Analyst Group: Uppföljning av kvartalsprognos

Report this content

Idag den 27 augusti 2019 publicerade AdCityMedia (”ACM”) sin delårsrapport för andra kvartalet 2019, följande är våra tankar om rapporten.

 
För Q2-19 hade vi estimerat en omsättning om 58 MSEK, vilket således var ca 5 MSEK högre än faktisk omsättning om ca 53 MSEK. Differensen utgörs av att vi i våra estimat hade prognostiserats ca 1 MNOK högre försäljning för Prego Media (estimat 11,6 MNOK jämfört med faktiska 10,6 MNOK), samt något högre tillväxt inom affärsområdena Retail och Media. Likväl växer ACM med ca 20 % under kvartalet, inkluderas Prego Media i jämförelsesiffrorna så växer ACM organiskt med 2 %.

Sett till verksamhetens marginaler utvecklas ACM starkt. Bruttomarginalen steg till ca 63 % vilket bl.a. förklaras av att affärsområdet Retail Tech, där marginalerna är lägre relativt Media, har utgjort en mindre andel av den totala försäljningen men också att de affärer som rullats ut inom affärsområdet har haft bättre marginal än tidigare. För Q2 hade vi estimerat de totala rörelsekostnaderna (inkl. av- och nedskrivningar) till 28 MSEK, vilket därmed var i linje med rapporterade 28 MSEK. Tillsammans med en stabil utveckling av rörelsens kostnader presterade således ACM en stark EBIT-marginal om ca 9,8 % (exkl. aktiverat arbete) under kvartalet vilket var i nära linje med vår prognos om 9,4 %. Sammantaget anser vi att ACM har gjort ett bra kvartal med stabil tillväxt och starka marginaler.
 
Läs fullständig kommentar här: https://www.analystgroup.se/kommentarer/uppfoljning-av-kvartalsprognos/
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, (https://www.analystgroup.se/om-oss/)  
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på AdCityMedia. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.