limtre har også vært tilfredsstillende
i de skandinaviske markedene, mens de internasjonale markedene
for standard limtre fortsatt har en svak negativ utvikling.
 
Driftsinntektene  etter ni måneder var NOK 2554,7 mill (2460,8). Driftsresultatet for Moelven Treindustri var etter ni måneder NOK 94,3 mill (6,1) og forbedringen er i første rekke innen sagbruksvirksomheten. Korrigert for engangskostnader i foregående år, er forbedringen NOK 49,2 mill I tredje kvartal isolert sett, var driftsinntektene NOK 794,9 mill (750,4). Driftsresultatet var NOK 33,5 mill (-38,0). Fjorårets tredje kvartal ble belastet med NOK 39 mill i engangskostnader ved nedleggelse av to sagbruk samt to høvellinjer.
 
BYGGINDUSTRI: Aktiviteten i yrkesbyggmarkedet i Norge og Sverige, hvilket er forretningsområdets viktigste markedssegment, har vist regionvise forskjeller. Dette har ført til noe ujevn kapasitetsutnyttelse i enkelte produksjonsenheter.  Situasjonen har vært normal for byggmodulselskapene i Sverige og innredningsvirksomheten i store delerav Norge, mens forskyvning av prosjekter og redusert aktivitet hos enkelte større kunder har virket negativt inn på andre deler av virksomheten. Resultatene innen virksomhetsområdet Byggmoduler er dessuten påvirket av for høyt kostnadsforbruk på byggeplass for to prosjekter og at produktmiksen har hatt en større kompleksitet enn normalt.
 
Driftsinntektene  etter ni måneder var NOK 904,6 mill (821,7). Driftsresultatet for Moelven Byggindustri var etter ni måneder NOK 28,6 mill (47,1) og forverringen er i hovedsak knyttet til virksomhetsområdet Byggmoduler.  I tredje kvartal isolert sett, var driftsinntektene NOK 276,0 mill (269,8). Driftsresultatet var NOK 6,1 mill (19,9).
 
Øvrige virksomheter: Dette området omfatter selskapets morselskap og enkelte enheter som leverer fellestjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi og finans til konsernets operative virksomheter.  I tillegg inngår det enkelte mindre enheter som ikke er knyttet til konsernets kjernevirksomhet.  Driftsinntektene etter ni måneder var NOK 46,6 (45,1) og driftsresultatet var NOK - 15,4 mill (0,6).  Resultatnedgangen skyldes engangskostnader ved tilpasningen av konsernets strategi og virksomhet til den endrede eiersituasjonen.
 
UTSIKTER: For Moelven Treindustri indikerer lager- og markedssituasjonen at aktiviteten for resten av året skal holde seg på et tilfredsstillende nivå for de fleste av enhetene som inngår i forretningsområdet. Ordresituasjonen i Moelven Byggindustri er samlet sett tilfredsstillende både i omfang og sammensetning, og det forventes en normalisering av resultatene i fjerde kvartal. Styret forventer at konsernets samlede resultat skal bli noe bedre enn i foregående år".
 
Moelv, den 28. oktober 2002.
Styret i Moelven Industrier ASA
 
--
På følgende link finner du 3. kvartalsrapport 2002:

Ønskes nærmere opplysninger kan konsernsjef Bo Borgström eller finansdirektør Hans Rindal kontaktes på tlf. + 47 62 34 70 00. <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: Borgström + 47 99 10 52 00, Rindal + 47 90 69 69 10

Dokumenter og linker