Felles nasjonalt tilsyn 2010 med elevenes skolemiljø:  Mye på papiret, men skolene må gripe inn oftere

 

Den første oppsummeringen fra det felles nasjonale tilsynet med skolenes arbeid med elevenes skolemiljø publiseres i dag. Indikasjonene så langt er at de fleste skolene har laget planer og rutiner for arbeidet, men at rektorer og ansatte må bli flinkere til å gripe inn og stanse krenkende atferd i skolehverdagen.

- Vi ser at rektor og ansatte ved skolene må bli bedre på det aktive, systematiske og forebyggende arbeidet. Alle ansatte på skolen må også bli flinkere til å gripe inn og håndtere krenkende atferd i skolehverdagen, sier Annemarie Bechmann Hansen, divisjonsdirektør for regelverk og finansiering.
- Strukturer, planer og rutiner er på plass, men det er nødvendig med et løft for at alle skoler setter dem ut i praksis, sier hun videre.

Så godt som alle skolene og kommunene har forbedringspunkter i arbeidet med skolemiljø. Fylkesmannen har ilagt 235 pålegg av 396 mulige på landsbasis.

Alle elever har rett til et godt skolemiljø
Alle elever har rett til et godt skolemiljø, og alle ansatte skal jobbe aktivt for å sikre at elevene har det bra på skolen. Likevel viser Elevundersøkelsen at 8,5 prosent av elevene blir mobbet minst to eller flere ganger i måneden. Tilsynet viser også at nesten alle som er kontrollert har mye å jobbe med for at de følger loven.

- Elevenes skolemiljø er et tema vi tar meget alvorlig, og som har store konsekvenser for elevene om det ikke er bra. Om elevene ikke trives på skolen, vil de også lære mindre, og sjansen er større for at de faller fra videregående opplæring, sier Hansen.

Foreldreråd, elevråd og skolemiljøutvalg må også fungere, og foreldre og elever må engasjere seg i skolemiljøarbeidet. De viktigste faktorene for et godt skolemiljø er god klasseledelse og skoleledelse, et godt samarbeid mellom skole og hjem og positive relasjoner mellom lærere og elever og elevene i mellom.  

For tidlig å trekke konklusjoner
Dette er første av tre nasjonale runder med elevenes skolemiljø som tilsynstema. Det betyr at vi ikke kan konkludere på hva som er hovedutfordringene innen skolemiljø. Her presenterer vi noen indikasjoner.

Mer om tilsynet i 2010
I løpet av høsten 2010 førte fylkesmennene tilsyn med 11 prosent av norske kommuner, totalt 47 kommuner. I disse kommunene ble 99 grunnskoler, eller 3 prosent av alle grunnskoler, undersøkt. 24 120 elever, eller 4 prosent av grunnskoleelevene, er omfattet av tilsynet. 

Temaet for det felles nasjonale tilsynet i 2010 og 2011 er skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø etter kapittel 9a i opplæringsloven. I løpet av disse to årene kontrollerer fylkesmannen skolenes etterlevelse av lovpålagte krav. Det er kommunen som skoleeier som blir ansvarliggjort gjennom påleggene, men undersøkelsene blir gjennomført på og med skolene i den enkelte kommune.

Les mer om tilsynet:
http://www.utdanningsdirektoratet.no/Rapporter/_Tilsynsrapporter/Oppsummering-av-felles-nasjonalt-tilsyn-i-2010/ 

Les mer om direktoratets arbeid med læringsmiljø:
http://www.udir.no/Tema/Laringsmiljo/

Kontakt
Kristine Strømmen
952 11 856
kristine.strommen@udir.no