Agora genomför nyemission av preferensaktier om 400 mkr

Report this content

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Sydafrika, Nya Zeeland, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Styrelsen för A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) (”Bolaget” eller ”Agora”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 8 juni 2015, beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier. 

Erbjudandet i korthet:

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt (”Erbjudandet”)
  • Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 275 kronor per preferensaktie med en årlig utdelning om 20 kronor per preferensaktie, vilket motsvarar en årlig direktavkasting om 7,3%
  • Erbjudandet uppgår till högst cirka 400 mkr före emissionskostnader
  • Teckningsperioden i Erbjudandet till allmänheten i Sverige sträcker sig från den 16 juni till den 25 juni 2015 och för institutionella investerare i Sverige och internationellt från den 16 juni till den 26 juni 2015
  • Förväntad första dag för handel på Nasdaq First North är den 7 juli 2015

Knut Pousette, styrelseordförande, kommentar:

”Fastighetsmarknaden i Sverige har saknat ett listat fastighetsbolag med fokus på detaljhandelsfastigheter. Detaljhandelsfastigheter kräver specialistkompetens och stort engagemang från ledning och förvaltningsorganisation för att realisera fastigheternas fulla potential. Med den kompetens som finns i Bolaget ser vi stora möjligheter att bli en ledande aktör inom detaljhandelsfastigheter på orter utanför storstadsregionerna i Sverige.”

Rutger Arnhult, styrelseledamot, kommentar:

”Den lyckade listningen av Agoras stamaktie har gett Bolaget ökad trovärdighet hos viktiga intressenter så som detaljister, kreditinstitut och kommuner. Genom listningen av Bolagets preferensaktie får Bolaget ytterligare tillgång till kapitalmarknaden, vilket underlättar den fortsatta tillväxten och expansionen av fastighetsportföljen. Erbjudandet möjliggör även de förestående förvärven av detaljhandelsfastigheter som Agora redan avtalat om samt kan användas till att finansiera ännu icke identifierade detaljhandelsfastigheter.”

Bakgrund och motiv

Agora är ett fastighetsbolag fokuserat på detaljhandelsfastigheter i Sverige. Det nuvarande fastighetsbeståndet i Agora utgörs av 13 fastigheter, huvudsakligen innerstadsgallerior, belägna på nio orter. Agora är ett ungt bolag som grundades i februari 2015. Bolagets ledning och styrelse besitter bred och djup erfarenhet av såväl köpcentrum och detaljhandel som fastigheter, finansiering och arbete i noterade bolag.

I juni 2015 noterades Agoras stamaktie av serie B på First North för att möjliggöra en planerad expansion av såväl verksamheten som Bolagets fastighetsbestånd genom ökad tillgång till kapitalmarknaden. I enlighet med Bolagets strategi att fortsätta växa inom området detaljhandelsfastigheter ingick Agora i maj 2015 avtal med Niam, Diligentia och Balder om förvärv av nio detaljhandelsfastigheter lokaliserade i svenska medelstora städer med ett totalt fastighetsvärde om cirka 1,6 mdkr. Affärerna är ett led i Agoras strategi att befästa Bolaget som en ledande nischaktör inom segmentet detaljhandelsfastigheter i Sverige.

För att bland annat finansiera de avtalade men ej tillträdda förvärven av detaljhandelsfastigheter har Agoras styrelse, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier om högst cirka 400 mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden avses att användas till att finansiera de avtalade men ej tillträdda förvärven samt att finansiera nya ännu ej identifierade fastigheter.

Erbjudandet

I Erbjudandet erbjuds högst 1 454 546 preferensaktier till en teckningskurs om 275 kronor per preferensaktie, innebärande en sammanlagd emissionslikvid om högst cirka 400 mkr före emissionskostnader. Allmänhetens anmälan om teckning av preferensaktier ska omfatta lägst 50 preferensaktier och högst 5 000 preferensaktier i jämna poster om 10 preferensaktier, och ska ske under tiden från och med den 16 juni till och med den 25 juni 2015. För institutionella investerare i Sverige och internationellt ska anmälan ske under tiden från och med den 16 juni till och med den 26 juni 2015.

Vid fullteckning av Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 454 546 till 22 811 005 och antalet röster att öka med 145 455 till 5 657 226, vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,8% av kapitalet och cirka 2,6% av rösterna.

Erbjudandet riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt. Anmälningar från befintliga kunder i Swedbank, sparbankerna, Nordnet och Avanza kan komma att särskilt beaktas.

Prospekt

Agora har med anledning av Erbjudandet upprättat ett prospekt som offentliggörs så snart godkännande erhållits från Finansinspektionen vilket beräknas ske under innevarande dag. Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Agora och Swedbank. Prospekt och anmälningssedel kommer även att finnas tillgängligt på webbplatser hos Agora (www.agoraretail.se) och Swedbank (www.swedbank.se/prospekt).

Preliminär tidplan

Teckningsperiod (Erbjudandet till allmänheten)                                  16 juni – 25 juni 2015

Teckningsperiod (Erbjudandet till institutionella investerare)              16 juni – 26 juni 2015

Besked om tilldelning och offentliggörande av utfall                                        29 juni 2015

Likviddag                                                                                                               1 juli 2015

Första dag för handel på Nasdaq First North                                                       7 juli 2015 

Finansiell och legala rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Agora i samband med Erbjudandet. Vinge är legal rådgivare till Swedbank i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information kontakta:

Wilner Anderson, VD

Mobil: +46 (0)70 608 80 80

Email: wilner.anderson@agoraretail.se

A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom detaljhandelsfastigheter. A Group Of Retail Assets Sweden AB är noterat på First North, Nasdaq Stockholm (Ticker: AGORA B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ) se www.agoraretail.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Agora. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Agora för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till i Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Sydafrika, Nya Zeeland, USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Agora och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Swedbank företräder Agora och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Agora för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess kunder eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Swedbank avseende fullständigheten, riktigheten eller verifieringen av informationen i detta pressmeddelande och innehållet i pressmeddelandet utgör inte, och ska inte heller förlitas på, som ett löfte eller en utfästelse från Swedbank i detta avseende, varken historiskt eller avseende framtiden. Swedbank påtar sig inget ansvar för att pressmeddelandet är korrekt, fullständigt eller verifierat och frånsäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning, under tillämplig lag, allt ansvar, oavsett om sådant ansvar grundas på skadeståndsrättslig, kontraktsrättslig eller annan grund, vilket Swedbank annars skulle kunna ha avseende pressmeddelandet eller information som tillhandahållits i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Agoras aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Informationen är sådan som A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 12.00 den 15 juni 2015.

A Group of Retail Assets Sweden AB

Strandvägen 5 A, Box 16378, 103 27 Stockholm, Sweden

kontakt@agoraretail.se

www.agoraretail.se

Taggar:

Dokument & länkar