Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 28. mars 2017

Det innkalles til representantskapsmøte tirsdag 28. mars 2017 kl. 11.00 i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gate.

Til behandling foreligger:

Sak 1/2017      Årsoppgjøret 2016
Sak 2/2017      Revisjonshonorar 2016
Sak 3/2017      Kjøp/pant egne egenkapitalbevis
Sak 4/2017      Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Sak 5/2017      SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsutbytte
Sak 6/2017      Valg av tillitsvalgte
Sak 7/2017      Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte
Sak 8/2017      Ny finansforetaksforskrift - Endringer i vedtekter og instruks for representantskapets valgkomité

Møteleder er representantskapets leder, Roar Dons.        

Saksdokumentene er lagt ut i Admincontrol, på bankens nettside og publisert på Oslo Børs. De som har behov for papirkopi av representantskapssakene må gi beskjed om dette til anniken.aronsen@snn.no snarest.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen


SpareBank 1 Nord-Norge

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen                                                  Jan-Frode Janson

styrets leder                                                                          konsernsjef