Nasjonale prøver i lesing: Flere kommuner over landsgjennomsnittet

Flere kommuner ligger over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing i år sammenlignet med i fjor. Samtidig er det flere som har fått fritak for prøvene.

Resultatene fra nasjonale prøver i lesing er i dag publisert på kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå på Skoleporten.
Resultatene fra 5. trinn:
http://udir.no/lesing5trinn2011
Resultatene fra ungdomstrinnet: http://udir.no/lesingutrinn2011
Analyse av resultatene: http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Grunnskolen/Nasjonale-prover/Resultater-fra-nasjonale-prover-2011/

De tre siste årene er det blitt dobbelt så mange kommuner som ligger over det nasjonale gjennomsnittet i nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. I 2011 er det 30 prosent av kommunene som ligger over landsgjennomsnittet. Etter en periode med nedgang siden 2008 er det også for 8. trinn flere kommuner som ligger over landsgjennomsnittet i år sammenlignet med i fjor. Det har vært en økning fra 26 prosent til 37 prosent av kommunene.

Elevene er fordelt på de ulike mestringsnivåene etter sin poengsum på prøvene. På 5. trinn er det tre mestringsnivåer, mens det på 8. og 9. trinn er fem nivåer.

Fritaksreglene blir praktisert forskjellig
Flere elever får fritak fra de nasjonale prøvene i lesing både for 5. og 8. trinn. Det er en trend vi har sett siden oppstarten av nasjonale prøver. Noe av forklaringen kan være at det i samme periode har vært en økning av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, eller særskilt norskundervisning. Dette er de elevene som kan få fritak. Skolene har også blitt flinkere til å registrere elevene i prøveadministrasjonssystemet (PAS). Store endringer fra år til år i de enkelte fylkene kan tyde på at det er forskjell på hvordan fritaksreglene blir praktisert.

Andre funn

  • Jenter presterer fortsatt bedre enn gutter. Det er større forskjeller på 8. og 9. trinn enn på 5. trinn. Forskjellene er på samme nivå som i fjor.
  • Elevene på 8. og 9. trinn gjennomfører samme prøve. Det er flere elever på 9. trinn som oppnår høyeste mestringsnivå, enn det er nedgang i andelen elever på de laveste mestringsnivåene. Det kan tyde på at forskjellen mellom de svakeste og sterkeste elevene i lesing øker mellom 8. og 9. trinn.
  • Elevene i Akershus, Oslo og Sør-Trøndelag gjør det i gjennomsnitt bedre enn det nasjonale nivået på 5. trinn.
  • Oslo og Akershus har best resultater på 8. trinn, men Buskerud, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag gjør det også bedre enn landsgjennomsnittet.

Fakta om nasjonale prøver i lesing
Nasjonale prøver i lesing ble gjennomført på 5., 8. og 9. trinn 14. september. Til sammen var det om lag 180 000 elever som gjennomførte prøven på de tre trinnene. Prøvene er på papir og inneholder oppgaver om å finne informasjon i tekster, tolke og forstå tekster og reflektere over og vurdere teksters form og innhold.

Resultatene fra nasjonale prøver i engelsk for 8. trinn blir publisert 15. november. Resultatene fra regneprøvene blir publisert 6. desember.


Kontaktpersoner
:

Kommunikasjonsrådgiver Tom Marius Lorier Holen: 994 46 480

Kommunikasjonsrådgiver Trine Oskarsen: 922 09 369

 

 

Tags: