Tryggere og mer effektiv E18 gjennom Østfold

​E18 Krosby–Knapstad ble i dag offisielt åpnet av statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Det er nå om lag 335 kilometer med ny firefelts veg i Østlandsområdet. Av dette er 184,9 kilometer bygd i perioden 2000-2010.

– I årene fram til 2020 er det hittil lagt opp til utbygging av 186 km firefelts veg på sentrale Europaveg-strekninger Østlandsområdet. Dette vil bidra til enda bedre framkommelighet for både næringsliv og privatbilister, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Åpningen av åtte kilometer ny firefelts veg mellom Krosby og Knapstad i Østfold er et viktig steg i utbyggingen av E18 fra Ørje til Oslo. Utbyggingen vil føre til økt trafikksikkerhet, med vesentlig færre møteulykker. Vegen får økt kapasitet og gjennomgangstrafikken, med et stort innslag av tyngre lastebiler og busser, vil bli ledet utenom tettstedene.

– Regjeringen har vært opptatt av å bidra til en raskere og mer sammenhengende utbygging av E18 fra Ørje i Østfold til Vinterbro i Akershus enn det som ble lagt til grunn da den forrige Nasjonal transportplan ble lagt fram våren 2004, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Gjennom et spleiselag, som omfatter økte statlige bevilgninger og bompenger fra bilistene, ble det derfor mulig å framskynde prosjektet Krosby–Knapstad. Opplegget betyr fortsatt at prosjektet i hovedsak finansieres med statlige midler.

Utbedringen av E18 i Østfold fortsetter. Neste år starter anleggsarbeidet på strekningen Melleby–Momarken, mens arbeidet på strekningen Knapstad–Akershus grense etter planen skal begynne i 2013.  
E18-strekningen Ørje-Oslo er den nest viktigste forbindelsen for landtransport mellom Norge og utlandet. Bare E6 Oslo–Svinesund er viktigere. E18 gjennom Østfold står for nærmere 20 prosent av all godstransport som fraktes med bil mellom Norge og utlandet. 

Med åpningen av E18 Krosby–Knapstad vil det i Østlands-området være i alt om lag 335 kilometer med ny firefelts veg. I perioden 2000-2010 er det bygd 184,9 kilometer firefelts veg i Østlandsområdet, fordelt på fem Europaveg-strekninger: 

E6 Svinesund–Oslo: 77,5 kilometer
E18 Oslo–Riksgrensen/Ørje: 21,4 kilometer
E18 Oslo–Skien: 56 kilometer
E16 Oslo–Hønefoss: 5 kilometer
E6 Oslo–Lillehammer: 25 kilometer

For tiden fram til 2020 er det hittil lagt opp til utbygging av ytterligere 186 kilometer firefelts veg på disse Europaveg-strekningene i Østlands-området:

E18 Oslo – riksgrensen: 14 km ny firefelts veg (Melleby – Momarken og Krosby – Akershus grense (Retvedt))

E18 Oslo-Skien: 76 kilometer ny firefelts veg (E18 strekningene Gulli–Langåker, Bommestad–Sky, Sky - Langangen og Langangen–Dørdal).

E6 Oslo–Hønefoss: 12 kilometer firefelts fram til 2020 (Kjørbo–Wøyen og Bjørum–Skaret).

E6 Oslo–Lillehammer: 84 kilometer firefelts veg (Dal–Boksrud, Boksrud–Minnesund, Minnesund–Hedmark grense, Akershus grense–Labbdalen og Kolomoen–Moelv).

I  tillegg arbeides det med utredninger og planer med sikte på ytterligere utviding av nettet med firefelts veger.

Utbyggingen av firefelts veg i Østlandsområdet  i perioden og 2000 – 2010 og utbygging fram mot 2020 finansieres i hovedsak ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger.
   
– Utbygging av nye veger, med økt sikkerhet og bedre framkommelighet, betyr også mindre køkjøring, kortere reisetid og mer effektiv godstransport på vegene, sier Stoltenberg.

– På landsbasis er det beregnet at  vegprosjekter som er foreslått i Nasjonal transportplan 2010-2019 og som forutsettes åpnet for trafikk før 2020 betyr vel 21 milliarder kroner i reduserte bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet, sier Kleppa. 


For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl 08-16)

 

Tags: