Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn er publisert

I dag har vi publisert resultatene for nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn i Skoleporten.

Elevene blir fordelt på de ulike mestringsnivåene etter sin poengsum på prøvene. Det er fem mestringsnivåer på 8. trinn, hvor fem er det høyeste og en er det laveste.

De viktigste funnene fra analysen av nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn:

  • På nasjonalt nivå øker andelen elever som blir fritatt fra 1,5 i fjor til 2 prosent i år.
  • Jenter gjør det marginalt bedre enn guttene. Jentene hadde 3,1 i gjennomsnittlig mestringsnivå mot guttenes 3,0.
  • Det skiller 16 prosentpoeng mellom fylkene med høyest og lavest andel elever på de laveste mestringsnivåene.
  • Det er kun små endringer i gjennomsnittlig mestringsnivå for de 12 største kommunene fra 2010 til 2011.
  • Både de minste kommunene (med under 2 500 innbyggere) og de største (med over 50 000 innbyggere) er overrepresentert i gruppen av kommuner med resultat over det nasjonale snittet.

I år publiserer vi bare resultater på 8. trinn

Gjennomføringen av nasjonal prøve i engelsk 5. trinn ble avlyst i uke 38 på grunn av tekniske problemer. Skolene som ønsker å gjennomføre prøven denne uken (uke 46), har likevel mulighet til det. Fordi prøvene er kjent, og fordi kun noen fikk gjennomført i uke 38, vil resultatene på 5. trinn i år ikke egne seg som styringsinformasjon. Det blir derfor ikke rapportert resultater fra prøven i engelsk 5. trinn på nasjonalt, kommunalt eller skolenivå i år. Det betyr at resultatene ikke blir publisert på Skoleporten.

Om nasjonale prøver             

Nasjonale prøver skal hovedsakelig gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og i deler av faget engelsk. I uke 39-41 gjennomførte om lag 60 000 elever nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn.

Her finner du resultatene i Skoleporten:
www.udir.no/engelsk8trinn2011

Her finner du analysen av nasjonale prøver i engelsk 2011:
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Grunnskolen/Nasjonale-prover/Resultater-fra-nasjonale-prover-2011/

Resultatene fra nasjonale prøver i lesing ble publisert 1. november. Resultatene fra nasjonale prøver i regning blir publisert 6. desember.

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsrådgiver Tom Marius Lorier Holen: 994 46 480

Kommunikasjonsrådgiver Trine Oskarsen: 922 09 369