Delårsrapport januari - mars 2000

Delårsrapport januari - mars 2000 * Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr ), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. * Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats till 209 kronor per aktie (1999-12-31: 225) och efter latent skatt till 181 kronor per aktie (1999-12-31: 196). * Ytterligare aktier har förvärvats i Cardo (42 Mkr), Holmen (225 Mkr) och Hufvudstaden (267 Mkr). L E Lundbergföretagen AB (publ) Org.nr: 556056-8817 Telefon: 08-463 06 00 eller 011-21 65 00 www.lundbergs.se E-post: lundbergs@lundbergs.se LUNDBERGS Koncernens verksamhet består av de två affärsområdena Fastigheter och In- vest. Affärsområdet Fastigheter utgörs av Lundbergs egen fastighetsrörel- se. Till Invest räknas innehaven i dotterföretaget Hufvudstaden och kon- cernens börsnoterade intresseföretag samt övrig kapitalförvaltning. Det är styrelsens uppfattning att analysen av koncernens resultat och ställning blir tydligare och ger en mer rättvisande bild om innehaven i dotterföretaget Hufvudstaden och de börsnoterade intresseföretagen redovi- sas ur ett kassaflödes- och substansperspektiv. Därför redovisas resultat- och balansräkningar samt nyckeltal där Hufvudstaden och de börsnoterade intresse- företagen behandlas som rena aktieinnehav och således inte konsolideras i koncernen. Koncernredovisning med fullständig konsolidering av dotter- och intresse- företagen enligt årsredovisningslagen kommer att finnas tillgänglig på Lundbergs hemsida från och med den 31 maj 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar