Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001.

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001. · Koncernens omsättning för perioden uppgick till 83,0 MSEK (26,2) · Periodens resultat blev -122,2 MSEK (-163,7). Jämförelsestörande poster belastade resultatet med -20,3 MSEK (0). Avskrivningar belastade resultatet med 23,2 MSEK (28,2), varav 8,2 MSEK (11,9) avsåg maskiner och inventarier och 15,0 MSEK (16,3) avsåg balanserade utvecklingskostnader. · Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,0 MSEK (117,5). · Bolaget bedömer inte längre att break-even på månadsbasis kommer att nås i slutet av 2001. Denna bedömning baserade sig på att försäljningsintäkter för bolagets 4G-terminal GISMO skulle börja genereras under fjärde kvartalet 2001, men beroende på att produktionsstarten av GISMO försenats beräknas dessa intäkter inte infalla förrän under första kvartalet 2002. Bolaget har fortsatt starkt fokus på att nå break-even på månadsbasis och ytterligare kostnadsbesparingar kan inte uteslutas. · En kvittningsemission har skett av en skuld till Industrifonden om 4 MSEK till kursen 11,43 kr per aktie. · Under tredje kvartalet har stor vikt lagts vid lanseringen av GISMO och uppbyggandet av ett starkt återförsäljar- och distributörsnät (bl.a. DataNät, Brightpoint och Peripheral Corner). Utöver de initiala GISMO-ordrarna har även ett flertal andra ordrar tagits, bl.a. på antennproduktion åt ett av världens största elektronikföretag och ett nytt, större utvecklingsprojekt åt Lucent. · I syfte att öka ABNW:s marknadsfokus och effektivitet infördes per den 1 oktober tre affärsområden: Wireless Communicators (där GISMO:n och övriga terminaler ingår), Wireless Medical (den samlade satsningen på läkemedels- och sjukvårds-sektorerna) samt Wireless Design House (de samlade konsult-, projektlednings- och utvecklingsresurserna). · En extra bolagsstämma kommer att genomföras den 14 november för att förrätta fyllnadsval till styrelsen efter att tre ledamöter (Nils Ljung, Claes-Göran Fridh och Göran Larsson) avsagt sig sina styrelseuppdrag. A Brand New Worlds affärsidé är att utveckla och sälja system och komponenter samt den hård- och mjukvara som krävs för att tillhandahålla alternativ och kompletterande infra-struktur för den mobile användaren. Tekniken ska vara prisvärd, ha hög kapacitet och god täckning. Detta innebär bl.a. att bolaget utvecklar komponenter som ger dagens cellulära system dessa egenskaper. Ekonomiska fakta Omsättning och resultat koncernen Omsättningen i koncernen uppgick till 83,0 MSEK (26,2). Av detta belopp hänförde sig 27 % till försäljning av system och produkter och 73 % till försäljning av tjänster. Periodens resultat blev -122,2 MSEK (-163,7). Periodens resultat är belastat med jämförelsestörande poster på -20,3 MSEK (0), varav -4,4 MSEK avser nedskrivning av värdet på en konvertibelfordran i Tellit Ltd och -15,9 MSEK avser omstruktureringskostnader för Transport Online. Avskrivningar belastade resultatet med 23,2 MSEK (28,2), varav 8,2 MSEK (16,3) avsåg maskiner och inventarier och 15,0 MSEK (11,9) avsåg balanserade utvecklingskostnader. Finansiell ställning och investeringar Under perioden har koncernen gjort nettoinvesteringar i anläggningstillgångar om 4,3 MSEK (-5,3). Eget kapital uppgick per 30 september till 38,4 MSEK (504,9) vilket motsvarar en soliditet på 19,4 % (71,7 %). Likvida medel uppgick per 30 september till 6,0 MSEK (117,5). Anställda Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 142 personer (223). Samtliga tidigare uppsagda personers uppsägningstid har löpt ut under det tredje kvartalet. Aktiedata Resultatet efter skatt per aktie ger en förlust med 4:98 kr för de första nio månaderna år 2001. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet per aktie till 1:56 kr. Moderbolaget hade per 30 september 2001 totalt 24.550.191 registrerade aktier. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 59,3 MSEK (8,3). Omsättningen är i allt väsentligt hänförlig till försäljning av tjänster. Resultatet efter finansnetto uppgick till -112,6 MSEK (- 110,3). Nettoinvesteringarna uppgick till 1,5 MSEK (1,4). Bolagets egna kapital uppgick den 30 september till 30,1 MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 2,8 MSEK (122,0). Antalet anställda uppgår vid periodens slut till 96 (110). Viktiga händelser under juli-september 2001 · ABNW:s åtgärdsprogram har givit resultat och kostnadsmassan exkl. avskrivningar har varaktigt sjunkit från ca 14 MSEK/mån kvartal 2 till ca 12 MSEK/mån kvartal 3. · Under tredje kvartalet har stor vikt lagts vid lanseringen av GISMO och uppbyggandet av ett starkt återförsäljar- och distributörsnät (bl.a. Datanät, Brightpoint och Peripheral Corner). Utöver de initiala GISMO-ordrarna har även ett flertal andra ordrar tagits, bl.a. på antennproduktion åt ett av världens största elektronikföretag och ett nytt, större utvecklingsprojekt åt Lucent. · Bolaget har medverkat på flera ledande IT- och telekom-mässor, bl.a. på Networks Telecom den 24-26 september, där ABNW medverkade i tre olika montrar: dels hos Philips, dels med distributören Datanät hos Compaq och dels med distributören Brightpoint hos Microsoft. Viktiga händelser efter den 30 september 2001 · Bolaget bedömer inte längre att break-even på månadsbasis kommer att nås i slutet av 2001. Denna bedömning baserade sig på att försäljningsintäkter för bolagets 4G-terminal GISMO skulle börja genereras under fjärde kvartalet 2001, men beroende på att produktionsstarten av GISMO försenats beräknas dessa intäkter inte infalla förrän under första kvartalet 2002. Bolaget har fortsatt starkt fokus på att nå break-even på månadsbasis och ytterligare kostnadsbesparingar kan inte uteslutas. · I syfte att öka ABNW:s marknadsfokus och effektivitet infördes per den 1 oktober tre affärsområden: Wireless Communicators (där GISMO:n och övriga terminaler ingår), Wireless Medical (den samlade satsningen på läkemedels- och sjukvårds-sektorerna) samt Wireless Design House (de samlade konsult-, projektlednings- och utvecklingsresurserna). · En extra bolagsstämma kommer att genomföras den 14 november för att förrätta fyllnadsval till styrelsen efter att tre ledamöter (Nils Ljung, Claes-Göran Fridh och Göran Larsson) avsagt sig sina styrelseuppdrag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00060/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00060/bit0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

A Brand New World (fd. Radio Design) är ett kunskapsföretag som utvecklar lösningar inom mobilt internet, mobila radiosystem och datakommunikation, vilket inkluderar såväl produkter, applikationer som tjänster.

Dokument & länkar