Kommuniké från årsstämman 2019 i 24SevenOffice Scandinavia AB

24SevenOffice Scandinavia AB (publ), org nr 559120-8870, har hållit årsstämma den 8 maj 2019. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att disponera årets vinst i enlighet med framlagt förslag.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för det gångna räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 100 000 kr och med 65 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en (1).

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, utse Karl-Anders Grønland (ordf.), Ståle Risa, Madeleine Lindblom och Henrik Vilselius (samtliga omval) till styrelseledamöter.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas föresträdesrätt, besluta om nyemission av högst 5 000 000 aktier. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om att nyemission ska kunna ske mot apport, kvittning eller förenas med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002, används idag av 40 700 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com