PM-test: Samferdselsdepartementet anker ikke lagmannsrettens dom i Telio-saken

Samferdselsdepartementet kommer ikke til å anke en lagmannsrettdom som gjelder beregning av forvaltningsgebyr for bredbåndstelefoniaktøren Telio videre til Høyesterett. Borgarting lagmannsrett fastslo i en dom den 10. desember 2009 at Post- og teletilsynet ikke kan legge til grunn omsetningen fra norske kunder hos sveitsiske Telio SA når tilsynet skal beregne gebyr for den norske delen av Telio-konsernet.

- Telio er en viktig aktør i det norske bredbåndsmarkedet, og vi er tilfreds med at selskapet, til tross for uenighet i gebyrspørsmålet, deler departementets syn om at kundene i Norge skal ha full beskyttelse etter ekomregelverket for den samlede tjenesten. Dette medfører blant annet at Telio har taushetsplikt om den elektroniske kommunikasjonen som formidles via selskapet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Borgarting lagmannsrett la i sin begrunnelse vekt på at ved fastsettelse av gebyr må hvert selskap vurderes for seg. Dette gjelder også for selskaper i samme konsern, i dette tilfellet den norske og sveitsiske delen i Telio-konsernet. Samferdselsdepartementet oppfatter likevel at retten har lagt til grunn at Telio har innrettet seg etter statens syn når det gjelder sluttbrukernes rettigheter. Dette betyr at den norske delen av Telio er ansvarlig overfor sluttbrukerne i Norge for den samlede bredbåndstelefonitjenesten. Kundene oppnår dermed den beskyttelse etter ekomloven som har vært Samferdselsdepartementets primære hensyn i saken. Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet vil nå i samråd vurdere om det på bakgrunn av dommen er behov for endringer i regelverket knyttet til beregning av gebyr, slik at beregning fortsatt skjer på en rettferdig og ikke-diskriminerende måte overfor samtlige tilbydere av ekomtjenester i Norge. For meir informasjon - sjå NRKs nettsider: www.nrk.no

Tags:

Dokumenter og linker