Maritim industri-inkubator i Florø

Statssekretær Rikke Lind åpnet onsdag landets første maritime industri-inkubator i Florø.

Industri-inkubatoren ble besluttet opprettet i desember 2010, og jobber med utvikling av nye maritime forretningsideer basert på eksisterende kompetanse.

Bedrifter som deltar er STX Norway Florø, STX Norway Florø Design, GdF Suez, Statoil og Saga Fjordbase, i samarbeid med statlige SIVA - Selskapet for industrivekst.

Forprosjektet for en maritim industri-inkubator i Florø ble sluttført høsten 2010 med gode resultater. SIVA gikk 19. desember 2010 inn på eiersiden i selskapet med 200 000 kroner, og skal i tillegg bidra med driftskapital i en 5-års periode. De involverte bedriftene deltar også både på eiersiden og med driftskapital. Inkubatorselskapet etableres formelt i mai.

- Jeg er glad for at vi har lykkes med å få med relevante og sentrale maritime industrimiljøer i Florø-området, i samsvar med intensjonene i verftspakken, sier statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Rikke Lind.

Hun understreker at det har vært et stort engasjement både fra industrimiljøene, fylkeskommunen og kommunen i gjennomføringen av forprosjektet.

Florø var ett av i alt fem maritime industri-miljøer som fikk midler gjennom regjeringens tiltakspakke for verft og utstyrsleverandører våren 2010. Det er nå gitt klarsignal for igangsetting av alle de fem industri-inkubatorene.

 – Sterke maritime industrimiljøer i Florø, på Stord, på Sunnmøre og på Sørlandet har gjennom disse inkubatorene gått sammen om å satse på innovasjon og nyskaping. Jeg har god tro på at dette vil bidra til å sikre eksisterende samt skape nye arbeidsplasser og opprettholde vår posisjon som internasjonalt ledende på det maritime feltet, sier statssekretær Rikke Lind.

For spørsmål ta kontakt med: NHD pressevakt: 90251303

 

Om SIVA og industri-inkubatorer:
Selskapet for industrivekst SIVA SF er et statsforetak eid av Nærings- og handelsdepartementet. SIVA jobber for innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmiljøer.

En industri-inkubator opprettes i samarbeid med én eller flere større industribedrifter. Inkubatoren skal stimulere til utvikling av ny virksomhet gjennom bruk av eksisterende kompetanse. Verktøyet er utprøvd ved flere større industribedrifter siden 2004, og det er oppnådd gode resultater. Selve inkubatorkonseptet er utprøvd og anerkjent internasjonalt.

SIVA fikk i revidert nasjonalbudsjett 2010 tildelt 25 mill. kroner til opprettelse av fem maritime industri-inkubatorer, i forbindelse med regjeringens tiltakspakke for verft og utstyrsleverandører. Sentrale maritime bedrifter, samt de respektive fylkeskommuner og kommuner, deltar i satsingen, som skal ha en varighet på fem år. Inkubatorene skal arbeide for omstilling og nyetableringer gjennom bruk av den unike kompetansen Norge har innenfor de maritime næringene.

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker