Delårsrapport Q2 2019 (1 april - 30 juni 2019)

Report this content

Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 33 155 Tkr. På grund av vårt strategiska val att investera snabbare i uppbyggnad av organisationen, marknadsföring och kampanjer, uppgick rörelseresultatet till -8 474 Tkr. Resultatet före skatt blev -9 776 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -9 776 Tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,18 kr. 

Nettoomsättningen för första halvår uppgick till 65 281 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -12 431 Tkr. Resultatet före skatt blev -14 727 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -14 727 Tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,27 kr. 


VD kommentar

Investeringar börjar att ge goda resultat 

Vi avslutade kvartalet med att signera ett avtal med HSB för att automatisera deras verksamhet med AI-baserad fakturahantering. Detta avtal är ett bevis på att de investeringar vi har gjort i att bygga en organisation och produkt för den svenska marknaden ger resultat enligt den plan som blev lagt i samband med noteringen.

Med 4 000 bostadsrättsföreningar och 340 000 lägenheter, har HSB både volym och komplexitet i sin fakturahantering vilket gör vår lösning mycket intressant. Affären, givet nuvarande fakturavolymer och dagens automatiseringsgrad kommer från 2021, när systemet ska vara fullt implementerat, ge oss en omsättning på över 4 Mkr årligen. Lösningen kommer att börja rullas ut löpande med start redan i kommande kvartal. Detta avtal bekräftar vår position som ett skalbart system som också passar för större företag med stora volymer.

Fortsatt stark tillväxt

Vi är nöjda med att den starka tillväxten fortsatte under andra kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 33,2 MSEK samtidigt som antalet kunder steg med 33 procent till 42 300. Med HSB avtalet har vi också en stark kund som vi vet kommer att generera årliga abonnemangsintäkter på minimum 4 Mkr när den är fullt implementerad. 

Investeringar i organisation och marknad

Vi siktar på att fortsätta att växa i högt tempo för att nå vårt mål att bli en ledande aktör inom affärssystem i Norden. Vår strategi är att investera i den svenska marknaden genom att bygga upp en organisation som kan hantera större volymer av kunder och generera tillväxt, samtidigt som vi marknadsför 24SevenOffice och gör vårt varumärke känt i Sverige. Det var denna strategi vi hämtade in kapital för i samband med noteringen för 1,5 år sedan. I slutet av förra året och i början av detta har vi fått flera kvitton på att vår produkt och strategi i Sverige kommer att ge resultat och valde därför att bygga organisationen i snabbare takt än ursprungligen planerat. Detta medför naturligtvis att kostnaderna ökar på kort sikt och att rörelseresultatet blir lägre under denna period, speciellt när det mesta av investeringen dras av direkt på resultatet och inte blir aktiverad. Denna satsning är främsta skälet till att vi under andra kvartalet hade ett negativt rörelseresultat. Utan de extra investeringarna vi valt att göra under första halvåret skulle vi haft ett positivt resultat på 4 Mkr.

I dag är vi 25 medarbetare som arbetar med Sverige heltid, mot endast en till skillnad för ett år sedan. Vi kommer att fortsätta att bygga ut organisationen för att fortsätta vår tillväxt, men när vi har nått kritisk massa kommer vi att rekrytera och öka antalet anställda i takt med att vi växer. Det fina med affärsmodellen med återkommande intäkter är att när man har nått kritisk massa så blir det möjligt att växa mycket lönsamt på det sättet vi gör i Norge. Vår strategi har varit att snabbt öka totalmarknaden till 24SevenOffice genom att investera mycket i Sverige på kort tid, så vi har en större totalmarknad att sälja till istället för att tillväxten bromsas upp när totalmarknaden är begränsad till bara ett Nordiskt land.

CloudLunch Roadshow och Cloudcamp

Under hösten i fjol hade vi en framgångsrik roadshow med CloudLunch där vi besökte 21 orter i Sverige och ett stort evenemang med CloudCamp i Norge. Genom dessa aktiviteter träffade vi ca 700 redovisningsbyråer. Vi upprepar framgången och kör en ny roadshow under andra halvåret i år. I kombination med annan marknadsföring och goda referenser lägger vi en mycket bra grund för fortsatt tillväxt i både Norge och Sverige. 

AI bygger framtiden

Sedan lanseringen i fjol har våra AI-lösningar mött ett mycket stort intresse, både bland mindre och medelstora företag, vilket vi utnyttjar för att stärka bilden av 24SevenOffice i Sverige. Den nya tjänsten och de kampanjer vi gör för våra AI-lösningar ger konkreta resultat i form av nya kunder, där HSB är den hittills största. 

Framtidsutsikter

Att affärsmodellen gör både oss och redovisningsbyråerna till vinnare är en viktig nyckel för vår framgång. I Norge växer de byråer som använder våra system dubbelt så snabbt som branschgenomsnittet. Det visar att digitalisering med 24SevenOffice är ett vinnarkoncept som nu har kommit till Sverige med samma framgångsrecept som i Norge. 

Ståle Risa

Verkställande direktör


Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2019.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002, används idag av 42 300 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com

Prenumerera

Dokument & länkar