Penser Access: A1M Pharma - Klartecken ifrån Läkemedelsverket

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 16,6 (18,3) och var något över vår förväntan om SEKm 14,5. Minskningen jämfört med fjolåret var primärt driven av något lägre R&D-aktivitet. Vi räknar med ökade kostnader för R&D under Q1’19 då planen är att påbörja den kliniska fas I-studien för ROSgard. Efter rapporten justerar vi upp vår kostnadsprognos för 2019 med SEKm 5 drivet av 1) ytterligare en batch av ROSgard kommer tillverkas innan den kliniska studien kan starta 2) studien förskjuts in till 2019. Med tanke på att bolaget befinner sig i en riskfylld sektor kan dessa beräkningar dock ändras snabbt. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.


Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/klartecken-ifran-lakemedelsverket/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

A1M Pharma AB bedriver utveckling och kommersialisering av i först hand behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin samt fetalt hemoglobin som diagnostisk markör.

Prenumerera