Omstrukturering av A Brand New World

Omstrukturering av A Brand New World Styrelsen i A Brand New World in Sweden AB (publ) ("ABNW"), har beslutat att genomföra en omstrukturering av koncernen i syfte att genomföra en långsiktig finansiering av koncernens verksamhet. Omstruktureringen sker genom att aktieägarna i ABNW - genom ett offentligt erbjudande på villkor som anges nedan - erbjuds att byta sina aktier i ABNW mot aktier i ABNWs dotterbolag Wireless House AB (publ) ("Wireless House"). Wireless House är ett nybildat dotterbolag till ABNW. Wireless House äger inga aktier i ABNW. Wireless House blir efter genomförd omstrukturering koncernens nya moderbolag. Wireless House överväger att genomföra en nyemission om 50- 100 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna. Wireless House avser att efter oberoende värdering köpa delar av ABNW:s rörelse. Det offentliga erbjudandet · Aktieägarna i ABNW erbjuds en nyemitterad aktie i Wireless House för varje aktie i ABNW, oavsett aktieslag. · Innehavarna av konvertibla skuldebrev i ABNW erbjuds nyemitterade aktier i Wireless House i relationen en nyemitterad aktie för 29 kronor i konvertibel fordran. Utestående optionsrätter i ABNW har bedömts sakna praktiskt ekonomiskt värde enligt Black & Scholes-formeln. Innehavarna av optionsrätter erhåller därför inget erbjudande. Vid full anslutning till erbjudandet kommer Wireless House att inneha ett aktiekapital om 2 766 687,90 kr fördelat på 27 666 879 aktier. Nuvarande aktieägare i ABNW kommer att inneha 90 procent av aktiekapitalet och konvertibelinnehavare kommer att inneha 10 procent av aktiekapitalet. Erbjudandet är villkorat av godkännande av bolagsstämma i ABNW. Styrelsen har därför beslutat sammankalla en extra bolagsstämma den 28 november. Pål Krüger, Tom Bryant-Meisner, Merkantildata, Capmate, och ett antal övriga aktieägare, som tillsammans representerar aktier motsvarande över 50 procent av aktiekapitalet och rösterna i ABNW, har förklarat att de står bakom erbjudandet. Vidare har även LRF, Länsförsäkringar och ett antal andra konvertibelinnehavare, som tillsammans äger mer än 25 procent av ABNWs utestående konvertibla skuldbrev, förklarat att de står bakom erbjudandet. Bakgrund och motiv ABNW bildades 1994 och har idag 139 anställda. Huvudkontoret ligger i Kista. ABNW fokuserar på att utveckla och marknadsföra system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt internet. ABNWs vision är att den mobila individen alltid kan vara uppkopplad, på sina villkor och till ett lågt pris. ABNW har under en tid sonderat intresset bland såväl aktieägare som nya finansiärer att delta i en refinansiering av bolaget. Det har då framkommit att intresset för ABNWs produkter är stort, inte minst för 4G- terminalen GISMO som är i en inledande produktionsfas, men bolagets finansiella situation har försvårat en fortsatt finansiering. "Det är ingen hemlighet att ABNWs finansiella situation, med bland annat utestående konvertibla skuldebrev på 80 Mkr, utgör ett påtagligt hinder för en fortsatt finansiering", säger Pål Krüger, VD i ABNW, och fortsätter: "Vi har kunnat konstatera att det endast finns två alternativ. Det ena är att försätta ABNW i konkurs, vilket dock skulle medföra att både aktieägare och konvertibelinnehavare blir lottlösa. Utvecklingsprocessen skulle dessutom upphöra och resurser i form av personal och immateriella rättigheter skingras. Det andra alternativet är att rekonstruera koncernen på det sätt som nu föreslås. Omstruktureringen löser i sig inte de finansiella problemen. Den skapar dock förutsättningar för att tillföra koncernen nytt kapital genom Wireless House. Därigenom kommer verksamheten att kunna utvecklas vidare och skapa värden för de aktieägare och konvertibelinnehavare i ABNW som accepterar erbjudandet. Villkor för erbjudandet Wireless House erbjudande är förenat med följande villkor. · Att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Wireless House blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i ABNW. · Att innehavarna av mer än 90 procent av utestående konvertibla skuldebrev accepterar erbjudandet. · Att extra bolagsstämma i ABNW godkänner genomförandet av erbjudandet samt godkänner överlåtelsen av vissa tillgångar i ABNW till Wireless House. · Att nytt kapital kan tillföras koncernen via Wireless House, uppgående till 50-100 MSEK. · Att myndigheter inte förhindrar genomförandet av förvärvet på villkoren intagna i detta erbjudande eller att myndigheter uppställer villkor för förvärvet, som enligt Wireless House bedömning, inverkar väsentligt negativt på detta erbjudande eller förvärvet av ABNW. · Att erbjudandet, innan offentliggörandet skett om dess fullföljande, inte - enligt Wireless House bedömning - helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller försenas till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför Wireless House kontroll. Wireless House förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla något eller samtliga av ovanstående villkor. Pro forma ägarstruktur Om samtliga ABNWs aktieägare och konvertibelinnehavare accepterar erbjudandet skulle ägarstrukturen i Wireless House bli enligt följande: Pål Krüger m familj o bolag 16,2 Tom Bryant-Meisner m familj o bolag 13,1 Merkantildata 5,2 Industrifonden 2,7 Capmate 2,3 Övriga aktieägare 50,5 Konvertibelinnehavare 10,0 Styrelse och VD i Wireless House Styrelsen i Wireless House utgörs initialt av Jan Segerberg (ordförande), Millert Carlsson, Pål Krüger och Tom Bryant Meisner. Pål Krüger kommer att vara VD/koncernchef. Accepteras erbjudandet kommer styrelsen i Wireless House AB att utgöras av Jan Segerberg, Millert Carlsson, Pål Krüger, Tom Bryant-Meisner samt ytterligare en till två ledamöter vilka väljs på kommande bolagsstämma. Översiktlig tidplan En extra bolagsstämma kommer att sammankallas den 28 november för godkännande av genomförandet av erbjudandet samt överlåtelsen av vissa tillgångar från ABNW till Wireless House. Anmälningstiden beräknas löpa fr.o.m. den 26 november t.o.m. den 14 december. Under förutsättning av att Wireless House senast den 17 december fullföljer detta erbjudande, beräknas redovisning av vederlag till de aktieägare och konvertibelinnehavare som accepterat erbjudandet kunna inledas den 18 december. Wireless House förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden, vilket även kan komma att innebära att tidpunkten för redovisning av vederlag senareläggs. Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktas inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. För ytterligare information se www.abrandnewworld.se eller kontakta: Pål Krüger, VD Jan Arpi, vVD & finansdirektör, A Brand New World A Brand New World Tel: 08-477 99 00 (55) Tel: 08-477 99 00 (587) Mobil: 0708-35 30 05 Mobil: 0706-35 74 42 paul.kruger@abrandnewworld.se jan.arpi@abrandnewworld.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00050/bit0001.pdf

Om oss

A Brand New World (fd. Radio Design) är ett kunskapsföretag som utvecklar lösningar inom mobilt internet, mobila radiosystem och datakommunikation, vilket inkluderar såväl produkter, applikationer som tjänster.

Dokument & länkar