Gjenopptar behandling av berostilte "Dublin/Hellas-saker"

PRESSEMELDING 23.03.2009 Utlendingsnemnda (UNE) gjenopptar nå behandlingen av saker om overføring av asylsøkere til Hellas i medhold av Dublin II-forordningen. Disse asylsakene, som ut fra prinsippene i Dublin-samarbeidet skulle vært avgjort i Helles, har vært berostilt av UNE siden februar 2008 på grunn av mulige krenkelser av asylsøkeres rettigheter i Hellas og behovet for ytterligere informasjon om greske myndigheters praksis.

Beslutningen om å berostille disse sakene for et drøyt år siden innebar at UNE inntil videre ikke fattet vedtak i asylsaker hvor det var aktuelt at klageren kunne bli returnert til Hellas. Berostillelsen var motivert ut fra behovet for å samle ny og bedre informasjon om hvordan Hellas ivaretar sine menneskerettslige forpliktelser, blant annet etter flyktningkonvensjonen.

UNE har siden berostillelsen mottatt skriftlig informasjon fra greske myndigheter, menneskerettighetsorganisasjoner og en rekke andre aktører, herunder UNHCRs anbefalinger av april 2008 og Europarådets rapport av februar 2009. UNE har også selv reist til Hellas for å snakke med greske myndigheter, menneskerettsorganisasjoner og andre med kunnskaper om hvordan asylsøkeres rettigheter ivaretas. Når nå saksbehandlingen gjenopptas, er det fordi UNE mener å ha et faktagrunnlag som er tilstrekkelig til å vurdere den enkelte sak opp mot kunnskap om asylsaksbehandlingen og asylsøkernes situasjon i Hellas.

Selv om faktagrunnlaget nå er godt nok til å gjenoppta behandlingen av disse sakene, er det for tidlig å si hva UNEs beslutningstakere vil komme til både generelt og i den enkelte sak. I faktagrunnlaget inngår informasjon som viser at returer til Hellas generelt ikke er uproblematisk og at greske myndigheters asylsaksbehandlingspraksis er mangelfull ut fra et rettssikkerhetsperspektiv. Men det vil være opp til UNEs beslutningsfattere i den enkelte sak å vurdere om dette innebærer at de enkelte asylsøkerne ikke bør returneres til Hellas og at behandlingen av sakene deres istedet bør gjennomføres i Norge.

Da UNE berostilte saker av denne typen, fikk samtidig politiet beskjed om ikke å uttransportere til Hellas i tilsvarende tidligere avgjorte klagesaker. Plikten disse asylsøkerne hadde til å returnere ble også suspendert. Stopp av tvangsreturer og suspensjon av utreiseplikt, knyttet til tidligere avgjorte saker, gjelder fortsatt inntil videre. Spørsmålene om suspensjon og tvangsreturer vil bli vurdert på ny i lys av enkeltsaksavgjørelsene i tida framover.

En rekke saker vil antakelig bli avgjort etter nemndmøtebehandling. De første avgjørelsene vil antakelig foreligge i annen halvdel av april.

Kontaktperson i UNE: Direktør Terje Sjeggestad, tlf 90055384

Om oss

UNE blei oppretta ved lov av 30. april 1999 nr. 22 om endringer i utlendingsloven. UNE har vore i aktivitet sidan 01.01.2001. UNE er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og behandlar klager på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak etter reglane i utlendingsloven , utlendingsforskriften. og statsborgerloven. UNE er eit politisk uavhengig forvaltningsorgan under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Departementet kan ikkje instruere om lovtolking, vurdering eller avgjerder i enkeltsaker (unntatt i saker som gjeld omsynet til rikets tryggleik eller utanrikspolitiske omsyn). Styringa må skje gjennom lov og forskrift. Utover dette kan departementet instruere om prioritering av saker og om organisatoriske og administrative forhold.

Dokumenter og linker