Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari - juni 2002 · Resultatet efter full skatt uppgick till 483 Mkr (1 943), vilket mot-svarar 7:78 kronor (30:42) per aktie. I resultatet för första halvåret 2001 ingick extrautdelning från Holmen med 1 307 Mkr. · Substansvärdet uppgick den 30 juni 2002 till 263 kronor per aktie (2001-12-31: 247) och efter uppskjuten skatt till 233 kronor per aktie (2001-12-31: 220). Den 21 augusti 2002 var motsvarande värde 246 respektive 221 kronor per aktie. · L E Lundbergföretagen AB (publ) Telefon: 08-463 06 00 eller 011-21 65 00 Telefax: 08-611 66 09 eller 011- 21 65 65 E-post: lundbergs@lundbergs.se Hemsida: www.lundbergs.se Org nr: 556056-8817 Styrelsens säte: Stockholm Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering. Redovisningen är även i övrigt upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Inga redovisningsprinciper har förändrats med effekt på denna rapport jämfört med tillämpade principer i senaste årsredovisning. Nedan angivna värden inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period föregående år om inte annat anges. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 091 Mkr (2 330). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 521 Mkr (1 852). Resultatet efter full skatt blev 483 Mkr (1 943), vilket motsvarar 7:78 kronor (30:42) per aktie. Omsättningen och resultatet för första halvåret 2001 har påverkats av extrautdelning från Holmen med 1 307 Mkr. FASTIGHETER Delårsperiod Rörelseresultatet för affärsområde Fastigheter ökade till 184 Mkr (181). Hyresintäkterna för bostäder och lokaler har utvecklats positivt. De totala hyresintäkterna ökade med 5,2 procent till 407 Mkr (387), varav bostäder med 2,8 procent till 197 Mkr och kommersiella lokaler mm med 7,5 procent till 210 Mkr. Av hyresintäkterna utgör bostäder 48 procent och kommersiella lokaler mm 52 procent. Vakansgraden var i genomsnitt för perioden 2,4 procent (genomsnitt 2001: 2,3) varav bostädernas vakansgrad uppgick till 0,6 procent (genomsnitt 2001: 0,9) och de kommersiella lokalernas vakans- grad till 4,0 procent (genomsnitt 2001: 3,6). I augusti 2002 var vakansgraden 2,9 procent, fördelad med 0,8 procent på bostäder och 4,9 procent på kommersiella lokaler. Fastighetskostnaderna ökade till 212 Mkr (197). Ökningen förklaras av högre kostnader för underhåll och hyresgästanpassningar vilka uppgick till 70 Mkr (50). Övriga fastighetskostnader var i nivå med första halvåret föregående år. Driftsnettot uppgick till 232 Mkr (231). Under perioden har 12 Mkr (10) nettoinvesterats i hel- och delägda fastigheter. Förvaltningsfastigheterna, med ett bokfört värde om 2 638 Mkr (2 674), gav en direktavkastning (driftsnetto i förhållande till bokfört värde) på 17,5 procent (17,2) på årsbasis. Exploaterings-fastigheternas bokförda värde uppgick till 125 Mkr (141). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00770/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00770/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar