Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 * Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket mot-svarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen med 1 307 Mkr samt en positiv skatt om 67 Mkr. * Substansvärdet uppgick den 30 september 2002 till 235 kronor per aktie (2001-12-31: 247) och efter uppskjuten skatt till 212 kronor per aktie (2001-12-31: 220). Den 12 november 2002 var motsvarande värde 252 respektive 225 kronor per aktie. * Stor aktieinvestering i Industrivärden. L E Lundbergföretagen AB (publ) Telefon: 08-463 06 00 eller 011-21 65 00 Telefax: 08-611 66 09 eller 011-21 65 65 E-post: lundbergs@lundbergs.se Hemsida: www.lundbergs.se Org nr: 556056-8817 Styrelsens säte: Stockholm Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering. Redovisningen är även i övrigt upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Inga redovisningsprinciper har förändrats med effekt på denna rapport jämfört med tillämpade principer i senaste årsredovisning. Angivna värden inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period föregående år om inte annat anges. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 330 Mkr (2 743). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 550 Mkr (1 935). Resultatet efter full skatt blev 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. Omsättningen och resultatet för 2001 har påverkats av extrautdelning från Holmen med 1 307 Mkr samt en positiv skatt om 67 Mkr. FASTIGHETER Delårsperiod Rörelseresultatet för affärsområde Fastigheter ökade till 300 Mkr (290). Hyresintäkterna för bostäder och lokaler har utvecklats positivt. De totala hyresintäkterna ökade med 4,6 procent till 610 Mkr (584), varav bostäder med 2,7 procent till 295 Mkr (288) och kommersiella lokaler mm med 6,3 procent till 315 Mkr (296). Av hyresintäkterna utgör bostäder 48 procent och kommersiella lokaler mm 52 procent. Vakansgraden var i genomsnitt för perioden 2,6 procent (genomsnitt 2001: 2,3) varav bostädernas vakansgrad uppgick till 0,7 procent (genomsnitt 2001: 0,9) och de kommersiella lokalernas vakans- grad till 4,3 procent (genomsnitt 2001: 3,6). I oktober 2002 var vakansgraden 3,0 procent, fördelad med 0,7 procent på bostäder och 5,1 procent på kommersiella lokaler. Fastighetskostnaderna ökade till 292 Mkr (279). Ökningen förklaras av högre kostnader för underhåll och hyresgästanpassningar vilka uppgick till 95 Mkr (79). Driftsnettot uppgick till 370 Mkr (362). Under perioden har 15 Mkr (13) nettoinvesterats i hel- och delägda fastigheter. Förvaltningsfastigheterna, med ett bokfört värde om 2 633 Mkr (2 672), gav en direktavkastning (driftsnetto i förhållande till bokfört värde) på 18,7 procent (18,0) på årsbasis. Exploaterings-fastigheternas bokförda värde uppgick till 125 Mkr (139). Stockholm den 13 november 2002 [REMOVED GRAPHICS] FREDRIK LUNDBERG Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av revisorerna i L E Lundbergföretagen AB (publ). KOMMANDE INFORMATION Delårsrapport med fullständig konsolidering av dotter- och intresseföretagen enligt ÅRL, januari-september 2002, Lundbergs hemsida 29 november 2002 Bokslutkommuniké för 2002 20 februari 2003 Årsredovisning för 2002 mars 2003 Ordinarie bolagsstämma 3 april 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00780/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00780/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar