Svakt resultat for Moelven i 2011

Det samlede driftsresultatet for Moelven i 2011 endte på NOK 13 millioner (243). Utfordrende markedsforhold internasjonalt og tap på enkeltprosjekter er de viktigste årsakene til det svake driftsresultatet.

Konsernets samlede driftsinntekter for 2011 ble på NOK 8060 millioner (7184). Driftsinntekter og driftsresultat for konsernet i fjerde kvartal ble henholdsvis NOK 2011 millioner (1885) og minus NOK 2 millioner (minus 35).

Ikke fornøyd
Konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier er ikke fornøyd med resultatet for 2011, og gir følgende forklaring til tallene:

- Dersom vi først holder oss til driften er det særlig to forhold som har påvirket resultatet. Det ene dreier seg om et tap på rundt 40 millioner i 3. kvartal knyttet til prosjekter i vår elektrovirksomhet. Det andre er knyttet til uvanlig lave bruttomarginer for svenske eksportrettede sagbruk, sier Rindal.

Lav internasjonal aktivitet
Han forklarer dette blant annet med at gjeldskrisen i Europa har bidratt til at etterspørselen i disse markedene har vært lavere enn normalt:

- Dette har ført til fallende priser for industritre, samtidig som Euroen har svekket seg og medført svekket konkurranseevne for produsenter utenfor Eurosonen. På råstoffmarkedet i Sverige har sterk konkurranse bidratt til å forsinke nedgangen i råstoffprisene fra de historisk høye nivåene for ett år tilbake. I sum har dette gjort at vi dessverre har tap i denne delen av vår industri, sier Rindal.

Sikringstap
En tredje forklaring på det svake resultatet etter finanskostnader, er at finanskostnadene økte betydelig sammenlignet med året før. Moelvenkonsernet har i løpet av fjerde kvartal endret regnskapsprinsipp fra norske til internasjonale regnskapsprinsipper, noe som gjør at finanspostene varierer mer enn tidligere.

Hovedårsaken er at urealisert tap og gevinster på finansielle sikringsinstrumenter som er benyttet til sikring av valutakurser, renter og kraftpriser fram i tid, skal resultatføres i hver periode.  Ikke-kontante poster knyttet til slike sikringsinstrumenter utgjorde minus NOK 17 millioner (pluss 29) i kvartalet og minus NOK 60 millioner (pluss 33) for året.

- Denne gangen er det dumt at vi sikret oss så tidlig som vi gjorde når vi nå kunne gjort det bedre, sier Rindal, men sikringene ble gjort for å unngå å betale mer dersom prisene hadde steget.

Resultat før skattekostnad endte på minus NOK 112 millioner (pluss 230).

Et bedre 4. kvartal
Driftsresultatet i årets fjerde kvartal er imidlertid bedre enn året før. Byggsystemdivisjonen har hatt god aktivitet i et utfordrende marked og aktiviteten i byggvaredivisjonen Wood har vært normal for sesongen i Norge og Sverige, men sviktende i Danmark.

- Deler av vår virksomhet går bra i alle divisjoner, men dessverre ikke tilstrekkelig bra til å kompensere for våre tap gjennom året, sier Rindal. - Vi kan allikevel konstatere at det er godt å ha flere bein å stå på, sier han.

Utsikter
På tross av et utilfredsstillende resultat i fjor og blandede utsikter, planlegger konsernet for en normal aktivitet i 2012.

- Det er ikke lenge siden vi var gjennom en finanskrise der vi klarte oss ganske bra fordi vi gjennomførte de tiltakene som var nødvendige.  Den ferske erfaringen gjør at vi også nå har etablert en beredskap dersom aktivitetsnivået må reduseres, sier Rindal.

De mest internasjonalt orienterte delene av Moelven har alt måttet forholde seg til lavere etterspørsel og reduserte priser i hele andre halvår av 2011 og det er igangsatt tiltak på flere steder.

Langsiktig likviditetsreserve
Finansielt har konsernet tilfredsstillende soliditet og en tilstrekkelig, langsiktig likviditetsreserve til å kunne gjennomføre nødvendige driftsmessige omstillinger. Det er igangsatt en viss nedtrapping av investeringsnivået, hvilket vil få virkning i 2012 dersom markedsforholdene ikke bedres.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, +47 90696910 
Finansdirektør Morten Sveiverud, +47 90980667 
Ass. Finansdirektør Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701

www.moelven.no    www.moelven.se    www.moelven.dk    www.moelven.com   

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker