Kommuniké från extra bolagsstämma i 24SevenOffice Scandinavia AB (publ)

Report this content

24SevenOffice Scandinavia AB (publ), org nr 559120-8870, har hållit extra bolagsstämma torsdagen den 12 juli 2018. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Stämman beslutades att at välja RSM Stockholm AB som nytt revisionsbolag med auktoriserad revisor, Anneli Richardson, som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutades att genomföra ovan joint venture genom en apportemission av 1 884 617 aktier i 24SevenOffice Scandinavia AB till kursen 6,50 SEK per aktie, motsvarande 3,53 % av aktierna i Bolaget, för förvärv av 49% av aktierna i 24SevenFinans AS.

Stämman beslutades att genomföra apportemissionen enligt följande villkor:

  1. Bolagets aktiekapital skall öka med högst 188 461,7 SEK genom emission av högst 1 884 617 aktier.
  2. Teckningskursen i apportemissionen skall vara 6,50 SEK per aktie, motsvarande 12 250 011 SEK beräknat på samtliga aktier i emissionen.
  3. Rätt att teckna aktierna skall endast tillkomma aktieägarna i 24SevenFinans AS, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av aktier i 24SevenFinans AS. Varje tecknare skall erhålla nya aktier i Bolaget pro-rata andel i relation till respektive tecknares innehav av aktier i 24SevenFinans AS.
  4. Teckning av aktierna skall ske senast den 15 september 2018 och betalning genom tillskjutande av apportegendom skall erläggas senast i samband med betalning. Styrelsen har rätt att flytta datumet för teckning samt betalning.
  5. Värdet på apportegendomen (beräknat på samtliga aktier) beräknas uppgå till 12 250 011 SEK. Efter emissionen kommer de tidigare aktieägarna i 24SevenFinans att äga högst 3,53 procent av aktierna i Bolaget.
  6. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att apportemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
  7. Stämman bemyndigar vidare styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de mindre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För ytterligare information, kontakta:

VD, Ståle Risa

Tel: +47 922 35 847
E-post: str@24SevenOffice.com

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med molnbaserade lösningar. Systemet används av 30 500 bolag, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidsredovisning, allt integrerat i en lösning. 24SevenOffice är ett system som är anpassad till större bolag med mer komplicerade affärsflöden.

Prenumerera

Dokument & länkar