STOREBRAND ASA: Solvens- og regnskapseffekter 4. kvartal 2015

Storebrand har i 4. kvartal 2015 gjennomført flere tiltak som en del av selskapets langsiktige tilpasning til Solvens II. Samlet sett forventes det at tiltakene styrker solvensen med omlag 15 prosentpoeng i kvartalet. Det forventes at tiltakene, i kombinasjon med øvrige vesentlige disposisjoner med regnskapsmessig effekt, samlet vil være nøytrale på resultat etter skatt for Storebrand-konsernet i 4. kvartal.

Gjennomførte tiltak gir styrket solvensposisjon

Risikoreduksjon, bedre risikostyring og modellendringer gir forbedret solvensmargin. Modellering av skattedempende effekt av fremførbare underskudd på konsernets kapitalkrav bidrar i vesentlig grad til styrket solvens. Estimert solvensmargin pr. utgangen av 4. kvartal vil være om lag 160 prosent med overgangsregler og om lag 120 prosent uten overgangsregler.  


Storebrand fullfører eiers direkte andel av reservestyrking for økt levealder

Storebrand kommuniserte 3. kvartal 2015 et gjenværende behov for å styrke reservene for økt levealder med 1,4 milliarder kroner i perioden fra 4kv. 2015 til 2020. Det er i kvartalet besluttet å føre belastningen for hele perioden over resultatet. Dette utgjør et avvik på 1,2 milliarder fra tidligere forventning i kvartalet. Den endrede disponeringen er kun en periodisering og medfører ingen endring i forventet egenkapitalbruk. Det anvendes 776 millioner fra risikoutjevningsfondet for året til reservestyrking. Med dette forventer Storebrand at den resultatmessige belastningen for økt levealder er fullført.


Tilpasning av verdivurdering av forsikringsforpliktelser til Solvens II

Det er i 4. kvartal 2015 besluttet å endre diskonteringsrentekurven til lignende kurve som anvendes i det felleseuropeiske Solvens II regelverket for Storebrands svenske datterselskap SPP. Det er ventet at tilpasningen av rentekurve og andre endringer i forutsetninger vil gi en effekt på omlag minus 300 millioner kroner. Endringen bedrer risikostyringen i forhold til Solvens II-regelverket og vil styrke solvensen til selskapet. Det er ventet at indekseringsavgiften vil bortfalle de nærmeste årene som følge av endret diskonteringskurve.


Nedbemanning gir omstillingskostnader

Tidligere kommunisert nedbemanning i Norge og Sverige gjør at regnskapet for 4. kvartal belastes med 100 millioner kroner i omstillingskostnader. 


Svake uføreresultater i Forsikring           

Svake uføreresultater vil gi en negativ resultateffekt på om lag 100 millioner kroner grunnet reservestyrking.  


Skattemessig realisasjon av Storebrand Eiendom Holding AS

Storebrand har redusert eksponeringen mot eiendom i kundeporteføljene de siste årene. For å effektivisere driften og bedre risikostyringen på den gjenværende eiendomseksponeringen har Storebrand Eiendom Holding AS blitt oppløst. Det skattemessige tapet ved oppløsningen av selskapet medfører for Storebrand Livsforsikring AS isolert en regnskapsmessig skatteinntekt på 1,7 milliarder kroner i 4. kvartal.

Vedlagt tabell viser påvirkningen av regnskapseffektene pr. resultatlinje.Storebrand vil gi ytterligere kommentarer ved fremleggelsen av regnskapet for 4. kvartal 2015 den 17. februar 2016.

Lysaker 28. januar 2016


Kontaktperson

Kjetil Ramberg Krøkje, Leder Investor Relations. Kjetil.r.krokje@storebrand.no T: +47 934 12 155 

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo (Norge). Storebrand forvalter over 560 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs og medlem av Dow Jones Sustainability Index siden 1999.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12