40 millioner til nye skip

– Vi trenger en fornyelse av nærskipsflåten vår. Dette tiltaket vil være bra for klimaet og miljøet og gi flere arbeidsplasser ved verftene, sier næringsminister Monica Mæland.

Den tradisjonelle kystflåten (nærskipsflåten) som transporterer gods langs norskekysten er gammel og forurenser mye. 52 av totalt 80 norskregistrerte skip som er relevant for ordningen er mer enn 30 år gamle, og nærskipsflåten står alene for nesten 40 prosent av Norges totale utslipp fra skipsfart.

Derfor gir regjeringen 40 nye millioner kroner til ordninger som skal bidra til at eldre norskregistrerte skip i nærskipsfarten skrapes og erstattes med nye og mer miljøvennlige fartøyer.

- Regjeringen har ambisiøse miljømål for den maritime næringen. Vi ønsker mer grønn vekst og økt bruk av miljøteknologiske løsninger, sier næringsminister Monica Mæland.

- Både klimaforliket på Stortinget og Parisavtalen understreker betydningen av en satsing på grønn skipsfart for å oppfylle våre klimaforpliktelser. Fornyelse av den norske nærskipsfartsflåten er et viktig bidrag og det er et sterkt ønske i næringen om å fornye flåten, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Pengene går til Innovasjon Norges innovasjonslåneordning og til den nyopprettede kondemneringsordningen. Innovasjon Norge administrere begge ordningene.

Fakta:

  • Den tradisjonelle kystflåten (nærskipsflåten), som transporterer gods langs norskekysten, består av mange gamle skip. Det er derfor et sterkt ønske i næringen å fornye flåten.
  • Det er omtrent 1000 fartøy i nærskipsflåten i dag. Av disse inngår 500 i frakteflåten, 350 er ferger, mens 160 er andre skip.
  • Nærskipsflåten står 39 prosent av Norges totale utslipp fra skipsfart.
  • Nærskipsflåten har mange gamle skip. 52 av totalt 80 skip er mer enn 30 år gamle.
  • Propel AS utarbeidet en rapport på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 som viser at økt vraking av skip har et potensial for miljøforbedring av flåten.

Pressekontakt:
Nærings- og fiskeridepartementet: Pressevakt, mobil 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Innovasjon Norge: Pressevakt, Mobil 482 12 437, media@innovasjonnorge.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker