Bokslutskommuniké för 2000

Bokslutskommuniké för 2000 * Resultatet efter full skatt uppgick till 806,0 Mkr (1 659,6), vilket motsvarar 11:36 kronor (21:87) per aktie. Minskningen av resultatet beror på högre extrautdelningar och fastighetsförsäljningar under år 1999. * Substansvärdet har per den 31 december 2000 beräknats till 239 kronor per aktie (225) och efter latent skatt till 205 kronor per aktie (196). Den 16 februari 2001 är motsvarande värde 238 respektive 204 kronor per aktie. * Utdelningen föreslås höjd till 5:25 kronor (4:75) per aktie. * Styrelsen begär förnyat bemyndigande att återköpa egna aktier. * ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00340/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00340/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar