Resultatframgang for Moelven

Foreløpig årsresultat for 1999 viser at Moelven-konsernets samlede driftsinntekter per fjerde kvartal var NOK 3525,7 mill (mot NOK 3027,3 mill i 1998). Dette gir et driftsresultat på NOK 89,5 mill. mot NOK 52,7 året før. Størst resultatframgang har forretningsområdene Bygg og Prosjekt og Innredningsgruppen. Sammenliknet med 1998 har konsernet økt omsetningen innenfor alle forretningsområder.
- Resultatet er isolert sett ikke godt nok, men likevel tilfredsstillende sett i forhold til rammebetingelsene innenfor treindustrien . Sammenslåingen med Forestia vil gi konsernet et grunnlag for bedre resultater i fremtiden, sier konsernsjef Frode Alhaug.
Styret foreslår NOK 0,25 per aksje i utbytte.


”KONSERNET
Driftsinntektene økte innen alle forretningsområder, og områdene Bygg og Prosjekt og Innredninger fikk sitt beste resultat noen gang. De strukturelle endringene innen Limtregruppen har også bidratt til resultatfremgang, og sammenslåingen med Forestia legger grunnlag for det samme innen treindustrien. Et begrenset investeringsbehov bidrar til en god kontantstrøm, og sett sammen med en tilfredsstillende finansiell styrke, gir dette konsernet god handlefrihet. Styret foreslår NOK 0,25 i utbytte.
Driftsinntekter og resultat
Driftsinntektene i 1999 utgjorde NOK 3525,7 mill (mot NOK 3027,3 mill i 1998). Driftsresultatet ble NOK 89,5 mill (52,7). Dette er NOK 37 mill bedre enn på samme tid i fjor. Sammenlignet med proformatall der Westwood og Notnäs inkluderes i tallene for hele 1998, er driftsinntektene økt med NOK 185 mill og driftsresultatet viser en forbedring på NOK 64 mill. Netto finanskostnader utgjorde NOK 43,1 mill (33,6) og ordinært resultat før skattekostnad ble NOK 46,4 mill (22,8). Beregnet skattekostnad på ordinært resultat utgjør NOK 13,0 mill, men betalbar skatt vil bli i underkant av NOK 2 mill. Resultatet etter beregnet skatt og minoritetsinteresser utgjør NOK 0,36 (0,19) per aksje. Kontantstrøm per aksje er NOK 1,67 (1,33).Driftsinntektene i fjerde kvartal var NOK 958,7 mill (802,2) og driftsresultatet var NOK 31,9 mill (14,7). Netto finanskostnader utgjorde NOK 8,5 mill (-4,7) og ordinært resultat før skattekostnad ble NOK 23,4 mill (22,1).
Balanse og finansiering
Sysselsatt kapital var ved årets utgang NOK 1314 mill (1305). Av økningen i forhold til året før, skyldes ca. NOK 60 mill tilpasningen til ny regnskapslovgivning. I løpet av fjerde kvartal i år er sysselsatt kapital redusert med NOK 35 mill. Nedgangen er typisk for årstiden. Rentabilitet på sysselsatt kapital var 6,8 % (5,0).
Netto rentebærende gjeld var NOK 681 mill (675) og er redusert med NOK 89 mill i løpet av fjerde kvartal. Likviditetsreserven, inkludert ubenyttede trekkrettigheter, var NOK 408 mill (381). Kontantstrømmen er på NOK 154,4 mill (114,0). Investeringer i anleggsmidler i samme periode utgjorde NOK 66 mill (104).
Konsernets egenkapital var NOK 633,1 (629,8). Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 32,8, % (33,2). Per aksje utgjorde egenkapitalen NOK 6,83 (6,80).
UTSIKTER
Styret forventer et år med gjennomgående god aktivitet for konsernet samlet, men med noe variasjon mellom forretningsområdene. Områdene Bygg og Prosjekt, og Innredninger forventer noe svakere etterspørsel innen nybygg i Norge, mens utsiktene i det svenske markedet og i rehabiliteringsmarkedet er lovende. Limtreselskapene har god etterspørsel fra det japanske markedet, og det forventes at dette vil bedre situasjonen noe også på det europeiske limtremarkedet. Styret har forventninger til fremtidige resultater i Treindustrien. Det gjenstår imidlertid et betydelig arbeid knyttet til rasjonaliseringer og den praktiske samordningen av treindustriselskapene, og resultateffektene vil komme gradvis.

For konsernet samlet, forventer styret et resultat i år 2000 som er bedre enn i 1999”.


Dersom pressen ønsker ytterligere kommentarer, er konsernsjef Frode Alhaug og finansdirektør Hans Rindal å treffe på mobiltelefon 90 64 48 75/90 69 69 10etter klokken 10.00. Kommentarer kan også avtales på telefon 62 34 71 08.

Øvrig informasjon, grafer, tabeller m.m. er lagt ut på internett, og finnes:
1. enten på meldingssystemet til Oslo Børs,
2. på Hugin: http://www.huginonline.no/MOE, eller
3. på Moelvens web-sider: http://www.moelven.com


Moelv, 17. februar 2000 <br> <br>Oddvar Hemsøe, informasjoinssjef <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner