Nordic Credit Rating tildeler Kredittforeningen for Sparebanker kredittrating 'A-' med stabile utsikter

Report this content

Nordic Credit Rating (NCR) har i dag tildelt Kredittforeningen for Sparebanker kredittrating 'A-' med stabile utsikter. Bankens senior usikrede gjeld vurderes som 'A-'.

Vurderingsgrunnlag
Vår 'A-' langsiktige kredittrating av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) reflekterer selskapets sterke kapitalisering og lave risikoappetitt. KfS er et kredittforetak som yter seniorlån til norske sparebanker, uten profittmaksimering som formål. Selskapet har en konsentrert utlånsportefølje, men finansierer kun sparebanker med lav risiko for mislighold. Vår gjennomsnittlige kredittvurdering av låneporteføljen er 'bbb+'. KfS har aldri hatt tap på utlån, og vi tror at selskapets misligholdsrisiko er lavere enn gjennomsnittet av sine kunder. KfS er finansiert av seniorlån med omtrent samme løpetid som de individuelle utlån. Selskapet har ingen forpliktelse til å refinansiere disse lånene, og refinansierings- og prisrisikoen er derfor minimal.

NCR har hatt fokus på at KfS har få ansatte og de mulige implikasjoner dette har for risikostyring og operasjonelle risikofaktorer. KfS har en enkel forretningsmodell og et relativt lavt transaksjonsvolum. Vi finner at risikostyring og intern risikorapportering er tilstrekkelig med tanke på selskapets risikoprofil, mangel på kompleksitet og samarbeid med eierne. Endringer i regulering er en risikofaktor for KfS forretningsmodell. EUs kommende kapital- og likviditetsregelverk for banker (CRR II / CRD V) vil trolig få konsekvenser for KfS, men kan også øke finansieringskostnadene generelt for banker og dermed gjøre finansieringen gjennom KfS mer attraktiv.

For mer informasjon og for å laste ned rapporten på banken, besøk vår hjemmeside på nordiccreditrating.com/ratings-research/research.

Kontaktdetaljer:
Geir Kristiansen, Credit Rating Analyst, +47 907 845 93, geir.kristiansen@nordiccreditrating.com
Sean Cotten, Lead Analyst, +4 732 324 378, sean.cotten@nordiccreditrating.com

Nordic Credit Rating AS er et kredittratingbyrå med hovedkontor i Oslo og kontor i Stockholm. Selskapet utsteder kredittratinger på bedrifter og finansinstitusjoner i Norden og baserer sine analyser på lokal innsikt. Nordic Credit Rating er registrert hos den Europeiske verdipapir- og markedsmyndigheten (ESMA).

Multimedia

Multimedia

Sitater

Vår 'A-' rating av Kredittforeningen for Sparebanker gjenspeiler bankens sterke kapitalsituasjon og kredittkvalitet i tillegg til en lav likviditetsrisiko som følge av matchet låne- og finansieringsstruktur
Geir Kristiansen, kredittanalytiker i NCR og primæranalytiker for foretaket