Elevundersøkelsen 2013

Resultater fra Elevundersøkelsen høsten 2013 er publisert i dag. I undersøkelsen har over 400 000 elever svart på spørsmål om læring og trivsel i skolen.

Alle resultatene fra undersøkelsen er publisert på nasjonalt nivå og fylkesnivå på udir.no.

4,2 prosent av elevene svarer at de blir mobbet to-tre ganger i måneden eller oftere. Våren 2012 var det 6,8 prosent som svarte det samme, men årets undersøkelse har gjennomgått endringer som gjør en direkte sammenligning vanskelig.

- Vi bør derfor være forsiktige med bastante konklusjoner nå, men det er uansett gledelig at flere undersøkelser viser at læringsmiljøet i norsk skole er i bedring, sier Kjersti Flåten, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

I Elevundersøkelsen 2013 er elevene for første gang spurt om de føler seg krenket, for eksempel ved å bli holdt utenfor, ertet eller truet.

– Målet er å kartlegge mer konkret hva elevene opplever av krenkelser på skolen, slik at skolene kan bruke undersøkelsen mer målrettet. Vi har de siste årene sett mye godt arbeid for å bedre elevenes læringsmiljø. Skoler som også tar tak i krenkende språkbruk og erting, og jobber med verdier og holdninger, har mindre mobbing enn de skolene som ikke jobber like systematisk med dette, sier Flåten.

Fakta om revisjonen av Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen ble revidert høsten 2013. Antall spørsmål ble redusert, og flere av temaene ble endret. Spørsmålet om mobbing er et av få spørsmål som er videreført i revisjonen.

I tillegg er hele Elevundersøkelsen kortere, og den obligatoriske gjennomføringen er blitt flyttet fra våren til høsten. Spørsmålene om mobbing er plassert rett etter spørsmål om ulike krenkelser som eleven eventuelt har opplevd på skolen. Alle disse momentene kan ha innvirkning på resultatene, ifølge forskere ved NTNU.

Flere resultater kommer senere
Gjennomføringen av Elevundersøkelsen høsten 2013 ble avsluttet fredag 10. januar.

Nå publiserer vi resultatene på nasjonalt nivå og fylkesnivå, i tillegg til en rapport fra NTNU, som handler om mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen.

I vår publiserer vi resultatene på skole- og kommunenivå i Skoleporten, mens den endelige rapporten fra hele undersøkelsen kommer til sommeren.

Her finner du tallene og rapporten fra NTNU
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NTNU/Elevundersokelsen-2013---analyse-av-mobbing-krenkelser-og-arbeidsro-i-skolen-/

Kontakt:
Marianne Nordengen, tlf: 907 65 748, e-post: marianne.nordengen@udir.no
Kristine Strømmen, tlf: 952 11 856, e-post: kristine.strommen@udir.no