Sterk vekst i NCC

Lese original

NCCs vekststrategi i Norge er på rett spor. Omsetningen i NCC Norge økte med 21 prosent og endte på MNOK 7 376. Resultatet ble MNOK 126, opp fra MNOK 72. Ordrereserven økte med 45 prosent.

- 2012 var uten tvil et begivenhetsrikt år i NCC. Vi har en uttalt vekststrategi i Norge, og vi er absolutt på rett spor. Vi har vokst betydelig, i både oppdrag og ansatte. Vi opplever høyt trykk i alle våre forretningsområder og antall ansatte har vokst med ca. 800 personer de siste to årene. Ved utgangen av året var det ca. 2.500 NCCere i Norge, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction.

NCC i Norge leverte i 2012 en omstetning på MNOK 7 376, en økning fra MNOK 6 083 året før. Driftsresultatet ble MNOK 126, mot MNOK 72 i 2011. Ordreinngangen og ordrereserven var henholdsvis MNOK 8 951 og MNOK 7 195, en økning på henholdsvis 43 og 45 prosent.

Det er gode markedsutsikter. I tillegg har NCC styrket konkurransekraften i et marked som preges av økt konkurranse. På sikt vil det gagne kundene.

NCC Constructions omsetning i 2012 var MNOK 5 212, en økning på 24 prosent fra 2011. Driftsresultatet endte på MNOK 69, opp fra MNOK 5 fra året før.

- Vi vokser bredt, innen både bygg og anlegg. Det er jeg fornøyd med. Gjennom 2012 har vi opparbeidet en rekordstor ordrereserve, og omsetningen har økt jevnt gjennom hele året. Vi avslutter året med en omsetning på MNOK 1 825 i fjerde kvartal. Kvartalsresultatet endte på MNOK 37. Det er en sterk avslutning, og vi har høy produksjon i våre prosjekter inn i 2013, sier Gjørup.

Ordreserven per 31. desember 2012 var MNOK 6 225, en økning på 82 prosent, fra MNOK 3 426 i 2011.

NCC Roads har fortsatt arbeidet med å styrke konkurransekraften gjennom året. Blant annet er det jobbet med å gjøre virksomheten mer prosessorientert og implementeringen av nye strategiske forretningsstøttesystemer er videreført. I 2012 er det totalt produsert 1,2 millioner tonn asfalt, som er tilnærmet samme volum som forrige sesong.

 - Vi har hatt god utvikling innen pukk og grus og veiservice. Mye dårlig vær i sommer har imidlertid gitt utfordringer for vår asfaltvirksomhet, sier administrerende direktør Michael Malm i NCC Roads.

NCC Property Development har i 2012 hatt to prosjekter under bygging, Østensjøveien 27 i Oslo og Stavanger Business Park, som begge utvikler seg etter planen. I fjerde kvartal ble det inngått leiekontrakter i begge prosjektene, og det er lovende dialog med flere potensielle leietakere. Utleiegraden er henholdsvis 78 og 23 prosent.

- Det var god etterspørsel i fjerde kvartal i våre markeder, Oslo og Stavanger. Vi tror ledigheten vil avta noe de neste årene, og at utleieprisene vil holde seg stabile, eventuelt stige marginalt. Det er usikkerhet knyttet til transaksjonsmarked, blant annet på grunn av bankenes restriktive utlånspolitikk. Nå vurderer investorene alternative finansieringskilder, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i NCC Property Development.

NCC Property Development jobber i tillegg med utleie av flere potensielle prosjekter, blant annet næringsbygget Lysaker Polaris, et handelsbygg på Årvoll i Oslo og logistikklokaler i Vestby.

NCC Bolig overleverte i 2012 totalt 223 enheter, en økning på 40 prosent i forhold til 2011. Fjoråret hadde noe mindre investorrelatert virksomhet, men desto høyere salg og igangsettelser mot privatmarkedet som utgjør hoveddelen av virksomheten. Mot privatmarkedet endte fjoråret med 144 (125) salg og 174 (142) igangsettelser.

- Vi er fornøyd med årets omsetnings- og resultatutvikling. Vi skaper lønnsomhet i prosjektene, og realiserer stordriftspotensialet i NCC konsernet gjennom god samhandling, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.

Nøkkeltall for NCC:s virksomhet i Norge:

Millioner kroner Helår 2012 Helår 2011
Ordreinngang 8 951 6 281
Ordrereserve 7 195 4 948
Omsetning 7 376 6 083
Driftsresultat (EBIT) 126 72
Driftsmargin (EBIT %) 1,7 % 1,2 %
Antall ansatte* 2 090 1 777

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner Okt.-des. 2012 Okt.-des. 2011 Helår 2012 Helår 2011
Ordreinngang 893 1 210 6 943 4 317
Ordrereserve 6 225 3 426 6 225 3 426
Omsetning 1 825 1 327 5 212 4 219
Driftsresultat (EBIT) 37 20 69 5
Driftsmargin (EBIT %) 2 % 1,5 % 1,3 % 0,1 %

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner Helår 2012 Helår 2011
Ordreinngang 47 643 49 956
Omsetning 49 138 45 353
Driftsresultat (EBIT) 2 178 1 741
Driftsmargin (EBIT %) 4,4 % 3,8 %

NCC og arbeidsmiljø

I 2012 har NCC ikke vært fri for alvorlige ulykker på sine bygg- og anleggsplasser. Dessverre var det også en dødsulykke 21. januar i år hos en av våre underentreprenører. Underentreprenører er overrepresentert når det gjelder alvorlige ulykker og uhell. HMS arbeidet vil i 2013 bli ytterligere intensivert for å få bort de alvorlige ulykkene.

NCC Constructions H-verdi i perioden 1. januar-31. desember 2012, inkludert underentreprenører, var 4 og sykefraværet var 4,3. Tallene for 2011 var henholdsvis 6,4 og 5,1.

For ytterligere informasjon:
Administrerende direktør Peter Gjørup, NCC Construction, tlf. +47 452 94 411
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia