KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REALFICTION HOLDING AB (publ)

Aktieägarna i Realfiction Holding AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 juni 2018 kl. 14.00 i Bolagets lokaler med adressen Terminalgatan 1, C/O Mazars SET Revisionsbyrå AB i Helsingborg. Registrering kan ske från kl. 13.30. Bolaget meddelar samtidigt att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.realfiction.com. Tryckt exemplar kan beställas via investor@realfiction.com.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som

- dels är införd i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken tisdagen den 12 juni 2018,

- dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 12 juni 2018.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske via e-post till: investor@realfiction.com. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Realfiction Holding AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

OMBUD MM

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.realfiction.com. Fullmaktsformuläret kan även beställas per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 12 juni 2018 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 12 juni 2018. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justerare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

    a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

    b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

    c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen.

12. Stämman avslutas

Efter stämmans avslut kommer Bolagets ledning att ge en presentation av Realfiction och dess verksamhet. I samband med detta ges de närvarande aktieägarna möjlighet att ställa frågor till Bolagets ledning.

FÖRSLAG TILL BESLUT

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (Punkt 1)

Valberedningen föreslår Åsa Hansdotter som ordförande vid stämman.

BESLUT OM DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (Punkt 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det inte lämnas någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2017 samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN (Punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 75.000 Dkr per år till ordinarie styrelseledamot, och 150.000 Dkr per år till styrelsens ordförande. Arvode utgår endast till ledamöter som ej är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

VAL AV STYRELSE OCH REVISIONSBOLAG ELLER REVISORER (Punkt 9)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Søren Jonas Bruun, Peter Max, Clas Dyrholm och Peter Simonsen samt nyval av Peter Bugge Johansen som ny styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Michael Kjær. Valberedningen föreslår slutligen omval av revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB, som meddelat att man även fortsättningsvis utser Bengt Ekenberg till huvudansvarig revisor.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER (Punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för nyemission av aktier ska antalet aktier som ska kunna emitteras sammanlagt högst uppgå till 1 744 970 aktier, vilket motsvarar 15 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman, samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet såvitt avser nyemission av aktier är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer maximalt 1 744 970 aktier att kunna emitteras alternativt tillkomma vid konvertering, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om cirka 13 procent.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

ANNAT ÄRENDE SOM ANKOMMER PÅ STÄMMAN ENLIGT BOLAGSORDNINGEN ELLER AKTIEBOLAGSLAGEN (Punkt 11)

Vid kallelsens publicering finns inga övriga ärenden anmälda. 

HANDLINGAR

Årsredovisning med revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 jämte fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (www.realfiction.com) och kommer att finnas tillhanda hos Bolaget Terminalgatan 1, C/O Mazars SET Revisionsbyrå AB i Helsingborg, senast från och med 28 maj samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 11 633 135 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolagets e-post: investor@realfiction.com.

Helsingborg i Maj 2018

Styrelsen för Realfiction Holding AB (publ)

För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:

Clas Dyrholm, grundare och VD

Telefon: +45 25 22 32 81

E-mail: clas@realfiction.com

www.realfiction.com 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018.

Om Realfiction Holding AB

Realfiction Holding ABs rörelsedrivande dotterbolag grundades i Danmark 2008 och är en ledande aktör inom mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Bolagets första produktfamilj, Dreamoc, har sålts i över 10 000 exemplar. Den nya, patentsökta produktplattformen DeepFrame som erbjuds i form av både större och mindre mixed reality-skärmar finns tillgänglig för kunder sedan september 2017. DeepFrame möjliggör en mängd nya applikationsområden för bolag inom underhållning, tillverkning och detaljhandel. Plattformen utvecklas även för innovativa konsumentprodukter. För att göra det enkelt att använda Realfictions produkter erbjuds kompletta lösningar som kan köpas, hyras eller leasas i samarbete med ett globalt nätverk av distributörer och innehållskreatörer. Realfiction Holding AB:s aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under symbolen ”REALFI”. Aktiens ISIN-kod är SE0009920994.

Subscribe

Media

Media

Documents & Links