Norway Royal Salmon (NRS) - Flaggemelding

Report this content

Meldepliktig handel:

Trondheim, 12. februar 2020.

Det vises til flaggemelding av 20. januar 2020 hvor det fremgår at Frøy Gruppen AS («Frøy Gruppen») fikk overført Gåsø Næringsutvikling AS («Gåsø Næringsutvikling») sine 6 993 188 aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS» eller «Selskapet»), tilsvarende 16,05 % av de utstedte aksjene og stemmene i NRS. Gåsø Næringsutvikling er eneeier i Frøy Gruppen, og overføringen ble gjort som ledd av en re-organisering i forbindelse med planlagt overføring av aksjeposten til NTS ASA («NTS»). Overføringen til NTS skal skje gjennom fusjon av Frøy Gruppen og Herkules Invest 316 AS («Herkules Invest 316»), et heleid datterselskap av NTS. 

Det ble i dag, 12. februar 2020, avholdt generalforsamling i NTS hvor fusjonsplanen, samt utstedelse av vederlagsaksjer, ble godkjent.

Fusjonen er forventet å være endelig gjennomført før 1. april 2020.

Herkules Invest 316 vil ved gjennomføring av fusjonen eie 6 993 188 aksjer i NRS, tilsvarende 16,05 % av de utstedte aksjene og stemmene i NRS. NTS, som eneeier til Herkules Invest 316, vil således indirekte bli eier i av aksjer i NRS. Etter dette vil Gåsø Næringsutvikling ikke lenger eie aksjer i NRS.

I henhold til avtalen mellom Gåsø Næringsutvikling og NTS, skal Gåsø Næringsutvikling beholde retten til eventuelt utbytte fra NRS for 2019 som utbetales i 2020, innenfor rammer som er akseptable for styret i NTS.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven §§ 4-2 og 4-3

Abonner